• Sauna volných míst 36
 • Počet lidí v areálu 16

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Název: AQUACENTRUM DELFÍNEK

Plavecký stadion Olomouc

Adresa: PSO Legionářská 11, Olomouc, PSČ: 779 00

Vlastník areálu: Statutární město Olomouc

Provozovatel: AQUAPARK OLOMOUC, s.

Kafkova 526/21, Olomouc, Slavonín, 783 01

IČO: 278 20 378,

zapsána u KS v Ostravě, oddíl B, vložka č. 3425

Platnost od: 1. 2021

Odpovědná osoba: Mgr. Tereza Achilles, Manažer dětských pohybových aktivit

 

OBSAH DOKUMENTU:

A. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
B. PROVOZNÍ ZÁSADY – OBECNÉ
C. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRO ÚČASTNÍKY VODNÍCH AKTIVIT
D. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRO FITCENTRUM

 

A. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Středisko „DELFÍNEK“ je provozováno společností AQUAPARK OLOMOUC, a.s. v Olomouci v rámci služeb Plaveckého stadionu Olomouc. Nabízí návštěvníkům různé vodní pohybové aktivity (plavání kojenců a batolat v různých typech kurzů, výuku plavání předškolních a školních dětí, zdokonalovací plavecký výcvik pro školní děti na Plaveckém stadionu). V recepci lze zakoupit i drobné občerstvení a spotřební zboží (dětské pleny apod.).

 

B. PROVOZNÍ ZÁSADY – OBECNÉ

 1. Ve vstupní hale jsou vyvěšeny návštěvní řády (dále jen návštěvní řády), se kterými je návštěvník před zahájením čerpání služeb povinen se seznámit.
 2. Ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny v ceníku, který je uložen v recepci a vyvěšen ve vstupní hale. Ve všech případech se jedná o ceny smluvní dle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. ve znění pozd. předpisů. Provozní doba je vyznačena na hlavních dveřích budovy. Při platbě je zákazníkovi vydáván doklad o zaplacení. Při převzetí dokladu o zaplacení si musí zákazník ihned zkontrolovat správnost údajů uvedených na dokladu. Musí souhlasit všechna data objednaných a zaplacených služeb (datum, čas, četnost, služba, cena). Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Maximální doba pobytu v jednotlivých prostorách pro aktivity je stanovena v ceníku. Služby se poskytují na základě předem dohodnutých objednávek nebo formou pronájmu nebo v rámci volné kapacity. Při plném obsazení jednotlivých prostor může odpovědný pracovník (vedoucí, recepční) přerušit prodej vstupenek do doby, než se prostory uvolní.
 3. Vstup do jednotlivých prostor je povolen jen po zakoupení platné vstupenky nebo na permanentku. Vstupenka platí pouze pro den vydání nebo pro den, který je na vstupence vyznačen zvlášť, permanentka či karta na dobu určenou ceníkem nebo dobu vyznačeného trvání. Za ztracené, poškozené nebo prošlé vstupenky (permanentky) se náhrada neposkytuje. Zakoupením vstupenky, ceny lekce či kurzovného nebo zaplacením ceny za pronájem prostor se každý návštěvník (zákazník, klient) podrobuje ustanovením návštěvních řádů, pokynům obslužného personálu a stanovené provozní době. Zákazník je povinen seznámit se předem se zněním návštěvních řádů služby, kterou chce využít. Při nedodržování návštěvních řádů nebo pokynů může personál návštěvníkovi službu odepřít a z provozovny jej vyvést bez vrácení peněz.
 4. Do areálu není vhodné nosit větší finanční obnosy nebo cennosti. Případné větší platby je vhodné uhradit před samotným zahájením čerpání služeb plaváním. Všichni, kteří chtějí využít některou z nabízených služeb, si musí svršky a zavazadla uzamknout do skříňky a klíč nosit neustále při sobě. Na drobné cennosti lze použít malé trezorové skříňky v prostorách kočárkárny. Klíč musí mít zákazník při sobě i při pobytu v bazénu, cvičebním sále nebo sociálním zařízení – předejde tak možné krádeži. Pokud dojde ke ztrátě klíče od skříňky nebo poškození zámku, musí zákazník na recepci zaplatit 300,-Kč. Za věci mimo uzamčené skříňky neneseme odpovědnost. Kočárky doporučujeme uzamknout zámkem na kola. V kočárku nic nenechávejte. Drahé vybavení kočárku doporučujeme vzít s sebou. Za odložené kočárky recepční neodpovídá.
 5. Ztracené nebo nalezené předměty jsou dle charakteru uschovávány v zázemí recepce 1 měsíc (nebo jsou vytříděny jako odpad /špinavé svršky apod./), potom jsou předány do skladu PSO a následně na Magistrát města Olomouce.
 6. Mobilní telefony je nutno vypnout při vstupu do areálu nebo před uzamčením do skříňky a nepoužívat během kondičního cvičení nebo během vodních kurzů. Zvonění ruší průběh lekcí.
 7. Dětem do 10 let je vstup povolen jedině v přítomnosti a za dozoru rodiče nebo jiného zákonného zástupce nebo jiné plnoleté osoby, která za ně a za jejich chování bude po celou dobu zodpovídat. Dítě mladší 10 let nebude do šaten samo vpuštěno. Do šaten s dítětem jde vždy pouze jeden rodič.
 8. Stížnosti, podněty a přání může zákazník zaslat na adresu info@bazen-olomouc.cz nebo vhodit vyplněný dotazník do oranžového boxíku umístěného na recepci Aquacentra. Pokud bude zákazník požadovat odpověď, musí to do zprávy zřetelně uvést spolu s kontaktním spojením pro odpověď.
 9. V celém areálu platí přísný zákaz běhání a přísný zákaz kouření. Kouření není dovoleno ani v nejbližším okolí hlavního vstupu do provozovny (případně je povoleno pouze na zřetelně označených místech). Není dovoleno vynášet občerstvení do prostor bazénů, sauny, prohřívárny, šaten, odpočíváren, fitcentra. Konzumace jídla je povolena pouze ve vstupní hale nebo aklimatizační místnosti. Děti se nesmí s jídlem pohybovat po místnosti. Ve cvičebním sále je povoleno pití nápojů, nádoba však musí být zabezpečena proti převrhnutí a vylití nápoje. Není dovoleno rušit klid a pořádek, bez povolení manipulovat s obsahem lékárničky, manipulovat s rozvody vody, vybavením protipožární ochrany, topením, elektřinou a s ostatním zařízením, zdržovat se v prostorách, které jsou z důvodů provozních nebo bezpečnostních návštěvníkům nepřístupné. V prostorách celého areálu není dovoleno připojovat do elektrické sítě vlastní elektrospotřebiče.
 10. Pokud se návštěvník v areálu zraní, je povinen okamžitě tento úraz hlásit cvičiteli/lce, popř. recepční/mu. Zraněný bude ošetřen a bude s ním sepsán protokol o úrazu. V případě vážnějšího zranění nebo podezření na vážné zranění bude zraněnému přivolána záchranná služba první pomoci. Pokud zraněný nebude chtít přivolat záchrannou službu, bude to zaznamenáno do protokolu. Pokud zraněný zranění nahlásí až po opuštění prostor areálu, má se zato, že se zranění nestalo v prostorách areálu a provozovatel za ně neodpovídá.
 11. Majitelé zvířat (nejčastěji psů, koček apod.) mají zákaz vodit svá zvířata do provozovny a bezprostředního okolí vstupu do provozovny. Majitelé tato zvířata nesmí přivazovat ani k zábradlí na vstupní rampě – mohlo by dojít k ohrožení bezpečnosti dětí. Do provozovny nemají přístup osoby, jež svým jednáním či vzhledem působí jako osoby s horečkou, zánětlivými nebo infekčními chorobami, mykózami, osoby zahmyzené, pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek (drog). Do vodní zóny nemají přístup osoby s jakýmkoliv otevřeným zraněním nebo s obvazem na těle. Rovněž může být odepřen vstup osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost provozu, čistotu nebo by mohla negativně působit na výchovu dětí. Návštěvníci, kteří přišli pouze jako doprovod účastníka vodních kurzů, musí na požádání recepční sdělit jméno a příjmení osoby, kterou doprovází. Do ostatních částí provozovny je povolen vstup jen po zaplacení dané služby.
 12. Návštěvní řády platí od data uvedené platnosti vždy až do data platnosti případného nového znění Návštěvních řádů. Vydáním nového znění Návštěvních řádů se ruší znění všech Návštěvních řádů předcházejících.
 13. Informační povinnost o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů: V případě, že dojde ke sporu se spotřebitelem v oblasti výrobků nebo služeb poskytovaných AQUAPARK OLOMOUC, s. a v rámci reklamačního řízení nedojde k jeho urovnání, je spotřebitel oprávněn se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení takového spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, www.coi.cz.
 14. AQUAPARK OLOMOUC, a.s. pro účely efektivní komunikace se zákazníky PSO + Delfínek a případně pro účely plnění svých zákonných či smluvních povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje zákazníka popř. jím uvedených dalších osob. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s poskytováním služeb a plněním právních vztahů z toho plynoucích, a to v průběhu účinnosti smluvního vztahu a dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností z poskytnutého plnění po dobu nutnou pro jejich uchovávání v souladu s příslušnými právními předpisy. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na internetové adrese bazen-olomouc.cz. Zákazník je povinen všechny subjekty údajů, jejichž údaje sám poskytne, informovat o zpracování a předat jim informace obsažené v Zásadách zpracování osobních údajů výše uvedených.

