• Sauna volných míst 38
 • Počet lidí v areálu 42

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Název zařízení: Plavecký stadion Olomouc

Provozovatel: AQUAPARK OLOMOUC, a. s.

Olomouc, Kafkova 526/21, Slavonín 783 01

IČO: 278 20 378

zapsána u KS v Ostravě, odd. B, vl. č. 3425

Provozní doba: Pondělí – Neděle

Platnost: od   1. 1.  2021

Vlastník areálu: Statutární město Olomouc

 

Tento návštěvní řád upravuje obecné principy chování návštěvníků (dále též zákazníků) a podmínky poskytování služeb zákazníkům, jakožto i určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách areálu Plaveckého stadionu Olomouc (dále jen PSO nebo areál). Jednotlivé návštěvní řády a podmínky pro užívání atrakcí jsou nedílnou součástí návštěvního řádu PSO a zákazník se s nimi může seznámit u jednotlivých atrakcí.

Každý zákazník je povinen se před vstupem do prostor PSO seznámit s tímto řádem.

Úhradou vstupného (tj. zakoupením vstupenky s čárovým kódem (ean), zakoupením nebo zapůjčením elektronického čipu nebo elektronické karty) a vstupem do prostor PSO každý zákazník projevuje souhlas s ustanoveními tohoto Návštěvního řádu, které se zavazuje dodržovat.

Tento Návštěvní řád neupravuje práva a povinnosti ve vztahu ke službám a atrakcím poskytovaným (provozovaným) v areálu PSO třetí osobou. V případě využití takových služeb je zákazník povinen se seznámit s pravidly stanovenými poskytovatelem dané služby nebo atrakce a tyto dodržovat. Za služby a atrakce poskytované (provozované) v areálu PSO třetí osobou nenese provozovatel odpovědnost a jejich využití je na rozhodnutí zákazníka. Třetím osobám mohou být na základě smlouvy v areálu poskytovány prostory (např. za účelem provozování masáží) nebo vodní plocha (např. za účelem poskytování plaveckého výcviku či jiných vodních aktivit).  

Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení Návštěvního řádu pro všechny služby a prostory PSO. Každý zákazník je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu, řídit se informačními nápisy a pokyny umístěnými v prostorách stadionu, jakož i pokyny zaměstnanců provozovatele, kteří jsou od zákazníků odlišeni jednotným oděvem a jsou odpovědní za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného provozu.

Článek I.

Vstup na Plavecký stadion Olomouc
(vstup, vstupné a čipový systém)

