• Sauna volných míst 36
 • Počet lidí v areálu 18

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Název: AQUACENTRUM DELFÍNEK

Plavecký stadion Olomouc

Adresa: PSO Legionářská 11, Olomouc, PSČ: 779 00

Vlastník areálu: Statutární město Olomouc

Provozovatel: AQUAPARK OLOMOUC, s.

Kafkova 526/21, Olomouc, Slavonín, 783 01

IČO: 278 20 378,

zapsána u KS v Ostravě, oddíl B, vložka č. 3425

Platnost od: 1. 2021

Odpovědná osoba: Mgr. Tereza Achilles, Manažer dětských pohybových aktivit

 

OBSAH DOKUMENTU:

A. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
B. PROVOZNÍ ZÁSADY – OBECNÉ
C. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRO ÚČASTNÍKY VODNÍCH AKTIVIT
D. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRO FITCENTRUM

 

A. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Středisko „DELFÍNEK“ je provozováno společností AQUAPARK OLOMOUC, a.s. v Olomouci v rámci služeb Plaveckého stadionu Olomouc. Nabízí návštěvníkům různé vodní pohybové aktivity (plavání kojenců a batolat v různých typech kurzů, výuku plavání předškolních a školních dětí, zdokonalovací plavecký výcvik pro školní děti na Plaveckém stadionu). V recepci lze zakoupit i drobné občerstvení a spotřební zboží (dětské pleny apod.)

 