 

C. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRO ÚČASTNÍKY VODNÍCH AKTIVIT

Hygienické a zdravotní požadavky

 1. Vodní a plavecké aktivity jsou určené pouze pro klienty (děti i dospělé), jejichž zdravotní stav nevylučuje pobyt ve vodě (upravené podle vyhlášky 568/2020 ve znění pozdějších předpisů) a umožňuje jim pravidelné návštěvy těchto aktivit. Ošetřující lékař dítěte by měl s účastí dítěte ve vybrané vodní aktivitě (daném kurzu) souhlasit, rodič by se měl jeho doporučením řídit.

 2. Při vstupu do šatny se vyzujte, sundejte obuv i svým dětem, totéž zajistěte. Přezujte do čistých přezůvek sebe i své dítě a při další manipulaci s dítětem (položení dítěte, přebalování, sezení, lezení apod.) používejte z hygienických důvodů vždy pod své dítě vhodnou a čistou podložku (nepropustná přebalovací podložka, osuška, plena apod.). Vhodnou podložku (osušku) prosím použijte při sezení i pod sebe, abyste zamezili kontaktu holé pokožky se sedací plochou.

 3. Před vstupem do sprchy nejprve navštivte WC. Pokud si o potřebu již umí dítě říct, zajistěte u něj totéž (WC nebo nočník).

 4. Před sprchováním a vstupem do bazénu se Vy i dítě svlékněte do naha. Při přechodu z šatny do sprchy na sobě můžete mít pouze ručník či župan. Při sprchování celé tělo nejprve důkladně namydlete, pozornost věnujte zejména rizikovým partiím (nohy, ruce, okolí konečníku, genitálie, podpaží, obličej /odličte make up/, vlasy /smyjte lak, gel, vymývatelnou barvu). Vše potom důkladně spláchněte vodou. Teprve po důkladné očistě celého těla si oblékněte čisté plavky. Totéž proveďte u dítěte. (U dítěte, které je pouze kojené, stačí umýt mýdlem jen zadeček.) Důkladné umytí a osprchování musí bezpodmínečně proběhnout bez ohledu na to, kolikrát jste se již ten den sprchovali! Pokud si všimnete, že se někdo před vstupem do bazénu neumyl nebo se umyl nedostatečně, neprodleně to oznamte cvičiteli/lce. Pokud se prokáže, že jste se Vy nebo Vaše dítě před vstupem do bazénu důkladně neumyli (nebo jste nezajistili důkladné umytí dítěte – účastníka plaveckého kurzu), budete vyloučeni z kurzu bez možnosti jakékoliv náhrady. Uvědomte si, že v případě zanedbání důkladné očisty své i svého dítěte, zhoršujete následně kvalitu vody a prostředí nejen ostatním ale také sobě a vlastnímu dítěti!
 5. Dlouhé vlasy pevně stáhněte sobě i svému dítěti. Doporučujeme Vám použití plavecké čepice.
 6. V případě menstruace v termínu lekce si tuto lekci včas omluvte a nahraďte si ji v nejbližším možném termínu. Nebo ženám doporučujeme použít menstruační tampon.
 7. Těsně před samotným vstupem do bazénu zkontrolujte, že v plavkách dítěte není stolice. Jestliže zjistíte, že má dítě během pobytu ve vodě v plavkách stolici, ihned opusťte bazén a nahlaste to cvičiteli/lce. Snažte se těmto situacím za každou cenu předcházet a během lekce dítě i z tohoto důvodu nepřetržitě sledujte! Pokud stolicí znehodnotí vodu dítě starší 4 let, odpovídá za tímto způsobenou škodu rodič dítěte. Výše škody bude stanovena jako částka odpovídající ušlému zisku provozovatele z neuskutečněných lekcí daného dne v důsledku vyvolaného přerušení provozu, nákladům na výměnu vody, ohřev a dezinfekci a na poskytnutí náhradních termínů dalším klientům kurzů toho dne, které nebyly uskutečněny z uvedeného důvodu.
 8. Pokud potřebuje dítě vykonat potřebu během lekce a umí si o ni říct, jděte s ním okamžitě na WC nebo ho posaďte na nočník. Nočník poté vylijte do WC (ne do umyvadla, ne na odtokový kanálek!), vypláchněte ho čistou vodou a postavte ho na původní místo. Dítěti potom vždy znovu umyjte zadeček pod sprchou! Pokud musíte na WC během lekce i Vy, znovu se potom osprchujte. Močení na podlahu, do sprch nebo na odtokové kanálky je u osob, které již svoji potřebu ovládají, zakázáno. Naopak u nejmenších dětí, které svoji potřebu ještě neovládají, lze doporučit, aby se vymočily ještě ve sprše při sprchování před samotným plaváním, kdy tak často přirozeně reagují na tekoucí vodu. Omezíte tím tak u nich případné močení do bazénové vody.
 9. Potřebujete – li v průběhu lekce vyčistit sobě nebo dítěti nos, vždy použijte papírové kapesníky, které jsou zdarma k dispozici v bazénové hale, po použití je vyhoďte do koše.
 10. Zajistěte, aby děti nejedly těsně před plaváním (starším dětem doporučujeme nejméně 1 hod před plaváním nejíst, u kojících děti kojte nejpozději 30minut před lekcí) – snížíte tak možnost znehodnocení vody zvratky nebo stolicí.
 11. Nejmenším dětem (cca do 24 měsíců) doporučujeme jednorázové plavací plenky, které musí i po namočení dobře přiléhat k tělíčku dítěte. Po plavání použitou plenku vyhoďte. Textilní plavky musí být elastické, pevně přiléhající k tělu, zejména v oblasti bříška a nožiček (s volnými plavkami nebo plenkou nesmí dítě do vody), bez kovových ozdob a kapes, plavky volného typu (nebo tzv. bermudy, šortky) nejsou povoleny ani pro dospělé! Pro plavání v krytém bazénu nejsou vhodné celotělové plavky určené pro plavání u moře (ochrana před spálením pokožky). Textilní plavky po plavání doma pečlivě vyperte a vymáchejte. Pokud je necháte pouze uschnout a nevyperete je, snižujete tak kvalitu vody při vaší příští návštěvě. Špinavé či zapáchající plavky jsou důvodem k vyloučení z kurzu.
 12. Zodpovídáte (jako rodič, jiný zákonný zástupce dítěte nebo jiný plnoletý doprovod dítěte) za to, že spolu s dítětem netrpíte v průběhu lekce a kurzu nebo náhradního plavání infekční chorobou, a že jste v průběhu předcházejících 14 dní před aktuální lekcí nepřišli do styku s osobou/osobami trpící infekční chorobou (zejména: rýma, kašel, chřipková onemocnění, kožní onemocnění, moluska - dětské bradavice, plísně, gynekologická onemocnění, zánět močových cest a močového měchýře, zánět spojivek, středního ucha atd.). Uvědomte si, že v případě zanedbání projevů případných zdravotních problémů či projevů nemoci vážně ohrožujete nejen ostatní účastníky kurzu, ale též svoje dítě a personál Delfínka.
 13. Dodržujte aklimatizační pobyt dítěte před odchodem z budovy. Doba aklimatizace by měla být tím delší, čím je větší rozdíl teplot venku a v budově. V případě zanedbání aklimatizace zvyšujete riziko onemocnění. Po plavání (během aklimatizace) oblečte dítě jen lehce, úměrně aktuální teplotě v místnosti. Dítě kompletně oblékněte až těsně před odchodem z budovy.
 14. Dětem čistěte uši až po plavání a to prostřednictvím přířezů z buničité vaty, kdy z jednoho dílku přířezu oddělíte jednu vrstvu, smotáte ji do kornoutku a zavedete co nejhlouběji do ucha. Několikrát postup opakujete, dokud není smotek zcela suchý. Čištění uší prostřednictvím vaty na tyčince není vhodné pro nejmenší děti.