 1. Doba provozu PSO a jeho denní rozvrh pro užívání veřejností a rozsah zpřístupněných provozů (plavání-sauna) je vyznačen u hlavního vchodu na PSO. Provozovatel může vyčlenit časové úseky v rámci provozní doby pro sportovní či jiné podobné akce. Za tímto účelem může být i celý areál PSO uzavřen. Veřejnost je o takovéto změně informována, a to oznámením vyvěšeným na tabuli u hlavního vstupu do areálu PSO, ve vestibulu PSO nebo na stránkách provozovatele bazen-olomouc.cz.
 2. Vstup na PSO je povolen pouze s platnou vstupenkou s čárovým kódem, kartou s el. čipem (čipovou kartou) nebo náramkem s el. čipem (čipovým náramkem). Náramek s el. čipem se vypůjčuje bezúplatně (mimo období provozu letního areálu) nebo po složení zálohy (v době provozu letního areálu) - viz ceník PSO.
 3. Vstup do letního areálu PSO a bazénové haly krytého bazénu je dětem mladším 10 let povolen pouze v doprovodu plně svéprávné osoby. Vstup dětí do bazénů (vodní plochy) a sauny je omezen – viz níže.
 4. Doba pobytu v placené zóně PSO začíná úhradou vstupného (zakoupením vstupenky s čárovým kódem, čipového náramku nebo karty, nebo jejich zapůjčením) a průchodem přes turniket (branku) u pokladny PSO a končí odchodem z placené zóny PSO.
 5. Možnost vstupu do placené zóny PSO končí 1 hodinu před koncem provozní doby PSO. 15 minut před koncem provozní doby PSO musí zákazník opustit prostory bazénů, sauny či páry. Šatny i budova se uzavírají přesně v hodinu, která je na rozvrhu uvedena jako konec provozu PSO. Zákazník, který v čase ukončení provozní doby nebo vyhrazené doby (u pronájmů) nevyčerpal uhrazenou dobu pobytu (např. pro pozdní příchod), ztrácí nárok na dočerpání zůstatku doby a je povinen prostory PSO opustit.
 6. Ceny vstupného do areálu PSO nebo jeho částí, ceny za poskytované služby a doplňkový prodej jsou uvedeny v ceníku PSO. Výpis z ceníku pro veřejnost a sazebníku kreditů PSO je umístěn na nástěnce před hlavním vstupem do PSO nebo v prostorách vestibulu PSO a na stránkách provozovatele bazen-olomouc.cz. Úplný ceník je k dispozici na pokladně PSO.
 7. Na pokladně ve vestibulu PSO se prodávají vstupenky s čárovým kódem pro vstup na letní areál PSO, čipové náramky odděleně pro vstup na krytý bazén a pro vstup do sauny PSO a čipové karty. Na letní pokladně jsou v prodeji vstupenky s čárovým kódem a abonentské náramky s el. čipem pouze pro vstup na letní areál PSO. Čipové karty jsou vydávány provozovatelem pouze smluvním partnerům s písemně uzavřenou smlouvou pro hromadné vstupy. Prodej vstupenek s čárovým kódem, prodej nebo vypůjčení čipových náramků začíná otevřením PSO a končí jednu hodinu před koncem provozní doby PSO. Náramek s el. čipem je v době provozu letního areálu vypůjčován po složení zálohy (peněžité jistoty) – viz. ceník PSO, mimo období provozu letního areálu pak bez požadavku na zálohu.
 8. Pokladní má povinnost odmítnout vydání vstupenky s čárovým kódem, nebo vstup s el. čipem při naplnění kapacity bazénu (sauny) a dále osobám, kterým podle návštěvního řádu není vstup povolen – viz čl. III. Provozovatel je oprávněn vyloučit z prostor PSO (neplacené zóny) osoby, které se zde zdržují neodůvodněně dlouho bez provozovatelem uznaného důvodu, nebo které narušují klid, důstojnost či působí nevhodně vůči svému okolí a zákazníkům. Z areálu PSO budou bez nároku na vrácení vstupného okamžitě vyloučeny i osoby, které pro vstup do areálu použily jiný vstup než provozovatelem vyznačené oficiální vstupy (pokladny PSO) a to i v případě, že se tyto osoby prokáží platnou vstupenkou.
 9. Osoby uplatňující nárok na přiznání zvýhodněného (zlevněného) vstupného a osoby při čerpání služeb PSO již disponující čipovým náramkem pro osoby s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné jsou povinny na požádání prokázat skutečnosti rozhodné pro přiznání nároku na slevu a jejich trvání v okamžiku kontroly, jinak mohou být z prostor PSO vykázány. V případě zneužití čipového náramku pro osoby s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné je provozovatel oprávněn čipový náramek odebrat bez nároku na jeho náhradu.
 10. Druhy vstupů a režim provozu:
  1. Jednorázový vstup – vstup je umožněn přes vstupní turniket pomocí čipového náramku, který bude zákazníkovi zapůjčen na pokladně. Přiložením čipu k čtecímu zařízení a pootočením zábran turniketu je umožněn vstup do placené zóny. Vstup dětí bez vlastního čipu je umožněn současně s platící osobou. Vstupné je uplatňováno po časových úsecích dle druhu služby, jak je uvedeno v ceníku PSO. Čipový náramek je zákazník povinen při odchodu z placené zóny vrátit do sběracího zařízení u turniketu. Sběrací zařízení čipů v případě nepřekročení uhrazené doby pobytu čipový náramek pohltí a umožní zákazníkovi volně odejít přes výstupní turniket. V případě překročení doby pobytu sběrač čipů náramek nepohltí a zákazník je povinen jej předložit na pokladně a doplatit vzniklý rozdíl. Zákazník hradící překročení doby pobytu nemá nárok na přednostní obsloužení u pokladny. Následně po druhém vložení náramku do sběrače je odchod přes výstupní turniket již volný.
  2. Abonentní vstup – zákazník-abonent si zakoupí vlastní čipový náramek, na který si uloží (dobije) určitý počet kreditů. Abonentovi se při odchodu z placené zóny odečte příslušný počet kreditů (viz ceník PSO) dle délky pobytu a odchází volně přes výstupní turniket. V případě chybějících kreditů v čipu turniket zákazníkovi neumožní odchod a zákazník je povinen předložit čipový náramek na pokladně a doplatit chybějící počet kreditů nebo provést dobití svého čipu. Zákazník nemá nárok na přednostní obsloužení u pokladny.
  3. Pronájmy (pro smluvní skupiny při společném vstupu) - zástupce nájemce určený smlouvou obdrží čipovou kartu, která obsahuje údaje o dni, hodině a počtu osob, které mají přístup do placené zóny PSO. Na základě této karty může skupina do sjednaného počtu projít turniketem, počet vstupujících osob je registrován počtem otočení turniketu, zástupce nájemce odpovídá za osoby, jimž umožní průchod turniketem. Současně je možné touto kartou otevřít společnou šatnu, která je nájemci přidělena. V případě potřeby dvou společných šaten pro různá pohlaví obdrží nájemce 2 čipové karty (jedna umožní vstup všem přes turniket a otevření /uzavření/ společné šatny na šatně M, druhá slouží pouze k otevření /uzavření/ společné šatny na šatně Ž). Nájemce je povinen si zajistit dozor nad pohybem vstupujících osob a jejich společným příchodem a odchodem z placené zóny PSO (např. školky, školy, vojsko, hasiči, organizace ZTP apod.). Dozor může na vyžádání obdržet samostatný čip, který může použít pro zvolenou individuální skříňku na samostatné převlečení. Pokud nebude dodržena sjednaná doba pobytu, turniket zákazníkovi neumožní volný odchod a zákazník musí uhradit pobyt nad rámec základní doby pobytu dle ceníku pro veřejnost. Po odblokování je umožněn volný odchod přes výstupní turniket.
  4. Pronájmy (pro skupiny při individuálním vstupu) - zástupce nájemce určený smlouvou obdrží čipovou kartu, která obsahuje údaje o dni, hodině a osobách, které mají individuální přístup na bazén (akvabely, pólisti, plavání s ploutvemi apod.) Na základě této karty může zákazník projít přes turniket a otevřít si celoročně pronajatou skříňku. Po ukončení pobytu, pokud bude dodržena sjednaná doba pobytu, je umožněn volný odchod z placené zóny přes turniket. Pokud nebude dodržena sjednaná doba pobytu, turniket zákazníkovi neumožní volný odchod a ten musí uhradit pobyt nad rámec základní doby pobytu dle ceníku pro veřejnost. Po odblokování je umožněn volný odchod přes výstupní turniket.
  5. Organizované skupiny dětí a mladistvých do 18 let musí mít odpovědnou osobu, která je plně svéprávná. Odpovědná osoba je vzhledem k charakteru provozů povinna dbát na zvýšený dohled. Odpovědná osoba je povinna uvědomit dozorující personál o přítomných neplavcích a dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na bezpečnost členů organizované skupiny zákazníků. V případě ztráty kontroly nad nezletilými za ně odpovědná osoba neprodleně informuje personál PSO a poskytne součinnost při případném zásahu.
 11. Používání čipů:
  1. čipové náramky (čip+řemínek) jsou barevně rozlišeny podle druhů služeb a oprávnění zákazníků (plné a zlevněné vstupné, plavání, pronájem a saunování…).
  2. zákazník je povinen jemu přináležející čipový náramek mít připevněn viditelně na ruce po celou dobu pobytu v placené zóně PSO!
  3. čipový náramek bez řemínku je neplatný.
  4. čipové náramky jsou přenositelné mezi osobami, kdy čipové náramky pro plné vstupné mohou použít i osoby s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné. Čipové náramky zvýhodněné (zlevněné) jsou přenositelné pouze mezi osobami s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné.
  5. při zakoupení je čip evidován evidenčním číslem, které je uvedeno i na prodejním dokladu.
  6. za ztracené, odcizené nebo znehodnocené čipové náramky nebo čipové karty se náhrada neposkytuje, v případě ztráty, odcizení nebo znehodnocení zapůjčeného čipového náramku nebo karty je zákazník povinen uhradit poplatek dle ceníku PSO.
  7. při ztrátě, znehodnocení nebo odcizení čipového náramku nebo čipové karty, pokud si zákazník koupí nové čipové médium, je možné požádat o zablokování původního čipu a o převedení nevyčerpaných kreditů na nové čipové médium za poplatek. K tomu je nutné předložit doklad o zakoupení čipu, učinit prohlášení o ztrátě, odcizení nebo znehodnocení původního čipu a uhradit poplatky dle ceníku PSO.
  8. zpětný výkup nepoškozených funkčních čipů je možný- viz ceník PSO.

Článek II.

Provozní pokyny pro zákazníky
(pohyb v areálu, šatny)