 

Organizačně – provozní požadavky

 1. Před první lekcí nového kurzu se zaregistrujte na webových stránkách rezervačního systému Aquacentra Delfínek. Je zapotřebí registrovat jak zákonného zástupce, tak plavající děti. Rovněž musí být přesně uvedena adresa zákonného zástupce dítěte, aktuální telefonní čísla a email. U plavajících dětí je nutné uvést i zdravotní či jiná omezení. Zákonný zástupce zodpovídá za pravost a aktuálnost uvedených údajů.
 2. Všechny zavazadla a svršky včetně obuvi si odložte v šatně, ale veškeré věci, které nebudete potřebovat při plavání nebo hygieně, si ihned uzamkněte do skříňky! Klíč noste vždy a všude u sebe. Do prostor sprch a bazénů je zakázáno nosit skleněné, rozbitné či jinak nebezpečné předměty.
 3. Během sprchování se chovejte tiše, komunikujte pouze se svým dítětem. Dítě si během Vaší očisty můžete odložit do odkládací ohrádky v místnosti sprch nebo požádat o výpomoc kolegyně z kurzu. Po sprchování čekejte na svoji lekci v přístupové chodbičce na bazén, nikdy ne v bazénové hale. Do přístupové chodbičky vstupujte až těsně před zahájením lekce (1 – 2 minuty). Do prostor bazénové haly je možné vstoupit až ve chvíli zahájení dané lekce a po výzvě cvičitele/lky. Ve vodě může být s dítětem pouze jedna dospělá osoba.
 4. Ve vodě se chovejte tiše, nekřičte, nebavte se mezi sebou, vždy se řiďte pokyny cvičitele/lky. Plavecké pomůcky a hračky si můžete brát jen na pokyn cvičitele/lky, používání vlastních není dovoleno. Nedovolte dětem kousat do plaveckých pomůcek. Obzvláště zamezte kousání do nafukovacích pomůcek a kousání a okusování nebo konzumaci pěnových pomůcek!
 5. Každý, kdo vstupuje do prostor bazénů jako doprovod, je povinen použít gumové návleky na obuv. Doprovod (diváci) mají vstup do areálu povolen jen se souhlasem recepční/ho a cvičitele/lky. Poučte svůj doprovod (diváky), že nesmí svým pohybem, hovorem nebo jiným projevem rušit průběh lekce nebo chování dítěte/dětí v bazénu. Po celou dobu musí diváci sedět na vyhrazeném místě, zbytečně se nepohybovat po hale, nemluvit, netelefonovat, nejíst! Na výzvu cvičitele/lky musí diváci opustit bazénovou halu. Další průběh lekce pak mohou sledovat z chodbičky přes prosklené dveře. Totéž zajistěte i u dětí: děti (diváci) zejména nesmí vstupovat do vody nebo si s touto vodou hrát (máčet si v ní ruce, nohy, přelévat ji apod.), brát si plavecké pomůcky a hračky odložené u bazénu, nesmí poškozovat vybavení Aquacentra Delfínek (žaluzie, pomůcky, hračky, odkládací ohrádky apod.)! Personál Aquacentra Delfínek nemůže zajišťovat dozor nad dětmi, které ponecháte jako diváky u prostor bazénu nebo je necháte bez dozoru pohybovat po prostorách Aquacentra Delfínek. Za své dítě zcela zodpovídáte. V každém okamžiku musíte vědět, kde se vaše dítě nachází a co právě dělá. Nikdy ho nenechávejte bez dozoru.
 6. Opožděný příchod na lekce vodních aktivit narušuje průběh lekcí. Opozdilci nebude umožněn pozdní vstup do prostor Aquacentra bez možnosti náhrady (dítě musí být odbaveno na recepci 5minut před zahájením jeho lekce). Na případná zpoždění nemůže být brán zřetel. 
 7. Pokud jako dospělý doprovod doprovázíte dítě na plavecký výcvik, máte povinnost zajistit důkladné umytí a osprchování dítěte před vstupem do bazénu! Pokud výcvik probíhá v bazénu Aquacentra Delfínek a jedná se o první plavecký výcvik u daného dítěte, můžete být v bazénové hale a sledovat výcvik celou první i poslední lekci v daném kurzu. V ostatních lekcích kurzu můžete být v bazénové hale prvních a posledních 5 minut lekce, potom se musíte přesunout do vstupní chodby před bazénovou halou, odkud můžete lekci shlédnout. Během pobytu v bazénové hale máte zakázáno: telefonování, konzumaci jídla, zasahování do vedení lekce, jakoukoliv manipulaci s pomůckami nebo vybavením bazénové haly. V průběhu lekce musíte doprovázet dítě na WC. Pokud doprovázíte dítě navštěvující kurz probíhající na PSO, musíte u dítěte rovněž zajistit důkladné umytí a osprchování a ve stanoveném čase a místě musíte dítě předat cvičiteli/lce, po skončení lekce si dítě ve stanoveném termínu převzít zpět. Na případná zpoždění nemůže být brán zřetel. Opožděný přístup na lekci např. z tribuny PSO není možný, rovněž není možné zajistit hlídání dítěte při zpoždění rodiče po skončení lekce. Lekci můžete shlédnout z tribuny PSO. Přístup na tribunu PSO je možný pouze přes hlavní vstup na PSO.
 8. Ve všech prostorách vodní zóny a kondičního sálu je přísný zákaz konzumace jídla. V šatně můžete své dítě nakojit, ale konzumace jiného jídla zde není dovolena. Pro konzumaci jídla je určena jen vstupní hala nebo aklimatizační místnost u recepce, ve které můžete dítě nakrmit, ale ani zde se vaše dítě nemůže s jídlem volně pohybovat po místnosti. Jídlo pro děti vám recepční na požádání ohřeje v mikrovlnné troubě, pokud je jídlo ve vhodném obalu. Jestliže Vaše dítě jedlo v krmící židličce, požádejte recepční o prostředek, kterým židličku očistíte. V aklimatizační místnosti musíte být přezutí. Po svém dítěti i po sobě musíte vždy uklidit, před odchodem po sobě ukliďte hračky a odneste použité nádobí zpět do recepce. Pokud použije dítě nočník, musíte obsah vylít do WC a poté důkladně opláchnout.
 9. V době extrémních mrazů (-10°C a méně) Vám doporučujeme si lekci včas omluvit a poté nahradit v nejbližším možném termínu. V případě podnětu z hygienické stanice v době epidemií jsou kurzy přerušeny. Telefonicky si, prosím, před vaším kurzem ověřte, zda kurzy probíhají, případně sledujte info na našich stránkách bazen-olomouc.cz v aktualitách. Teplota vody v bazénu je 28°C - 32°C.
 10. Ve všech prostorách areálu se pohybujte pomalu a opatrně, všude je přísný zákaz běhání. Obzvláště obezřetní buďte v mokrých prostorách a na schodech. Věnujte pozornost překračování vodních zábran před vstupem do sprch. Při sprchování buďte velice opatrní a myslete na to, že namydlené dítě může být velice kluzké. Používejte čistou obuv s protiskluznou podrážkou. Dítě přebalujte jen na bezpečném místě, nenechávejte ho bez dozoru. Nikdy neodcházejte od dítěte na přebalovacím pultu. Neodkládejte děti před dveře. Odkládací ohrádky jsou určeny nejmenším dětem. Neodkládejte do ohrádky dítě v botách a zamezte poškozování ohrádek (trhání obalů, vytrhávání výplní nebo trhání síťoviny).
 11. Neskákejte do bazénu po nohách ani po hlavě. Všechny skoky musí být provedeny pod dozorem nebo s dopomocí cvičitele/lky.
 12. Při plaveckém výcviku zodpovídá za dítě cvičitel/ka, avšak pouze v době, kdy se dítě nachází v bazénové hale a v termínu lekce. Vy musíte dítě na lekci připravit (návštěva WC, důkladné umytí mýdlem bez plavek, osprchování, oblečení do plavek) a v případě potřeby ho doprovázet na WC během lekce.
 13. Cvičitelka se musí věnovat všem dětem ve skupině, neočekávejte, že se celou lekci bude věnovat pouze vám. Cvičitel/ka má právo na jakékoli přesuny ve skupinách. Skupiny odpovídají věku dětí, jejich schopnostem a dovednostem. Respektujte její doporučení na případné změny kurzu nebo času lekce. Přesun dítěte do lekce vyšší úrovně musí schválit cvičitel/ka, která s dítětem pracovala v posledním absolvovaném kurzu. Máte-li pochyby o správnosti vedení lekce, obraťte se přímo na vedoucí.
 14. V případě nejasností, dotazů, připomínek či stížností se obraťte na cvičitele/lku, popř. recepční/ho.
 15. Změna cvičitele/lky v průběhu kurzu vyhrazena.
 16. S návštěvními řády se seznamte ještě před první návštěvou vybrané aktivity a dále před zahájením každého dalšího kurzu nebo jednotlivé aktivity, do kterých jste se přihlásili. V průběhu roku může docházet ke změnám ve znění návštěvních řádů. Dodržováním návštěvního řádu chráníte sebe, své dítě i ostatní návštěvníky.
 17. Zakoupením kurzu (zaplacením zálohy za kurz) a převzetím karty stvrzujete, že jste seznámeni s  návštěvními řády a budete se jimi řídit a že vám byly poskytnuty informace o zpracování osobních údajů o zákaznících Plaveckého stadionu Olomouc a Aquacentra Delfínek. Při nedodržení návštěvního řádu můžete být vyloučeni z kurzu bez možnosti nahradit si neabsolvované lekce a bez možnosti vrácení peněz.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY VYBRANÝCH TYPŮ AKTIVIT

1. Zdokonalovací plavecký výcvik pro pokročilé tzv. A+: Lekce probíhají v přilehlém bazénu Plaveckého stadionu v Olomouci pod vedením cvičitelů střediska Delfínek. Při pobytu v ostatních  částech areálu Plaveckého stadionu (mimo prostor střediska Delfínek) se návštěvníci i cvičitelé řídí Návštěvním řádem PSO. Děti využívají zázemí Aquacentra Delfínek (šatny, sprchy, WC, prohřívána). Pro zařazení dítěte do skupiny A+ je nutné splnit následující kritéria: věk minimálně 6 let, dobrý zdravotní stav bez zdravotních potíží nebo omezení, před zařazením do A+ absolvovat alespoň jeden kurz z nabídky střediska Delfínek (nebo jiný kurz, dítě však musí zvládnout níže uvedená kritéria), doporučení cvičitele. Před zápisem do kurzu A+ je podmínka si vyzkoušet alespoň 1lekci v již probíhajícím kurzu A+. Dítě musí bez zjevných potíží zvládnout v bazénu následující dovednosti: dýchání do vody bez známek stresu, splývání na prsou a na znak bez dopomoci, skok do vody po nohách, vylovení předmětu ze dna bazénu, plaveckými způsoby kraul, znak a prsa bez dopomoci přeplavat délku bazénu v Delfínku (nebo jinde alespoň 20m), dítě musí být samostatné (ke dveřím WC s doprovodem – na WC samostatně, vydržet po dobu lekce bez rodičů, samo se vysmrkat, nasadit plavecké brýle, apod.)

Organizace: délka lekce 45 min (30 min plavecký výcvik, 5 min rozcvičení u bazénu, 10 min přesuny), počet dětí v lekci 10, počet cvičitelů v jedné lekci 2, oba cvičitelé zodpovídají za bezpečnost dětí stejnou měrou!

Technické údaje: teplota vody 26,8–27°C, teplota vzduchu 28°C, délka dráhy 20m, hloubka 1,25–1,40m

Cvičitelé zodpovídají za bezpečnost dětí od chvíle osobního předání dětí rodiči před lekcí do termínu ukončení lekce, lekce je ukončena příchodem dětí k chodbě prohřívárny střediska Delfínek, kde již musí rodiče dětí čekat na předání dětí, cvičitel/é nemohou čekat na opozdilé rodiče.

Průběh lekce: dítě na středisku Delfínek osprchujte a umyjte, dohlédněte, aby si došlo na WC ještě na Delfínku. Dítě si oblékne plavky, župan a čistou a bezpečnou protiskluznou obuv vhodnou k vodě. Do košíku (misky) si s sebou vezme kapesníky, plavecké brýle, plaveckou čepici a ručník. Dlouhé vlasy musí být pečlivě spletené a po stranách navíc zajištěné několika sponkami (i u chlapců). Gumové plavecké čepičky by měli dětem navléknout rodiče. Děti musíte zcela připravit nejpozději 5 min před zahájením lekce a být připraveni na předání dítěte cvičitelům v prostorách chodbičky před vstupem na bazén (v Delfínku). Tam si děti převezme cvičitel/ka a odvede je přes zázemí střediska Delfínek a Plaveckého stadionu na bazén PSO. Pokud chcete lekci shlédnout, můžete využít tribunu PSO, ale musíte na ni dojít vstupem na PSO. Po ukončení lekce převedou cvičitelé děti zpět na Delfínka, kde již musíte čekat na předání dětí. Předávání dětí před lekcí a po ní musí proběhnout v přesně daných časech, které jsou oznámeny. Z organizačních důvodů není možné čekat na opozdilce před nebo po lekci. Pokud zmeškáte předání dítěte před zahájením lekce, tato lekce propadá bez náhrady – lekce bude vedena jako neomluvená. Nelze na ni čerpat náhradní plavání ani za ni nelze požadovat vrácení peněz. Nemůžete požadovat po jiném personálu střediska Delfínek, aby Vaše dítě dodatečně dovedl na PSO nebo zařadil do probíhajícího výcviku v bazénu Aquacentra Delfínek.

Výcvikový proces:

Před první lekcí cvičitelé seznámí děti s bezpečnostními nařízeními, které se jich bezprostředně týkají: po celou dobu lekce nesmí děti běhat nebo rychle chodit, strkat do ostatních, potápět jiné děti, shazovat je do vody, děti nesmí skákat do vody bez souhlasu cvičitelů, nesmí strkat prsty do otvorů pro uchycení plaveckých drah, nesmí si brát plavecké pomůcky bez dovolení, nesmí se potápět nebo dlouhodobě zadržovat dech pod vodou, pokud to není na pokyn cvičitelů a pod jeho kontrolou, nesmí se pod vodou nebo na suchu tahat za plavky nebo vlasy.

Cvičitel/ka může dítě při provádění jednotlivých cvičebních prvků korigovat dotykem.

Rodič musí být připraven po celou dobu trvání lekce osobně si dítě ihned převzít v prostorách haly střediska Delfínek, a to např. v případě nevolnosti nebo úrazu. Z těchto důvodů musí být doprovod dítěte po celou dobu lekce k zastižení (přímo nebo na mobilu). Při úrazu bude cvičitel/ka postupovat dle závažnosti úrazu. Drobný úraz (odřenina) bude ošetřen na místě plavčíkem PSO nebo ve středisku Delfínek zdravotnickými prostředky z lékárničky. K vážnějšímu úrazu bude přivolána rychlá záchranná služba.