 1. Zákazníci se ve vlastním zájmu pohybují v celém areálu PSO pomalu, dbají osobní bezpečnosti a ohleduplnosti k ostatním zákazníkům tak, aby předcházeli úrazům.
 2. V případě znečištění nebo poškození kteréhokoliv prostoru stadionu je zákazník povinen tuto skutečnost nahlásit službu konajícímu plavčíkovi a vzniklou škodu následně uhradit. Výše úhrady se řídí určením provozovatele a je dána náklady na uvedení zařízení do původního stavu.
 3. V případě úrazu, poranění a nevolnosti je každý zákazník povinen poskytnout neodkladnou pomoc v rozsahu stanoveném zákonem a přivolat plavčíka, který zabezpečí odbornou první pomoc. Ošetřovna se nachází v místnosti První pomoci u plavčíků.
 4. Za případné poranění a úrazy, které si způsobí zákazník vlastní neopatrností, neukázněností, porušením tohoto návštěvního řádu nebo které jsou způsobeny třetí osobou bez souvislosti s porušením povinností provozovatelem, provozovatel nenese odpovědnost.
 5. Čipem se uzamykají a odemykají šatní skříňky. Jakmile převezme zákazník el. čip (náramek nebo kartu) pro průchod turniketem, je povinen po celou dobu pobytu v areálu PSO mít el. čip pod dohledem a osobní věci mít uzamčené ve skříňce. V případě, že tomu tak nebude, provozovatel neodpovídá za případné ztráty nebo odcizené věci ze skříňky nebo společných šaten, pokud byl zámek otevřen za použití čipu.
 6. Větší částky peněz, ceniny, platební karty, cennější předměty, hodinky, klenoty, mobilní telefony, klíče od auta nebo doklady je možno si uschovat do skříněk na cennosti za poplatek za úschovu dle platného ceníku.
 7. Zákazníci jsou povinni se převlékat pouze v prostorách k tomuto účelu určených tj. v šatnách. V prostoru šaten zákazníci mají povinnost používat šatní skříňky (individuální vstupy) nebo společné šatny (společné vstupy). Zákazníci jsou povinni dvířka šatní skříňky i společné šatny, pokud jsou v ní uloženy věci, řádně uzavřít a uzamknout.
 8. Zákazník smí použít kteroukoli pootevřenou šatní skříňku. Zámek se ovládá přiložením čipu. Po opuštění skříňky je zákazník povinen prázdnou skříňku nechat pootevřenou jinak mu turniket neumožní opuštění placené zóny! Informační terminály pro zákazníky o čísle skříňky jsou instalovány: 1 ks na pánské šatně, 1 ks na dámské šatně, 1 ks v bazénové hale.
 9. Zákazníci jsou povinni vstupovat do prostor šaten pouze řádně osušeni s vyždímaným koupacím úborem (plavkami). Ždímání je dovoleno jen ve sprchách, do umyvadla na WC a do umyvadla v šatnách.
 10. V prostoru šaten se mohou zákazníci zdržovat pouze nezbytně nutnou dobu pro základní osušení a převlečení. Vstupné zahrnuje časový bonus, který je však určen nejen pro převlečení, ale i pro dobu manipulace u pokladen a turniketů, která může být proměnlivá, s čímž je povinen zákazník počítat. Pro určení doby pobytu je rozhodující čas východu z placené zóny a na reklamace z titulu překročení doby pobytu pro čekání v prostoru poklady a turniketů nebude brán zřetel.
 11. Do šaten žen mají po předchozím svolení provozovatele přístup muži v případě, že zde vykonávají pracovní/služební povinnost a doprovázení chlapci do věku 10 let. Do šaten mužů mají po předchozím svolení provozovatele přístup ženy v případě, že zde vykonávají pracovní/služební povinnost a doprovázené dívky do věku 10 let.

Článek III.

Výluky a omezení

 1. Do prostor PSO nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek, osoby nečisté a ve znečištěném oděvu, osoby s otevřenou ranou nebo obvazem na těle, osoby zapáchající apod. Rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou chorobou, kterým byla stanovena povinnost karantény.
 2. Děti do 1 roku věku mají vstup do prostor bazénové haly zakázán. Děti od 1 roku do 3 let mají přístup do prostor bazénové haly krytého bazénu povolen pouze za doprovodu plně svéprávné osoby (zpravidla rodiče), která bude zajišťovat nepřetržitý dozor dítěte. Dítěti do 3 let je však vstup do krytých bazénů zakázán.

Vstup do dětského krytého bazénu je povolen dětem od 3 do 6 let věku v doprovodu plně svéprávné osoby. Vstup do velkého krytého bazénu je povolen dětem (plavcům) od 6 let v doprovodu plně svéprávné osoby. Do dětského bazénu venkovního areálu je zakázán vstup dětem do 1 roku, děti ve věku 1 – 3 let mohou do venkovního dětského bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou. Vstup do letního areálu PSO a bazénové haly krytého bazénu je dětem mladším 10 let povolen pouze v doprovodu plně svéprávné osoby.

Na tobogán mají děti do věku 8 let vstup zakázán.

Vstup do potírny sauny PSO je osobám mladším 3 let zakázán, od 4 let do 15 let je povolen pouze v doprovodu plně svéprávné osoby, tato osoba následně zodpovídá za přizpůsobení postupu saunování specifickým potřebám dítěte. Je nutné zohlednit následující aspekty: dítě je zdravé - netrpí akutním infekčním onemocněním nebo jiným onemocněním, pro které je saunování kontraindikací, dítě může v sauně pobývat pouze na nejnižší sedací lavici, po celou dobu sedí na prostěradle nebo ručníku, doba prohřívání nemá překročit 5 – 8 minut, ochlazování má být pouze krátké – nejlépe vlažnou vodou (ochlazení může být ukončeno krátkým střikem studené vody na končetiny), hlava a zátylek se nesprchují, v rámci jedné návštěvy sauny se dětem doporučují maximálně 2 saunovací cykly (u dětí starších 7 let maximálně 3 cykly), doprovod musí dítěti zajistit po celou dobu saunování a po něm vhodný pitný režim a doplnění tekutin (voda, naředěná ovocná šťáva, čaj apod.), při onemocnění dítěte je nutné počítat s dostatečně dlouhou dobou rekonvalescence před další návštěvou sauny.

 1. Osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nesmí vstupovat do bazénů nebo využívat další zařízení či služby (tobogán, whirlpool, saunu, páru). Plavčík osobu působící dojmem, že je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek může vykázat z areálu bez nároku na vrácení vstupného.
 2. Z prostoru PSO může být vykázán i ten zákazník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů provozovatele. Podle povahy jednání zákazníků může provozovatel požádat o zakročení i orgány Městské policie nebo Policie ČR.
 3. Vstup může být odepřen i osobám, jejichž návštěva by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost a čistotu provozu a na mravně společenské zásady.
 4. Do areálu PSO stadion je přísný zákaz vstupu se zvířaty.
 5. Každý zákazník je povinen šetřit zařízení stadionu, šetřit vodou a elektrickou energií.
 6. Každý zákazník je zejména v případě podezření z porušení návštěvního řádu povinen na výzvu provozovatele prokázat svou totožnost popř. vyčkat a strpět provedení ověření totožnosti orgánem veřejné moci (Městská policie nebo Policie ČR).

Článek IV.