2. Zdokonalovací plavecký výcvik B+: Lekce probíhají v přilehlém bazénu Plaveckého stadionu v Olomouci pod vedením cvičitelů střediska Delfínek. Při pobytu v ostatních  částech areálu Plaveckého stadionu (mimo prostor střediska Delfínek) se návštěvníci i cvičitelé řídí Návštěvním řádem PSO. Děti využívají zázemí Aquacentra Delfínek (šatny, sprchy, WC, prohřívána). Pro zařazení dítěte do skupiny dětských neplavců je nutné splnit následující kritéria: věk minimálně 7 let, dobrý zdravotní stav bez zdravotních potíží nebo omezení, před zařazením do zdokonalovacího plaveckého kurzu B+ absolvovat alespoň jeden kurz z nabídky střediska Delfínek (nebo jiný kurz, dítě však musí zvládnout níže uvedená kritéria), doporučení cvičitele. Dítě musí bez zjevných potíží zvládnout v bazénu následující dovednosti: dýchání do vody bez známek stresu, dítě musí být samostatné (ke dveřím WC s doprovodem – na WC samostatně, vydržet po dobu lekce bez rodičů, samo se vysmrkat, nasadit plavecké brýle, apod.)

Organizace: délka lekce 60 min (45 min plavecký výcvik, 5 min rozcvičení u bazénu, 10 min přesuny), počet dětí v lekci 12, počet cvičitelů v jedné lekci 2, oba cvičitelé zodpovídají za bezpečnost dětí stejnou měrou!

Technické údaje: teplota vody 26,8–27°C, teplota vzduchu 28°C, délka dráhy 20m, hloubka 1,25–1,40m

Cvičitelé zodpovídají za bezpečnost dětí od chvíle osobního předání dětí rodiči před lekcí do termínu ukončení lekce, lekce je ukončena příchodem dětí k chodbě prohřívárny střediska Delfínek, kde již musí rodiče dětí čekat na předání dětí, cvičitel/é nemohou čekat na opozdilé rodiče.

Průběh lekce: dítě na středisku Delfínek osprchujte a umyjte, dohlédněte, aby si došlo na WC ještě na Delfínku. Dítě si oblékne plavky, župan a čistou a bezpečnou protiskluznou obuv vhodnou k vodě. Do košíku (misky) si s sebou vezme kapesníky, plavecké brýle, plaveckou čepici a ručník. Dlouhé vlasy musí být pečlivě spletené a po stranách navíc zajištěné několika sponkami (i u chlapců). Gumové plavecké čepičky by měli dětem navléknout rodiče. Děti musíte zcela připravit nejpozději 5 min před zahájením lekce a být připraveni na předání dítěte cvičitelům v prostorách chodbičky před vstupem na bazén (v Delfínku). Tam si děti převezmou cvičitelé a odvedou je přes zázemí střediska Delfínek a Plaveckého stadionu na bazén PSO. Pokud chcete lekci shlédnout, můžete využít tribunu PSO, ale musíte na ni dojít vstupem na PSO. Po ukončení lekce převedou cvičitelé děti zpět na Delfínka, kde již musíte čekat na předání dětí. Předávání dětí před lekcí a po ní musí proběhnout v přesně daných časech, které jsou oznámeny při zápisu do kurzů. Z organizačních důvodů není možné čekat na opozdilce před nebo po lekci. Pokud zmeškáte předání dítěte před zahájením lekce, tato lekce propadá bez náhrady – lekce bude vedena jako neomluvená. Nelze na ni čerpat náhradní plavání ani za ni nelze požadovat vrácení peněz. Nemůžete požadovat po jiném personálu střediska Delfínek, aby Vaše dítě dodatečně dovedl na PSO nebo zařadil do probíhajícího výcviku v bazénu Aquacentra Delfínek.

Výcvikový proces:

Před první lekcí cvičitelé seznámí děti s bezpečnostními nařízeními, které se jich bezprostředně týkají: po celou dobu lekce nesmí děti běhat nebo rychle chodit, strkat do ostatních, potápět jiné děti, shazovat je do vody, děti nesmí skákat do vody bez souhlasu cvičitelů, nesmí strkat prsty do otvorů pro uchycení plaveckých drah, nesmí si brát plavecké pomůcky bez dovolení, nesmí se potápět nebo dlouhodobě zadržovat dech pod vodou, pokud to není na pokyn cvičitele a pod jeho kontrolou, nesmí se pod vodou nebo na suchu tahat za plavky nebo vlasy.

Cvičitel/ka může dítě při provádění jednotlivých cvičebních prvků korigovat dotykem.

Rodič musí být připraven po celou dobu trvání lekce osobně si dítě ihned převzít v prostorách haly střediska Delfínek, a to např. v případě nevolnosti nebo úrazu. Z těchto důvodů musí být doprovod dítěte po celou dobu lekce k zastižení (přímo nebo na mobilu). Při úrazu bude cvičitel/ka postupovat dle závažnosti úrazu. Drobný úraz (odřenina) bude ošetřen na místě plavčíkem PSO nebo ve středisku Delfínek zdravotnickými prostředky z lékárničky. K vážnějšímu úrazu bude přivolána rychlá záchranná služba.

3. Individuální plavání ve vaně: Při online zápisu do pořadníku této služby zaplatíte zálohu 200,-Kč a budete čekat na telefonickou výzvu cvičitele/lky k účasti na lekci, jejíž termín Vám nabídne. Telefonická nabídka by měla proběhnout nejpozději do 14 dnů od dovršení 3 měsíců věku dítěte, nebo pokud je dítě starší 3 měsíců již při zápisu do pořadníku, do 14 dní od dne zápisu do pořadníku. Pokud Vám nabídnutý termín lekce vyhovuje a potvrdíte cvičiteli/lce účast na lekci, bude Vám tato lekce rezervována. Na lekci se dostavte s dostatečným předstihem, který bude nutný na vyřízení doplatku lekce na recepci a na přípravu na samotnou lekci. Pokud se z nějakého důvodu nebudete moci rezervované lekce zúčastnit, musíte se z lekce včas omluvit – nejpozději však 24 hodin před zahájením lekce. Pokud se z lekce neomluvíte nebo se omluvíte pozdě, Vaše lekce se považuje za absolvovanou a nárok na vrácení zálohy zaniká. Rodiči, který bude s dítětem během lekce pracovat, doporučujeme, aby se na lekci převlékl do lehkého oblečení (tílko, šortky) a přezul se do čistých a protiskluzných přezůvek. Pro přípravu na lekce ve vanách je využíváno zázemí vodní zóny a obecně tak pro pobyt v těchto prostorách platí pokyny jako pro všechny ostatní účastníky jiných služeb. Lekce probíhá ve vyčleněných prostorách, do kterých je možné vstoupit až na výzvu cvičitele/lky. Pobyt dítěte ve vodě se řídí aktuální reakcí dítěte.