Veřejnosti je v areálu PSO zakázáno

 1. Zdržovat se v prostorách letního areálu PSO bez platné vstupenky.
 2. Vstupovat do prostoru šaten a bazénové haly ve venkovní obuvi.
 3. Vstupovat do prostor PSO, které nejsou určeny pro veřejnost, nebo je do nich vstup zakázán.
 4. Dlouhodobě ve skříňkách uchovávat nebo na ně odkládat mokré svršky či plavecké pomůcky.
 5. Vnášet jídlo a pití, skleněné obaly, holit se, barvit si vlasy, odhazovat nebo nechávat volně ležet jehly, špendlíky a jiné ostré předměty, které mohou způsobit poranění.
 6. Křičet, pískat, zpívat, provozovat reprodukovanou hudbu, chovat se hlučně nebo vulgárně nebo obtěžovat jiné zákazníky či zaměstnance provozovatele.
 7. Srážet či stahovat druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět a úmyslně (cíleně) stříkat vodou na druhé osoby nebo na zařízení PSO.
 8. Volat o pomoc bez vážné příčiny, svévolně používat záchranné pomůcky a vybavení místnosti První pomoci.
 9. V hodinách a v prostoru vodní plochy určených pro plavání veřejnosti vymezených informačními tabulemi používat potápěčské výstroje, ploutve, míče apod.
 10. Vstupovat do bazénů bez předchozí očisty těla (do bazénů kryté haly bez důkladné očisty celého těla mýdlem a teplou vodou), plivat do vody, vyplachovat si ústa a nos v bazénu, močit do bazénu, tobogánu a dětského bazénku, používat před koupáním mastné krémy nebo znečišťovat prostory PSO.
 11. Připojovat vlastní elektrické spotřebiče do elektrické sítě.
 12. Vnášet do prostor PSO látky hořlavé nebo jinak nebezpečné.
 13. Vstupovat pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek, nebo jedů, popř. se jimi uvést do stavu vylučujícího plnou způsobilost.
 14. Kouřit v prostorách stadionu vč. letního areálu s výjimkou posezení u letního bufetu.
 15. V prostoru krytého bazénu konzumovat jídlo. Odhazovat nebo odkládat PET lahve, nápojové kartony, obaly nebo jiný odpad mimo místa k tomu výslovně provozovatelem určená.
 16. Přemísťovat nábytek, lehátka, manipulovat s rozvodem vody, topením, elektrickým vedením a ostatním zařízením (např. okny), ovlivňovat či zakrývat nebo ochlazovat čidla, odmontovávat či přesouvat prvky zabezpečení (kužele, mřížky, hrazení aj.).
 17. Hrát s míčem a jiné hry, které mohou být způsobilé ohrozit zákazníky v prostorách PSO.

Zaměstnanec provozovatele osobu porušující povinnosti uložené tímto řádem může vykázat z areálu bez nároku na vrácení vstupného.

Článek V.

Návštěvní řád – zvláštní část

Zákazníci jsou povinni z hygienických důvodů před vstupem do krytých bazénů, potírny sauny, vodních atrakcí, nebo parní lázně použít dle potřeby WC a v prostorách sprch provést očistu celého těla mýdlem a vodou (do bazénů letního areálu použít sprchy u brodítek a důkladně se osprchovat) a nesmí nosit na krku řetízky a přívěsky, prsteny, hodinky a jiné ostré předměty, které mohou být způsobilé ohrozit bezpečnost jeho vlastní či ostatních zákazníků. Při porušení této povinnosti zákazníkem může být provozovatelem vyloučen z prostor PSO bez nároku na vrácení vstupného.

Bazény

 1. Zákazníci PSO jsou povinni pro vstup do veškerých bazénů, tobogánu a jiných atrakcí mít na sobě jen koupací úbor (plavky). Koupací úbor, není – li níže (např. pro kryté bazény a tobogán) uvedeno jinak, musí splňovat současně tyto podmínky: být čistý, určený ke koupání, z nenasákavé látky, být bez doplňků způsobilých ohrozit bezpečnost zákazníka/ů, odpovídat obecným zásadám dobrých mravů a mít délku max. po kolena. Osoby v jiných úborech (např. upravené běžné oblečení, tepláky, džíny, spodní prádlo či jiný nevhodný oděv) nemohou vstupovat do bazénů, tobogánu či využívat jiné atrakce.
 2. Na PSO se plavky nepůjčují. Pánské plavky je možné v omezené nabídce zakoupit v pokladně PSO.
 3. Koupací úbor pro vstup na tobogán a jiné atrakce dále musí být v takovém provedení, aby nebyl způsobilý poškodit či změnit technický stav zařízení (např. kluznou plochu klouzaček), tedy nesmí obsahovat zejména kovové nebo plastové cvočky, druky, zipy, flitry aj. Koupací úbor pro vstup do krytých bazénů dále musí být z upnuté látky, není povolen úbor typu plážových plavek volného střihu (šortky, bermudy).
 4. Plavčík má právo zakázat vstup do bazénů, na tobogán nebo jiné atrakce zákazníkovi, který má nevhodný koupací úbor. O způsobilosti koupacího oděvu rozhoduje plavčík. Zákazník v nevyhovujícím koupacím úboru může být z bazénů, tobogánu a atrakcí vykázán bez nároku na vrácení vstupného, a to s výjimkou případu, kdy zákazník po vykázání okamžitě ukončí užívání placené zóny PSO. V takovém případě, pokud zákazník ve lhůtě do 15 minut od vstupu do placené zóny požádá na pokladně PSO o vrácení vstupného, bude mu po předložení dokladu o zaplacení nebo čipového náramku abonenta vstupné vráceno a zákazník je povinen ihned opustit placenou zónu PSO.
 5. V rámci pronájmů vodní plochy jsou pro vstup do vody akceptovány neoprény (plavky, oblek) nebo speciální závodní plavky, pokud jsou čisté a podléhají pravidelné údržbě. (Případné jiné nestandardní plavecké potřeby či pomůcky vnášené do vody během pronájmu vodní plochy podléhají schválení vedení PSO a to současně s podáním objednávky, minimálně však 14 dní před zahájením pronájmu.)
 6. Zákazníci, kteří mají zdravotní problémy nebo omezení, neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat pouze v doprovodu způsobilé osoby, která přejímá za bezpečnost neplavce odpovědnost. Je vhodné před vstupem do vody na to upozornit službu konajícího plavčíka a využívat nejmenší hloubku bazénu.
 7. Hloubky vody v bazénu jsou označeny. Maximální hloubka je 4,9 m a umožňuje provozování skokanských můstků o výškách 3, 5, 7 a 10m.
 8. Zakazuje se potápět se na nádech bez předchozího upozornění službu konajícího plavčíka a bez jeho souhlasu.
 9. Skákání do vody ze skokanských můstků není povoleno. Je zakázáno skákat do vody z obou podélných stran krytého bazénu.
 10. Vstup do dětského bazénu je povolen dětem od 3 do 6 let věku v doprovodu plně svéprávné osoby. Dítě musí mít po celou dobu pobytu v dětském bazénu i jeho okolí oblečené plavky s gumičkou dostatečně přiléhající v pase a v nohavičkách! (za případné znečištění bazénu i jeho okolí nese plnou odpovědnost osoba doprovázející dítě). Dětská skluzavka je určena pouze dětem, jimž jejich fyzické schopnosti a dovednosti, a zároveň mentální vyspělost, umožňují bezpečné užívání atrakce. Vstup do velkého krytého bazénu je povolen dětem (plavcům) od 6 let v doprovodu plně svéprávné osoby!
 11. Orientace drah bazénu může být provozovatelem určena na délku (50 m) nebo na šířku (20 m). Rozvržení orientace drah je spolu s určením množství vodní plochy rezervované pro nájemce vodní plochy a vodní plochy určené pro veřejné plavání zobrazena na www.bazen-olomouc.cz. Rozpis vodní plochy se může od skutečnosti odlišovat v případě, že časové rozmezí mezi dvěma úseky orientovanými na šířku (délku) je 30 a méně minut nebo je aktualizováno rozložení rezervovaných drah. Pak záleží na rozhodnutí službu konajícího plavčíka, zda bude na krátký časový úsek měnit orientaci drah nebo bude optimalizovat rozložení rezervovaných drah.

Dětské skluzavky

  1. Skluzavka je určena pouze dětem, jimž jejich fyzická, smyslová nebo mentální vyspělost, dostatek zkušeností a znalostí zajišťuje bezpečné užívání atrakce.
  2. Uživatelé dětské skluzavky jsou povinni dodržovat předpisy pro její provoz a řídit se pokyny uvedenými na informační tabuli (piktogramy) a pokyny plavčíků nebo dozoru.
  3. Skluzavku smějí používat děti ve věku od 3 do 6 let, a to vždy pouze v doprovodu a za neustálé kontroly plně svéprávné osoby.
  4. Vodní skluzavku lze používat jen tehdy, je-li skluzavka v provozu a koryto ostřikováno vodou a je-li napuštěn dětský bazén. Klouzat se ve skluzavce bez dodávky vody je zakázáno.
  5. Nastupovat na skluzavku se smí pouze jednotlivě. Na nástupním žebříku je nutné se chovat klidně a přidržovat se madel, aby nedošlo k pádu. Jakékoli postrkování při nastupování, nebo nastupování ve více dětech je zakázáno.
  6. Jezdí se pouze vsedě nohama a rukama dopředu. Je zakázáno jezdit vleže, vkleče, vestoje nebo hlavou dolů. Během jízdy je zakázáno si stoupat, chytat se okraje, houpat a nahýbat se přes okraj skluzavky.
  7. Nástup na skluzavku je možný pouze po schodišti. Je zakázáno lezení po skluzavce proti směru jízdy. Při nastupování na skluzavku a při jejím použití nejezte a nepijte.
  8. Je dovoleno jezdit pouze jednotlivě. V žádné části skluzavky nesmí jezdit souběžně více osob.
  9. Osoby používající skluzavku musí mít na sobě spodní díl plavek, nesmí mít na sobě ani u sebe žádné ostré a kovové předměty (šperky, zipy, cvočky, patenty, sponky, apod).

Osoba, plnící dohled nad dítětem na skluzavce, se musí:

 1. vždy přesvědčit, zda je jízdná plocha mokrá, v opačném případě zajistí její namočení, aby nedošlo k popálení vlivem tření, následně může nastoupit (další) dítě k nástupu na skluzavku a (k jízdě) sjezdu.
 2. vždy přesvědčit, zda je dojezdový prostor již volný
 3. po celou dobu užívání skluzavky věnovat bezpečnosti dítěte

Po dopadu do vody je nutno ihned opustit dojezdový prostor. Místo dojezdu neslouží k plavání ani ke vstupu do skluzavky.

Při nedodržení těchto pokynů hrozí vážná zranění. Zákazníci, kteří poruší tato ustanovení, mohou být z prostor areálu vykázáni bez nároku na vrácení vstupného.

Tobogán

  1. Tobogán je určen zdravým osobám a každý zákazník vstupuje na tobogán s vědomím svého aktuálního zdravotního stavu a je zde na vlastní odpovědnost. Jízda na tobogánu je možná jen v době jeho provozu, tj. v době, kdy jeho korytem protéká voda, je napuštěn dojezdový bazének a zprovozněn službu konajícím plavčíkem.
  2. Tobogán smějí používat pouze osoby, jimž jejich fyzická, smyslová, mentální vyspělost, dostatek zkušeností a znalostí umožňují bezpečné užívání atrakce. Na tobogán mají děti do věku 8 let vstup zakázán!
  3. Při jízdě tobogánem je povolena pouze jediná poloha v leže na zádech nohama vpřed, v souladu s piktogramy u nástupu. Ostatní polohy jsou zakázány. Během jízdy se zakazuje shlukovat se, stoupat a chytat se dráhy nebo konstrukce, bušit do stěn a záměrně se zastavovat. Jízda ve dvojici (nebo více osobách) je zakázána. Jízda na tobogánu je pouze na vlastní nebezpečí.
  4. Vstup do koryta tobogánu je možný jen z nástupního dílu, na světelný signál nebo na pokyn službu konajícího plavčíka. Do tubusu musí proudit voda. Skákání do tubusu tobogánu se přísně zakazuje! Zákazník nesmí ohrozit dojetím či naražením předchozího jezdce v tobogánu. Může-li zákazník odhadnout, že může při jízdě korytem nabrat vyšší rychlost jízdy, v důsledku které by mohl dojet předchozího méně zdatného jezdce, je povinen dbát při jízdě zvýšené opatrnosti, popř. vyčkat až na další impuls k nástupu do koryta nebo na opuštění dojezdového bazénku předchozím jezdcem.
  5. Na jízdu v tobogánu je zakázáno brát s sebou nebo na sobě mít jakékoliv předměty, které by mohly poškodit koryto - zvláště ostré a kovové předměty, šperky, přezky, zipy, hodinky, klíče aj.
  6. Je zakázáno zdržovat se v dojezdovém bazénku.
  7. Při nerespektování uvedených pokynů hrozí zákazníkovi (uživateli) vážné zranění a při hrubém porušení výše uvedených pravidel může být zákazník z prostoru tobogánu vykázán.

Vířivý bazén – whirlpool

  1. Bazének s hydromasážními a vzduchovými tryskami je určen zdravým osobám a každý zákazník vstupuje do whirlpoolu s vědomím svého aktuálního zdravotního stavu a je zde na vlastní odpovědnost. Whirlpool je určen pro klidovou relaxaci v sedu, není v něm dovoleno plavat nebo se potápět. Vstup do whirlpoolu je dovolen jen v době jejího provozu. Vstup dětem do 6 let je zakázán!
  2. Kapacita whirlpoolu je omezena počtem osob a jeho provoz řídí obsluha bazénu.
  3. Ve whirlpoolu je zakázáno manipulovat s tryskami a strkat předměty nebo prsty do otvorů trysek v masážních lavicích nebo se potápět.
  4. Whirlpool je určen pouze osobám, jejichž zdravotní stav dovoluje kontakt s vyššími teplotami vody.
  5. Doporučený pobyt ve whirlpoolu by neměl přesáhnout 15 minut.
  6. V případě nevolnosti nebo jiných zdravotních potíží svých nebo jiného zákazníka je nutné neprodleně upozornit službu konajícího plavčíka.

Parní komory

  1. Parní komora je určena zdravým osobám a každý zákazník vstupuje do parní komory s vědomím svého aktuálního zdravotního stavu a je zde na vlastní odpovědnost. Parní komora je určena pro klidovou relaxaci v sedu. Přístup do parní komory za účelem parní lázně je možný pouze v době provozu parní komory.
  2. Pohyb v parní komoře vyžaduje zvláštní pozornost pro vysokou koncentraci vlhkosti způsobující kluzkost a zvýšenou teplotu všech povrchů.
  3. Z užívání parní komory jsou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující jejich zdraví při použití parní lázně či zdraví ostatních zákazníků těchto prostor.
  4. Parní komory jsou rozděleny pro muže a ženy. Teplota je nastavena tak, aby v době provozu dosahovala 45 °C na nejnižším stupni.
  5. V případě nevolnosti či úrazu vlastního nebo jiného zákazníka je nutné neprodleně informovat službu konajícího plavčíka nebo jiného pracovníka provozovatele.
  6. Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat se zařízením parní komory. Zejména je zakázáno polévat teplotní čidlo nebo jinak ovlivňovat chod zařízení. V případě že bude zákazník přistižen při manipulaci se zařízením, bude obsluhou vykázán z prostor PSO bez nároku na vrácení vstupného. Pokud bude způsobena škoda na zařízení, bude na zákazníkovi vymáhána náhrada škody.