Finance

 1. Při online zápisu do kurzu platíte zálohu 500,- Kč. Záloha Vám může být vrácena jen po předložení dokladu o zaplacení a při včasném, řádném a prokazatelném odhlášení, nejpozději však 24 hodin před zahájením 1. lekce v daném kurzu. Nedožadujte se vrácení zálohy po uplynutí termínu. Na uvedený email Vám přijde doklad o zaplacení zálohy a dokument se základními údaji o zvoleném typu kurzu a s termínem zahájení vybraného typu kurz.  Součástí tohoto mailu budou dokumenty - návštěvní řád, obchodní podmínky a GDPR. 
 2. Celý doplatek ceny kurzu musíte zaplatit předem, nejpozději do zahájení Vaší první lekce v kurzu. Pokud není uhrazen doplatek, recepční vás vyřadí z evidence a uvolněné místo ihned nabízí dalším zájemcům o kurz nebo termín náhradní lekce. Můžete platit online, hotově, kartou, přijímáme i některé typy platebních poukázek (info na recepci). Při platbě v hotovosti uvítáme, pokud si peníze připravíte přesně – urychlíte tím odbavení, děkujeme.
 3. Peníze za kurz, který jste zaplatili, ale z různých důvodů jste ho neabsolvovali celý, vám budou vráceny za podmínek bod. 4. a 5. viz níže.
 4. Vracíme peníze při dlouhodobém vážném onemocnění dítěte či doprovodu s dlouhodobou rekonvalescencí potvrzené lékařem a včasné omluvení lekce nejméně 3 dny předem. Pokud budete požadovat vrácení peněz za nevybrané avšak včas omluvené lekce, musíte předložit: platné lékařské potvrzení, kartu na dané období a doklady o zaplacení ceny daného kurzu (záloha +doplatek). Pokud splníte všechny podmínky vrácení peněz, recepční vám vrátí 30% z původně zaplacené částky za nevybrané a nejméně 3 dny (72 hodin) předem omluvené lekce.
 5. Pokud budete chtít kurz předčasně ukončit a zrušit tak zbývající lekce v kurzu bez možnosti opětovného zařazení dítěte do kurzu, lze požádat o vrácení peněz. Kurz je nutné zrušit s alespoň týdenním předstihem, recepční musíte předložit kartu, všechny doklady o zaplacení a potvrzení od lékaře, že ze zdravotních důvodů se dítě nebo doprovod nemůže nadále účastnit plavání, recepční vám vrátí 50% z původní ceny zrušených lekcí. Pokud požadujete výplatu peněz v hotovosti, je nutné z důvodu zajištění hotovosti dohodnout termín předem s vedoucí recepce nebo požadovaný termín výběru písemně oznámit 5 pracovních dnů předem. Nelze zrušit jen některé lekce.
 6. Veškeré nároky na uplatnění vrácení peněz lze požadovat pouze v době platnosti lekcí vztažené k danému kurzu tzn. během aktuálního kurzu a během období vyhrazeného na čerpání náhrad k tomuto kurzu! Nedožadujte se čerpání náhrady po uplynutí termínu. 

 

Vytvoření elektronického účtu klienta a práce s ním, karta klienta

 1. Před první lekcí nového kurzu se zaregistrujte na webových stránkách rezervačního systému Aquacentra Delfínek. Je zapotřebí registrovat jak zákonného zástupce, tak plavající děti. Rovněž musí být přesně uvedena adresa zákonného zástupce dítěte, aktuální telefonní čísla a email. U plavajících dětí je nutné uvést i zdravotní či jiná omezení. Zákonný zástupce zodpovídá za pravost a aktuálnost uvedených údajů. Po úspěšné registraci Vám přijde uvítací email jako potvrzení Vaší registrace.  

 2. Před zahájením první lekce Vám recepční prodá čipovou kartu, kterou se poté budete vždy prokazovat před každou lekcí v kurzu nebo při čerpání náhrady. Ihned po obdržení karty si prosím zkontrolujte, že je karta nepoškozená a správně označená jménem a příjmením Vašeho dítěte permanentním fixem. Po celou dobu uchovávání karty dbejte na to, aby nedošlo k jejímu poškození (magnetický proužek) a označení bylo vždy zřetelně čitelné. Karta slouží i jako záloha za klíč od šatní skříňky. Jestliže kartu zapomenete a přesto chcete lekci absolvovat, musíte recepční dokázat, že do dané lekce patříte, kurz máte skutečně zaplacený a nebyly Vám vráceny peníze za danou lekci. Cena karty je stanovena v ceníku. Nepoškozenou kartu je možné do 2 let od data prodeje prodat zpět za cenu uvedenou v ceníku. Při ztrátě karty si klient zakoupí novou.

 3. Ze svého komunikačního zařízení můžete přes Elektronický účet klienta sledovat historii absolvovaných kurzů, aktuální stav, omlouvat lekce a hledat si náhradní termíny za předem omluvené lekce.

 

Omluvy

 1. Neúčast na všech typech lekcí může být oznámena kdykoliv, avšak aby zákazníkovi vznikl nárok na pozdější čerpání náhradní lekce, je nutné lekci omluvit nejpozději 12 hodin před zahájením dané lekce. Optimální by bylo 7 dní. Buďte k sobě ohleduplní a svoji neúčast nahlaste s dostatečným předstihem několika dní tak, aby si případní zájemci o vaše místo mohli nahradit. Omluvu je možné provést ze svého účtu – PC, osobně na recepci Delfínka nebo telefonicky. Za pozdější omluvu, pokud proběhne, není však možné požadovat náhradní lekci. Jen za včasně omluvenou neúčast můžete později čerpat náhradní plavání!

 

Náhrady

 1. Náhrady omluvených lekcí lze čerpat pouze v online rezervačním systému.
 2. Lekce, kterých jste se z různých důvodů nemohli zúčastnit, avšak máte je v požadovaném limitu omluvené, si můžete v případě volné kapacity v jiných termínech - lekcích nahradit. Můžete využít neobsazených míst v jednotlivých lekcích nebo volných míst po momentálně nepřítomných dětech v jednotlivých kurzech.  Při rezervaci náhradního termínu je nutné dbát na stejný věk dětí. Čím jsou děti menší, tím musí být skupina věkově vyrovnanější! 
 3. Nahrazovat lze zpětně (tzn. lekce, ze kterých jste se včas omluvili) nebo si můžete nahradit dopředu, pokud víte, že se v budoucnu nebudete moci některé z lekcí zúčastnit. Jestliže si ale chcete vybrat náhradu předem, musí být tato lekce omluvena. Nenechávejte si nahrazování až na konec kurzu nebo na konec platnosti období určeného pro výběr náhradních lekcí. Může se tak stát, že nebude volná kapacita pro vaši náhradu a nevybrané lekce vám bez náhrady propadnou.
 4. V okamžiku, kdy si zarezervujete náhradu, bude tato náhrada označena v systému jako obsazená a nemůže být nabízena jiným zájemcům. Na rezervovanou náhradní lekci se vztahují stejné podmínky jako na lekci z kurzu, pokud se jí nemůžete zúčastnit, musíte se z ní včas odhlásit. Náhradní lekce je 12 hodin před jejím zahájením danému klientovi připsána jako absolvovaná.
 5. Neabsolvované lekce můžete nahrazovat v průběhu právě probíhajícího kurzu a během ihned následujícího kurzu. Po uplynutí této doby všechny vaše nevybrané lekce propadají bez možnosti náhrady.

 

D. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRO FITCENTRUM

 1. Fitcentrum je navštěvováno za účelem zvyšování kondice. Každý si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes atd.) musí před návštěvou fitcentra konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Zákazník, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál fitcentra a následně respektovat jeho pokyny.
 2. Do fitcentra nemají přístup: osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných drog a osoby nemocné (infekce, mykózy atd.). Děti do 14 let mohou do fitcentra pouze v doprovodu rodiče nebo plnoletého doprovodu, který za dítě plně zodpovídá (trenér, cvičitel). V celém areálu je přísný zákaz kouření.
 3. Při návštěvě fitcentra zájmovými skupinami (sportovní oddíly, zájmové kluby), je vedoucí této skupiny zodpovědný za program, dodržování bezpečnostních opatření, dodržování návštěvního řádu fitcentra a návštěvních řádů střediska plavání batolat.
 4. Zákazník musí být ve fitcentru přezutý do čisté sportovní obuvi, při samotném cvičení musí používat vlastní čistý ručník (nebo jinou vhodnou a dostatečně velkou podložku), který si pod sebe pokládá při cvičení na podložce, aby zamezil přímému kontaktu holého těla se cvičebním nářadím. Zákazník by se měl chovat tiše, nerušit svým chováním (křik, hlasitý hovor) ostatní. Po absolvování své cvičební lekce se nesmí zbytečně zdržovat v prostorách cvičebního sálu a omezovat tak další skupinu cvičících. Pokud zákazník během návštěvy zjistí poruchu na zařízení, nářadí nebo náčiní, musí to neprodleně oznámit obsluze fitcentra, která provede patřičná opatření.
 5. Každý by si měl být vědom svých schopností a nepřeceňovat své síly. Před první návštěvou se zákazník musí informovat o jednotlivých typech kondičního cvičení, jejich zaměření a zejména fyzické náročnosti (síla, rychlost, vytrvalost, koordinace).  Vyhne se tak případnému extrémnímu přetížení organismu nebo zklamání ze špatně zvolené lekce. Každý začátečník by měl před první návštěvou absolvovat zdravotní prohlídku a konzultovat svůj zdravotní stav se svým ošetřujícím lékařem, který poté vybranou pohybovou aktivitu schválí nebo doporučí případná omezení, kterými se zákazník musí řídit. Začátečník rovněž musí oznámit cvičitelce dané lekce, že je na její lekci poprvé a musí se řídit jejím doporučením. Pokud si zákazník zvolí určitý typ lekce, ale až v průběhu lekce zjistí, že je nad jeho aktuální fyzické možnosti nebo mu nevyhovuje typ cvičení či způsob vedení lekce cvičitelkou, může kdykoliv z lekce odejít, avšak bez nároku vrácení peněz.
 6. Zakoupením vstupného/karty stvrzujete, že jste seznámeni s návštěvními řády a souhlasíte s nimi a budete se jimi řídit a že vám byly poskytnuty informace o zpracování osobních údajů. Při nedodržení návštěvního řádu můžete být vyloučeni z účasti bez možnosti nahradit si neabsolvované lekce a bez možnosti vrácení peněz.

1. KONDIČNÍ CVIČENÍ

 • Kondiční cvičení zahrnuje různé typy pohybových aktivit (aerobic, stepaerobic, zumba, pilates, power jóga, jóga, cvičení na míčích, posilování /různá zaměření/, taneční lekce /různá zaměření/, dále cvičení zaměřená např. na správné držení těla nebo strečink, v nabídce mohou být zahrnuty i lekce zaměřené na uvolnění a relaxaci nebo lekce určené klientele se specifickými požadavky /gravid jóga, cvičení dětí, cvičení dětí s rodiči/a další). Jednotlivé lekce jsou řízeny cvičitelkou. Jednotlivé typy cvičení mohou být nabízeny v různé náročnosti. Aktuální nabídka je vždy uvedena v aktuálním rozpisu cvičení na dané období. Cvičení může probíhat hromadnou nebo individuální formou. Během cvičení můžou být využívány cvičební pomůcky (činky, gumy, tyče, míče /overball, gymball/ a jiné) nebo cvičební nářadí (stepy, gymbaly, případně další).
 • Kondiční cvičení je navštěvováno zejména za účelem udržení nebo zvyšování kondice. Každý si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a podle toho přizpůsobit míru zatížení. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy - srdce, cévy, krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, a jiné) nebo těhotné ženy musí před návštěvou první lekce kondičního cvičení konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Zákazník, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim - omezení, o tom musí pokaždé informovat cvičitelku a následně respektovat její pokyny.
 • U cvičení, která jsou určená dětem nebo se jich účastní zájemci do 18 let věku, odpovídá za zdravotní stav účastníka jeho zákonný zástupce nebo jím pověřená zletilá osoba dítě doprovázející, která se také musí seznámit s  Návštěvním řádem a následně musí zajistit, že se těmito řády bude řídit i dítě. V lekcích/kurzech, které jsou zaměřeny na pohybové aktivity dětí a u kterých zákonný zástupce nebo jím pověřená zletilá osoba musí dítě během těchto lekcí doprovázet (je předem stanoveno v podmínkách pro danou aktivitu), a musí vždy na dítě během cvičení dohlížet, poskytovat mu jištění ve vybraných situacích a ve spolupráci se cvičitelkou případně upravovat míru zatížení.
 • Každý by si měl být vědom svých schopností a nepřeceňovat své síly. Vyhne se tak případnému přetížení organismu nebo zklamání ze špatně zvoleného typu cvičení. Každý začátečník by měl před první návštěvou absolvovat zdravotní prohlídku a konzultovat svůj zdravotní stav se svým ošetřujícím lékařem, který poté vybranou pohybovou aktivitu schválí nebo doporučí případná omezení, kterými se zákazník musí řídit. Začátečník rovněž musí oznámit cvičitelce dané lekce, že je na její lekci poprvé a musí se řídit jejím doporučením.
 • Začátečník by neměl cvičit se zátěží (činky, gumy, tyče apod.), zatížení by měl vždy přizpůsobit svým aktuálním možnostem (při vyšší únavě vynechat pohyby paží nad úrovní ramen, snížit počet opakování, zařadit častěji pauzy nebo si tyto pauzy prodloužit podle potřeby apod.) a i v průběhu lekce dodržovat pitný režim. Navyšování náročnosti cvičení by mělo být postupné (po týdnech). Pokud si začátečník nebo i pokročilý klient není jistý zvoleným typem cvičení nebo se potřebuje o výběru typu cvičení předem poradit, může se obrátit s dotazem na vedoucí střediska Delfínek (osobně, telefonicky nebo e – mailem). Konzultaci doporučujeme začátečníkům vždy, nejlépe ještě před zahájením samotného cvičení.
 • Pokud zákazník až v průběhu lekce zjistí, že je nad jeho aktuální fyzické možnosti, nevyhovuje mu samotné cvičení či způsob vedení lekce cvičitelkou, může kdykoliv z lekce odejít, avšak bez nároku vrácení peněz.
 • Během lekce je nutné dodržovat vhodný pitný režim. Pití může být v kondičním sále pouze v nerozbitném obalu a s uzávěrem, který brání náhodnému rozlití nápoje.
 • Zákazníci nesmí manipulovat se zařízením kondičního sálu (aparatura, klimatizační jednotky, lampy a jiné) nebo dětské herny, nesmí používat jakékoliv zařízení nebo pomůcky bez povolení cvičitelky, nesmí využívat služby, které nemají zaplacené. Nesmí používat vlastní elektrické spotřebiče (fén) v prostorách Delfínka.
 • Po skončení lekce musí zákazníci ihned opustit prostory kondičního sálu a rovněž se zbytečně nezdržovat v zázemí kondičního sálu (šatny, sprchy, WC).
 • Doporučení: na cvičební lekci doporučujeme pohodlné sportovní oblečení – tričko nebo tílko, elasťáky nebo tepláky nebo šortky (vzdušné, savé, na značce nezáleží). Na úvodní zahřátí a potom na závěrečné protažení je vhodné mít na sobě lehkou mikinu nebo tričko s dlouhým rukávem. Pro lepší posouzení správného provedení jednotlivých prvků je vhodnější oblečení, které je upnuté, případně v něm jsou vidět linie postavy. Ženám doporučujeme vhodnou sportovní podprsenku! Obuv doporučujeme přizpůsobit vybrané aktivitě. Obecně ale platí, že musí být určená na sport, čistá a s podrážkou, která nezanechává na podlaze černé šmouhy. Obuv nesmí být zároveň používána pro venkovní činnosti! Pilates, jóga a power jóga se cvičí na boso (pro cestu z šatny do sálu doporučujeme čisté přezůvky). Každý musí mít svůj čistý a dostatečně velký ručník, který si bude pokládat na podložku při cvičení na zemi. Pravidelným klientům jógy a power jógy doporučujeme, aby si pořídili vlastní podložku.