Sauna

  1. Sauna je určena zdravým osobám a každý zákazník vstupuje do sauny s vědomím svého aktuálního zdravotního stavu a je zde na vlastní odpovědnost. Doba provozu sauny je vyznačena u vchodu do areálu PSO a na stránkách provozovatele bazen-olomouc.cz a může být operativně měněna. V provozní době je také uvedeno, pro které pohlaví je sauna určena, či je-li pro obě pohlaví (společná sauna), případně jiná upřesnění. V případě vstupu zákazníka jiného pohlaví, než pro které je daný časový úsek vyhrazen, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení vstupného. Počet zákazníků sauny do povolené kapacity se počítá u turniketu v recepci. Vstupních dveře do sauny se ovládají el. čipem.
  2. Za zdravotní způsobilost k saunování si odpovídá každý zákazník sám. Z užívání jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující jejich zdraví či zdraví ostatních osob v souvislosti s prostředím sauny. Provozovatel může z prostoru sauny vyloučit osoby k saunování zjevně nezpůsobilé.
  3. Do prostor sauny je zakázáno nosit jídlo a skleněné předměty. Při lázni se zakazuje jíst a pít. Ve všech prostorách sauny je zakázáno kouřit.
  4. Vstup do potírny je povolen pouze bez plavek.
  5. Do potírny si každý zákazník musí vzít prostěradlo, na které si sedne, popř. lehne. Zákazník nesmí být v přímém kontaktu s pryčnami lavic v potírně a musí dbát toho, aby jeho pot nekapal na lavice a podlahu! Prostěradlo vydá každému zákazníkovi obsluha sauny v prostoru recepce sauny. Při odchodu ze sauny je zákazník povinen prostěradlo odevzdat obsluze sauny v recepci sauny. Pokud si zákazník donese a bude používat prostěradlo vlastní, musí být min. rozměru 125x210 cm.
  6. V potírně a odpočívárně není dovoleno provádět osobní hygienu, holení, pedikúru ap.
  7. Každý zákazník je povinen zachovávat klid pro relaxaci a svým vystupováním neobtěžovat ostatní zákazníky.
  8. Je zakázáno bez souhlasu obsluhy používat jakékoli vonné směsi nebo látky. Dále je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat se zařízením sauny. Zejména je zakázáno polévat saunová kamna, zakrývat teplotní čidlo nebo jinak ovlivňovat chod zařízení. V případě že bude zákazník přistižen při manipulaci se zařízením, bude obsluhou vykázán z prostor PSO bez nároku na vrácení vstupného. Pokud bude způsobena škoda na zařízení, bude na zákazníkovi vymáhána náhrada škody.
  9. V případě nevolnosti či úrazu vlastního nebo jiného zákazníka je nutné neprodleně informovat službu konajícího plavčíka nebo jiného pracovníka provozovatele.
  10. Patnáct minut před ukončením provozní doby sauny jsou zákazníci povinni opustit všechny prostory sauny, aby se stačili obléci do uzavření šaten. Šatny se uzavírají přesně v hodinu, která je na rozvrhu uvedena jako konec provozu.

Letní bazén

  1. Při zakoupení jednorázové celodenní vstupenky na letní bazén nemá zákazník k dispozici šatní skříňku. Vstupenku s čárovým kódem je nutné si uschovat po celou dobu pobytu na letním areálu Plaveckého stadionu Olomouc pro případ kontroly.
  2. Provozovatel neodpovídá za osobní věci a cennosti, které zákazníci vnesou do areálu, není-li zákonem stanoveno jinak.
  3. V areálu letního bazénu se nachází převlékárny a WC.
  4. V areálu letního bazénu je možnost zakoupení práva použití omezeného počtu lehátek za poplatek dle platného ceníku při složení vratné zálohy. Poplatek i záloha se hradí u službu konajícího plavčíka.
  5. Vstup do dětského bazénku letního areálu je povolen pouze dětem od 1 do 6 let a jejich doprovodu. Děti ve věku 1 – 3 roky ale mohou do dětského bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou. Skákání do dětského bazénku je zakázáno. Vstup do velkého letního bazénu je povolen dětem (plavcům) od 6 let v doprovodu plně svéprávné osoby! Užívání dětských skluzavek se řídí jejich pravidly výše uvedenými.
  6. Vstup do vydlážděného prostoru letního bazénu ohraničeného živým plotem je dovolen pouze po omytí těla, pro očistu jsou zákazníci povinni využít sprch, které jsou rozmístěny u brodítek. V tomto prostoru není dovoleno používat opalovací a jiné obdobné prostředky, které by mohly znečistit bazénovou vodu. Na tento prostor se vztahují veškerá ustanovení návštěvního řádu, není-li výslovně uvedeno, že se týkají pouze krytého bazénu.
  7. Zákazníci jsou povinni opustit prostor letního bazénu nejpozději 15 minut před ukončením provozní doby.
  8. Zákazník, který v průběhu návštěvy letního areálu konzumuje alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky, případně už pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek přichází, nesmí vstupovat do bazénů nebo využívat jiné služby či atrakce.
  9. Osobu působící dojmem, že je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek může plavčík vykázat z areálu bez nároku na vrácení vstupného.
  10. Podmínky pro využívání skříněk pro krátkodobé odložení osobních věcí:
  11. Skříňky jsou určeny jen pro krátkodobé odložení osobních věcí a jsou samoobslužné. Objem věcí nesmí přesahovat kapacitu skříňky. Zákazník musí skříňku uzamknout, klíč mít trvale pod dohledem a chránit jej před zneužitím nebo ztrátou. Při ztrátě klíče musí zákazník informovat plavčíka. K vydání uloženého obsahu pak může dojít pouze v případě, že do 19.30 daného dne se k obsahu dané skříňky nepřihlásí jiná osoba a zaměstnanci provozovatele zákazník předem podrobně popíše uložené osobní věci. V takovém případě bude v době od 19.30 do 20.00 obsah skříňky zpřístupněn. Poplatek za ztrátu, odcizení klíče od bezpečnostní schránky na letním bazénu je 300,-Kč.

Dětské hřiště

  1. Hřiště je k dispozici zákazníkům s platnou vstupenkou (čipem) pro vstup na letní bazén a je určeno pro děti do 14 let. Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu plně svéprávné osoby (dále jen odpovědné osoby) a jejich vstup na herní prvky je povolen pouze při zabezpečení trvalého dozoru odpovědnou osobou.
  2. Vstup na hřiště a jeho použití je výhradně na vlastní nebezpečí uživatele/odpovědné osoby. Za bezpečnost dětí na hřišti a respektování návštěvního řádu zodpovídá jejich odpovědná osoba.
  3. Při užívání je nutno brát ohled na ostatní uživatele hřiště i ostatní zákazníky a střídáním či zkrácením hry umožnit i ostatním zákazníkům využívání hřiště.
  4. Každý zákazník je povinen šetřit zařízení a neznečišťovat je. Je zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat herní a sportovní zařízení, zjištěné poškození, které může mít vliv na bezpečnost zařízení, je zákazník povinen bezprostředně oznámit provozovateli. Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je porušením návštěvního řádu zakládajícím právo ukončit pobyt zákazníka v areálu a může být i trestné. Každý, kdo způsobí poškození hřiště, je povinen uhradit provozovateli vzniklou škodu.
  5. Na plochu hřiště se zakazuje vnášet skleněné, ostré a jiné potenciálně nebezpečné předměty, veškeré jídlo, pití a věci, které by mohly ohrozit či omezit bezpečný a volný pohyb po ploše hřiště.
  6. Zákazníkům je zakázáno provádět jakékoliv úpravy nebo zásahy do vybavení a zařízení hřiště.
  7. Za škody, poranění nebo úrazy, způsobené neopatrností, nedodržováním provozního řádu nebo třetí osobou, nenese provozovatel odpovědnost.
  8. V případě nevolnosti či úrazu vlastního nebo jiného zákazníka je nutné neprodleně informovat službu konajícího plavčíka nebo jiného pracovníka provozovatele.

Plážový kurt

  1. Kurt je k dispozici zákazníkům s platnou vstupenkou (čipem) pro vstup na letní bazén a je určen pro rekreační hru. Přístup dětí do 15 let je povolen pouze v doprovodu plně svéprávné osoby (dále jen odpovědné osoby). Vstup na plážový kurt mají přednostně zákazníci, kteří si jej zarezervují u plavčíka na danou dobu, zpravidla na 1 hodinu. Plavčík je oprávněn rozhodovat o užívání kurtu, jakož i užívání kdykoliv ukončit nebo omezit způsob využití hřiště (např. v případě že bude často vypadávat míč ze hřiště, při razantním nebo bezohledném způsobu hry apod.)
  2. Vstup na hřiště a jeho použití je výhradně na vlastní nebezpečí uživatele/odpovědné osoby. Za bezpečnost dětí na kurtu a respektování návštěvního řádu zodpovídá jejich odpovědná osoba.
  3. Na plochu kurtu se zakazuje vstup v obuvi. Před vstupem na kurt je zákazník povinen se osušit.
  4. Na plochu kurtu se zakazuje vnášet skleněné, ostré a jiné potenciálně nebezpečné předměty, veškeré jídlo, pití a věci, které by mohly ohrozit či omezit bezpečný a volný pohyb po ploše kurtu. Z kurtu je zakázáno vynášet písek nebo zde tvořit z písku útvary či v něm hloubit otvory či skrývat překážky a předměty zasypáváním.
  5. Vybrané herní pomůcky (míče, rakety aj.) mohou být zákazníkovi zapůjčeny na vyžádání u plavčíka oproti vratné záloze.
  6. Při hře je nutno brát ohled na ostatní uživatele kurtu i ostatní zákazníky, zejména předcházet únikům míčů a herních pomůcek mimo plochu kurtu a střídáním či zkrácením hry umožnit i ostatním zákazníkům využívání kurtu, popř. tak učinit bezodkladně na výzvu pracovníků provozovatele.
  7. Po ukončení hry na kurtu je uživatel povinen jej celý uklidit a pískový povrch maximálně srovnat hrablem, které vydává plavčík.
  8. Po ukončení hry, kdy se zákazník vrací na letní bazén, je jeho povinností zbavit oděv písku ještě na ploše kurtu a pro očistu těla nebo ochlazení použít sprchu přímo u kurtu.
  9. Každý uživatel kurtu je povinen šetřit zařízení a  neznečišťovat jej. Je zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat herní a sportovní zařízení, zjištěné poškození, které může mít vliv na bezpečnost zařízení, je zákazník povinen bezprostředně oznámit provozovateli. Úmyslné poškození, zničení a znečištění plážového kurtu je porušením návštěvního řádu zakládajícím právo ukončit pobyt zákazníka v areálu a může být i trestné. Každý, kdo způsobí poškození kurtu, je povinen provozovateli uhradit vzniklou škodu.
  10. Zákazníkům je zakázáno provádět jakékoliv úpravy nebo zásahy do vybavení a zařízení kurtu.
  11. Za škody, poranění nebo úrazy, způsobené neopatrností, nedodržováním provozního řádu, nebo třetí osobou nenese provozovatel odpovědnost.
  12. V případě nevolnosti či úrazu vlastního nebo jiného zákazníka je nutné neprodleně informovat službu konajícího plavčíka nebo jiného pracovníka provozovatele.

Článek VI.

Všeobecná ustanovení

 1. Zjistí-li provozovatel, že zákazník má u sebe nebo používá předměty, které podle návštěvního řádu nejsou povoleny, odebere je do úschovy a vydá je zákazníkovi až při jeho odchodu.
 2. Zákazníci (z řad veřejnosti nebo nájemci vodní plochy), kteří vstupují do vody a vnášejí do ní plavecké pomůcky či jiné náčiní nebo nářadí využívané při pobytu ve vodě (dále jen pomůcky), odpovídají za to, že tyto pomůcky splňují požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb. Pomůcky musí být čisté, nesmí negativně ovlivňovat jakost vody, musí být odolné vůči fyzikálně – chemickým vlastnostem vody. Pomůcky musí být pravidelně dezinfikovány vhodným dezinfekčním prostředkem.
 3. Zjistí-li provozovatel, že zákazník zneužil vstupenky či čipu jiné osoby, vstupenky či čipu pozměněného nebo padělaného nebo vstupenky či čipu zlevněného (zvýhodněného), aniž by při kontrole byl způsobilý na místě prokázat nárok na přiznání slevy (výhody), je provozovatel oprávněn vstupenku či čip odebrat a zákazníka z areálu PSO vyloučit bez nároku na náhradu.
 4. Nalezené předměty v areálu stadionu jsou provozovatelem uschovávány po dobu jednoho měsíce.
 5. Stížnosti a přání týkající se pracovníků provozovatele, provozu nebo stavu zařízení, mohou zákazníci uplatnit písemně na pokladně PSO nebo na adrese provozovatele či e-mailu info@aqua-olomouc.cz.
 6. Při náhlých poruchách, tzn. poruchy, které by mohly způsobit ohrožení zdraví zákazníků nebo pracovníků provozovatele, bude provoz stadionu ukončen. Zodpovědný pracovník okamžitě informuje zákazníky a zorganizuje opuštění areálu, tzn. vyklizení vodních ploch, atrakcí, sauny, parních komor, šaten a opuštění areálu. Plavecký stadion bude uzamčen do doby, než bude zajištěn běžný provoz a porucha odstraněna. Nárok na vrácení vstupného nebo jeho poměrné části nevzniká.
 7. Informační povinnost o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů: V případě, že dojde ke sporu se spotřebitelem v oblasti výrobků nebo služeb poskytovaných AQUAPARKEM OLOMOUC, a. s. a v rámci reklamačního řízení nedojde k jeho urovnání, je spotřebitel oprávněn se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení takového spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, coi.cz.
 8. AQUAPARK OLOMOUC, a.s. pro účely efektivní komunikace se zákazníky a případně pro účely plnění svých zákonných či smluvních povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje zákazníka popř. jím uvedených dalších osob. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s poskytováním služeb a plněním právních vztahů z toho plynoucích, a to v průběhu účinnosti smluvního vztahu a dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností z poskytnutého plnění po dobu nutnou pro jejich uchovávání v souladu s příslušnými právními předpisy. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na recepci PSO + Delfínek i na internetové adrese bazen-olomouc.cz. Zákazník je povinen všechny subjekty údajů, jejichž údaje sám poskytne, informovat o zpracování a předat jim informace obsažené v Zásadách zpracování osobních údajů výše uvedených.
 9. Řízené pohybové aktivity organizované provozovatelem (např. Kondiční plavání pod vedením trenéra, Plavání pro neplavce a jiné dle aktuální nabídky) jsou specifikovány v Podmínkách poskytování služeb a zákazníci mají možnost se s nimi podrobně seznámit na nástěnce ve vestibulu PSO nebo na stránkách www.bazen-olomouc.cz.
 10. Tento Návštěvní řád se v ostatním řídí platnou legislativou, zejm. občanským zákoníkem a předpisy na úseku ochrany spotřebitele. Návštěvní řád je závazný pro všechny zákazníky PSO a nabývá platnosti dnem zveřejnění.