2. AQUAEROBIC

 • Aquaerobic je navštěvován za účelem udržení nebo zvyšování kondice. Každý si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy - srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) nebo těhotné ženy musí před návštěvou lekce aquaerobicu konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Zákazník, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim - omezení, o tom musí pokaždé informovat cvičitelku a následně respektovat její pokyny.
 • Pokud používáte kontaktní čočky, před vstupem do bazénu je odložte a použijte raději klasické brýle.
 • Hloubka vody v bazénu je 120 cm. Při aquaerobicu by měla voda dosahovat max. do výše ramen. Před zakoupením vstupného se proto zamyslete nad svojí výškou.
 • Každý by si měl být vědom svých schopností a nepřeceňovat své síly. Vyhne se tak případnému přetížení organismu nebo zklamání ze špatně zvoleného typu cvičení. Každý začátečník by měl před první návštěvou absolvovat zdravotní prohlídku a konzultovat svůj zdravotní stav se svým ošetřujícím lékařem, který poté vybranou pohybovou aktivitu schválí nebo doporučí případná omezení, kterými se zákazník musí řídit. Začátečník rovněž musí oznámit cvičitelce dané lekce, že je na její lekci poprvé a musí se řídit jejím doporučením.
 • Pokud zákazník až v průběhu lekce zjistí, že je nad jeho aktuální fyzické možnosti, nevyhovuje mu samotné cvičení či způsob vedení lekce cvičitelkou, může kdykoliv z lekce odejít, avšak bez nároku vrácení peněz. Aquaerobic je nevhodný pro neplavce, pokud se však neplavec přesto rozhodne lekce zúčastnit, předem musí cvičitelce oznámit, že neumí plavat.
 • I během lekce aquaerobicu je nutné dodržovat pitný režim. Pití může být ve vodní zóně pouze v plastových obalech.
 • Před vstupem do bazénu se každý důkladně umyje mýdlem (bez plavek), osprchuje se a teprve poté si navlékne plavky. Ženy musí být odlíčené, delší vlasy musí mít pevně stažené nebo sepnuté. Plavky musí být vyprané a čisté, přezůvky musí být rovněž čisté – určené jen pro pobyt ve vodní zóně.
 • Do vody zákazníci vstupují až na pokyn cvičitelky – při cvičení se řídí jejími pokyny.
 • Zákazníci nesmí manipulovat se zařízením vodní zóny, nesmí používat jakékoliv zařízení nebo pomůcky bez povolení cvičitelky, nesmí využívat služby, které nemají zaplacené. Nesmí používat vlastní elektrické spotřebiče (fén) v prostorách vodní zóny.
 • Po skončení lekce musí zákazníci ihned opustit prostory bazénu a rovněž se zbytečně nezdržovat v prostorách vodní zóny a zázemí vodní zóny.
 • Cvičitelka musí odcházet jako poslední. Podvodní vysavač vkládá do vody až po skončení lekce – ve vodě nesmí nikdo být!

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s:

 • Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále také jen jako "Nařízení GDPR"),
 • zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále také jen jako "Zákon"),

Vám tímto dokumentem poskytujeme základní informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem osobních údajů tj. společností AQUAPARK OLOMOUC, a.s., IČO: 27820378, CZ27820378, Kafkova č. 526/21, 78301 Olomouc, Slavonín, zaps. v OR u KS v Ostravě, odd. B, vl. 3425 (dále také jen jako "Aquapark Olomouc").

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účel, prostředky a rozhoduje o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů, je Aquapark Olomouc. Aquapark Olomouc je dále oprávněn pověřit zpracováním Vašich osobních údajů třetí osobu (externí zpracovatel osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR).

Za správnost a zákonnost zpracování osobních údajů odpovídá Aquapark Olomouc.

Z JAKÉHO DŮVODU JSOU ZPRACOVÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje lze zpracovávat, existuje-li alespoň jeden z těchto zákonných důvodů:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

JAKÉ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY, ZA JAKÝM ÚČELEM A JAK DLOUHO?

Osobní údaje jako jméno a příjmení, akad. tituly, obchodní firma (obchodní název), datum narození, bydliště, místo podnikání, živnostenské oprávnění, IČO, DIČ, jsou zpracovávány za tím účelem, aby bylo vyhověno povinnostem souvisejícím s ekonomickou (podnikatelskou) aktivitou těchto osob a požadavkům vyplývajícím z právních předpisů především v oblasti účetnictví, daní, archivnictví apod.

Osobní údaje jako jméno a příjmení, akad. tituly, obchodní firma (název), datum narození, bydliště, místo podnikání, živnostenské oprávnění, IČO, DIČ, bankovní spojení, kontaktní adresy a údaje (např. i telefon, e-mail), údaje týkající se osobní či podnikatelské aktivity ve vztahu k Aquaparku Olomouc, údaje o platbách, pohledávkách a závazcích, budou zpracovávány v souladu se zvlášť uděleným souhlasem ke zpracování údajů, a to za účelem provádění marketingové činnosti ze strany Aquaparku Olomouc, zejména informování (písemně, telefonicky, SMS, e-mailem apod.) o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách Aquaparku Olomouc a jejich obchodních partnerů, včetně činění nabídek těchto služeb a produktů, mj. i formou obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků uskutečňovaných ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., stejně jako pro marketingové analýzy prováděné s cílem přizpůsobit nabídku Aquaparku Olomouc Vašim potřebám.

Oprávnění zpracovávat osobní údaje vzniká pouze na základě titulů (důvodů) předvídaných Nařízením GDPR a Zákonem, tj. zejména na základě Vašeho písemného Souhlasu se zpracováním osobních údajů (uděleným platně - byť i jen zčásti - i před datem účinnosti Nařízení GDPR), uzavřené obchodní smlouvy či na základě plnění zákonem stanovených povinností Aquaparku Olomouc, popř. v souladu s oprávněnými zájmy Aquaparku Olomouc jakožto správce osobních údajů.

Osobní údaje získané z obrazového záznamu kamerového systému provozovaného Aquaparkem Olomouc jsou zpracovávány za účelem ochrany majetku a dalších oprávněných zájmů Aquaparku Olomouc s tím, že informace o počtu a rozmístění kamerových zařízení jsou umístěny na veřejně přístupných místech.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu zpracování, maximálně však po dobu deseti (10) let ode dne podpisu písemného Souhlasu se zpracováním osobních údajů (byl-li udělen), dále pak po dobu trvání obchodního vztahu (byl-li uzavřen) a po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Tím není dotčeno Vaše právo, jako subjektu údajů, kdykoliv požadovat ukončení zpracovávání osobních údajů (viz níže).

JAKOU FORMOU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY, ULOŽENY A CHRÁNĚNY?

Osobní údaje mohou být zpracovávány, hodnoceny a profilovány manuálně nebo i automaticky (pomocí výpočetní techniky). Osobní údaje budou bezpečně uchovány v elektronické nebo listinné podobě, včetně jejich uložení do příslušného softwaru. Osobní údaje budou zpracovávány osobami zvláště k tomu pověřenými, řádně proškolenými a budou elektronicky či fyzicky chráněny proti ztrátě či zneužití.

Ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze ti zaměstnanci Aquaparku Olomouc, u kterých je tento přístup nezbytný pro naplnění stanoveného účelu zpracování, a kteří jsou povinni o obsahu těchto údajů zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení jejich pracovního poměru.

V případě předávání osobních údajů třetí osobě mimo Aquapark Olomouc (zejména zpracovatel osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR) bude s touto osobou (zpracovatelem) podepsána řádná smlouva, na základě které bude garantována ochrana osobních údajů dle Nařízení GDPR.

V souvislosti se skončením smluvního vztahu bude provedena kompletní likvidace osobních údajů obchodních partnerů, pro jejichž zpracování odpadl důvod; i po skončení smluvního vztahu budou po předepsanou dobu zpracovávány písemnosti, jejichž uchování Aquaparku Olomouc ukládají zvláštní právní předpisy především v oblasti daní, archivnictví apod. a písemnosti, které jsou nezbytné k ochraně práv Aquaparku Olomouc.

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Jako subjekt zpracování osobních údajů máte zejména následující práva:

 1. své osobní údaje poskytnout pouze na základě svého svobodného a dobrovolného rozhodnutí (právo neposkytnout údaje),
 2. svůj souhlas ke zpracování údajů (byl-li udělen) kdykoliv odvolat, a to min. stejnou formou (písemně, mailem či ústně), jako byl tento souhlas udělen; v případě pochybností platí, že toto odvolání musí být doručeno písemně do sídla Aquaparku Olomouc,Odvoláním souhlasu není dotčeno právo správce zpracovávat osobní údaje z jiného zákonného důvodu.
 3. požadovat informaci, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
 4. požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 5. vyžádat přístup k těmto osobním údajům,
 6. podat námitky proti zpracovávaným osobním údajům,
 7. požadovat aktualizaci osobních údajů, jejich opravu, doplnění, omezení či přímo výmaz,
 8. požadovat úplný výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
 9. uplatnit právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování a profilování,
 10. požadovat přenesení osobních údajů k jinému správci,
 11. v souladu se Zákonem obrátit se v případě pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 708 37 627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 se žádostí o zajištění opatření k nápravě, Svá práva můžete uplatnit stejnou formou, jakou jste své osobní údaje poskytli; v případě pochybností svá práva uplatňujte písemným podáním doručeným na adresu sídla Aquaparku Olomouc.