Schváleno a zveřejněno:  1. 1. 2021

 

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s:

 • Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále také jen jako "Nařízení GDPR"),
 • zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále také jen jako "Zákon"),

Vám tímto dokumentem poskytujeme základní informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem osobních údajů tj. společností AQUAPARK OLOMOUC, a.s., IČO: 27820378, CZ27820378, Kafkova č. 526/21, 78301 Olomouc, Slavonín, zaps. v OR u KS v Ostravě, odd. B, vl. 3425 (dále také jen jako "Aquapark Olomouc").

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účel, prostředky a rozhoduje o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů, je Aquapark Olomouc. Aquapark Olomouc je dále oprávněn pověřit zpracováním Vašich osobních údajů třetí osobu (externí zpracovatel osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR).

Za správnost a zákonnost zpracování osobních údajů odpovídá Aquapark Olomouc.

Z JAKÉHO DŮVODU JSOU ZPRACOVÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje lze zpracovávat, existuje-li alespoň jeden z těchto zákonných důvodů:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

JAKÉ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY, ZA JAKÝM ÚČELEM A JAK DLOUHO?

Osobní údaje jako jméno a příjmení, akad. tituly, obchodní firma (obchodní název), datum narození, bydliště, místo podnikání, živnostenské oprávnění, IČO, DIČ, jsou zpracovávány za tím účelem, aby bylo vyhověno povinnostem souvisejícím s ekonomickou (podnikatelskou) aktivitou těchto osob a požadavkům vyplývajícím z právních předpisů především v oblasti účetnictví, daní, archivnictví apod.

Osobní údaje jako jméno a příjmení, akad. tituly, obchodní firma (název), datum narození, bydliště, místo podnikání, živnostenské oprávnění, IČO, DIČ, bankovní spojení, kontaktní adresy a údaje (např. i telefon, e-mail), údaje týkající se osobní či podnikatelské aktivity ve vztahu k Aquaparku Olomouc, údaje o platbách, pohledávkách a závazcích, budou zpracovávány v souladu se zvlášť uděleným souhlasem ke zpracování údajů, a to za účelem provádění marketingové činnosti ze strany Aquaparku Olomouc, zejména informování (písemně, telefonicky, SMS, e-mailem apod.) o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách Aquaparku Olomouc a jejich obchodních partnerů, včetně činění nabídek těchto služeb a produktů, mj. i formou obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků uskutečňovaných ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., stejně jako pro marketingové analýzy prováděné s cílem přizpůsobit nabídku Aquaparku Olomouc Vašim potřebám.

Oprávnění zpracovávat osobní údaje vzniká pouze na základě titulů (důvodů) předvídaných Nařízením GDPR a Zákonem, tj. zejména na základě Vašeho písemného Souhlasu se zpracováním osobních údajů (uděleným platně - byť i jen zčásti - i před datem účinnosti Nařízení GDPR), uzavřené obchodní smlouvy či na základě plnění zákonem stanovených povinností Aquaparku Olomouc, popř. v souladu s oprávněnými zájmy Aquaparku Olomouc jakožto správce osobních údajů.

Osobní údaje získané z obrazového záznamu kamerového systému provozovaného Aquaparkem Olomouc jsou zpracovávány za účelem ochrany majetku a dalších oprávněných zájmů Aquaparku Olomouc s tím, že informace o počtu a rozmístění kamerových zařízení jsou umístěny na veřejně přístupných místech.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu zpracování, maximálně však po dobu deseti (10) let ode dne podpisu písemného Souhlasu se zpracováním osobních údajů (byl-li udělen), dále pak po dobu trvání obchodního vztahu (byl-li uzavřen) a po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Tím není dotčeno Vaše právo, jako subjektu údajů, kdykoliv požadovat ukončení zpracovávání osobních údajů (viz níže).

JAKOU FORMOU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY, ULOŽENY A CHRÁNĚNY?

Osobní údaje mohou být zpracovávány, hodnoceny a profilovány manuálně nebo i automaticky (pomocí výpočetní techniky). Osobní údaje budou bezpečně uchovány v elektronické nebo listinné podobě, včetně jejich uložení do příslušného softwaru. Osobní údaje budou zpracovávány osobami zvláště k tomu pověřenými, řádně proškolenými a budou elektronicky či fyzicky chráněny proti ztrátě či zneužití.

Ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze ti zaměstnanci Aquaparku Olomouc, u kterých je tento přístup nezbytný pro naplnění stanoveného účelu zpracování, a kteří jsou povinni o obsahu těchto údajů zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení jejich pracovního poměru.

V případě předávání osobních údajů třetí osobě mimo Aquapark Olomouc (zejména zpracovatel osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR) bude s touto osobou (zpracovatelem) podepsána řádná smlouva, na základě které bude garantována ochrana osobních údajů dle Nařízení GDPR.

V souvislosti se skončením smluvního vztahu bude provedena kompletní likvidace osobních údajů obchodních partnerů, pro jejichž zpracování odpadl důvod; i po skončení smluvního vztahu budou po předepsanou dobu zpracovávány písemnosti, jejichž uchování Aquaparku Olomouc ukládají zvláštní právní předpisy především v oblasti daní, archivnictví apod. a písemnosti, které jsou nezbytné k ochraně práv Aquaparku Olomouc.

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Jako subjekt zpracování osobních údajů máte zejména následující práva:

 1. své osobní údaje poskytnout pouze na základě svého svobodného a dobrovolného rozhodnutí (právo neposkytnout údaje),
 2. svůj souhlas ke zpracování údajů (byl-li udělen) kdykoliv odvolat, a to min. stejnou formou (písemně, mailem či ústně), jako byl tento souhlas udělen; v případě pochybností platí, že toto odvolání musí být doručeno písemně do sídla Aquaparku Olomouc,Odvoláním souhlasu není dotčeno právo správce zpracovávat osobní údaje z jiného zákonného důvodu.
 3. požadovat informaci, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
 4. požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 5. vyžádat přístup k těmto osobním údajům,
 6. podat námitky proti zpracovávaným osobním údajům,
 7. požadovat aktualizaci osobních údajů, jejich opravu, doplnění, omezení či přímo výmaz,
 8. požadovat úplný výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
 9. uplatnit právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování a profilování,
 10. požadovat přenesení osobních údajů k jinému správci,
 11. v souladu se Zákonem obrátit se v případě pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 708 37 627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 se žádostí o zajištění opatření k nápravě, Svá práva můžete uplatnit stejnou formou, jakou jste své osobní údaje poskytli; v případě pochybností svá práva uplatňujte písemným podáním doručeným na adresu sídla Aquaparku Olomouc.