B. PROVOZNÍ ZÁSADY – OBECNÉ

 1. Ve vstupní hale jsou vyvěšeny návštěvní řády (dále jen návštěvní řády) se kterými je návštěvník před zahájením čerpání služeb povinen se seznámit.
 2. Ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny v ceníku, který je uložen v recepci a vyvěšen ve vstupní hale. Ve všech případech se jedná o ceny smluvní dle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. ve znění pozd. předpisů. Provozní doba je vyznačena na hlavních dveřích budovy. Při platbě je zákazníkovi vydáván doklad o zaplacení. Při převzetí dokladu o zaplacení si musí zákazník ihned zkontrolovat správnost údajů uvedených na dokladu o zaplacení a případných dalších dokladech (karta, předprodej rezervací, permanentky atp.). Musí souhlasit všechna data objednaných a zaplacených služeb (datum, čas, četnost, služba, cena). Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Maximální doba pobytu v jednotlivých prostorách pro aktivity je stanovena v ceníku. Služby se poskytují na základě předem dohodnutých objednávek nebo formou pronájmu nebo v rámci volné kapacity. Při plném obsazení jednotlivých prostor může odpovědný pracovník (vedoucí, recepční) přerušit prodej vstupenek do doby, než se prostory uvolní.
 3. Vstup do jednotlivých prostor je povolen jen po zakoupení platné vstupenky nebo na Vstupenka platí pouze pro den vydání nebo pro den, který je na vstupence vyznačen zvlášť, permanentka či karta na dobu určenou ceníkem nebo dobu vyznačeného trvání. Za ztracené, poškozené nebo prošlé vstupenky (permanentky) se náhrada neposkytuje. Zakoupením vstupenky, ceny lekce či kurzovného nebo zaplacením ceny za pronájem prostor se každý návštěvník (zákazník, klient) podrobuje ustanovením návštěvních řádů, pokynům obslužného personálu a stanovené provozní době. Zákazník je povinen seznámit se předem se zněním návštěvních řádů služby, kterou chce využít. Při nedodržování návštěvních řádů nebo pokynů může personál návštěvníkovi službu odepřít a z provozovny jej vyvést bez vrácení peněz.
 4. Do areálu není vhodné nosit větší finanční obnosy nebo Případné větší platby je vhodné uhradit před samotným zahájením čerpání služeb plaváním. Všichni, kteří chtějí využít některou z nabízených služeb, si musí svršky a zavazadla uzamknout do skříňky a klíč nosit neustále při sobě. Na drobné cennosti lze použít malé trezorové skříňky v prostorách kočárkárny. Klíč musí mít zákazník při sobě i při pobytu v bazénu, cvičebním sále nebo sociálním zařízení – předejde tak možné krádeži. Pokud dojde ke ztrátě klíče od skříňky nebo poškození zámku, musí zákazník na recepci zaplatit 300,-Kč. Za věci mimo uzamčené skříňky neneseme odpovědnost. Kočárky doporučujeme uzamknout zámkem na kola. V kočárku nic nenechávejte. Drahé vybavení kočárku doporučujeme vzít s sebou. Za odložené kočárky recepční neodpovídá.
 5. Ztracené nebo nalezené předměty jsou dle charakteru uschovávány v zázemí recepce 1 měsíc (nebo jsou vytříděny jako odpad /špinavé svršky apod./), potom jsou předány do skladu PSO a následně na Magistrát města Olomouce.
 6. Mobilní telefony je nutno vypnout při vstupu do areálu nebo před uzamčením do skříňky a nepoužívat během kondičního cvičení nebo během vodních kurzů. Zvonění ruší průběh lekcí.
 7. Dětem do 10 let je vstup povolen jedině v přítomnosti a za dozoru rodiče nebo jiného zákonného zástupce nebo jiné plnoleté osoby, která za ně a za jejich chování bude po celou dobu zodpovídat. U některých vybraných druhů lekcí je pro rodiče s dětmi k dispozici dětská herna s dozorem, který dohlíží na bezpečnost dětí. Rodiče si mohou děti odložit do dětské herny pouze na dobu svého cvičení, ostatní podmínky se řídí návštěvním řádem pro Dětskou hernu.
 8. Stížnosti, podněty a přání může zákazník zaslat na adresu info@bazen-olomouc.cz Pokud bude zákazník požadovat odpověď, musí to do zprávy zřetelně uvést spolu s kontaktním spojením pro odpověď.
 9. V celém areálu platí přísný zákaz běhání a přísný zákaz kouření. Kouření není dovoleno ani v nejbližším okolí hlavního vstupu do provozovny (případně je povoleno pouze na zřetelně označených místech). Není dovoleno vynášet občerstvení do prostor bazénů, sauny, šaten, odpočíváren, fitcentra a dětské herny u fitcentra. Konzumace jídla je povolena pouze ve vstupní hale nebo aklimatizační místnosti. Děti se nesmí s jídlem pohybovat po místnosti. Ve cvičebním sále je povoleno pití nápojů, nádoba však musí být zabezpečena proti převrhnutí a vylití nápoje. Není dovoleno rušit klid a pořádek, bez povolení manipulovat s obsahem lékárničky, manipulovat s rozvody vody, vybavením protipožární ochrany, topením, elektřinou a s ostatním zařízením, zdržovat se v prostorách, které jsou z důvodů provozních nebo bezpečnostních návštěvníkům nepřístupné. V prostorách celého areálu není dovoleno připojovat do elektrické sítě vlastní elektrospotřebiče.
 10. Pokud se návštěvník v areálu zraní, je povinen okamžitě tento úraz hlásit cvičitelce, popř. recepční. Zraněný bude ošetřen a bude s ním sepsán protokol o úrazu. V případě vážnějšího zranění nebo podezření na vážné zranění bude zraněnému přivolána záchranná služba první pomoci. Pokud zraněný nebude chtít přivolat záchrannou službu, bude to zaznamenáno do protokolu. Pokud zraněný zranění nahlásí až po opuštění prostor areálu, má se zato, že se zranění nestalo v prostorách areálu a provozovatel za ně neodpovídá.
 11. Majitelé zvířat (nejčastěji psů, koček apod.) mají zákaz vodit svá zvířata do provozovny a bezprostředního okolí vstupu do Majitelé tato zvířata nesmí přivazovat ani k zábradlí na vstupní rampě – mohlo by dojít k ohrožení bezpečnosti dětí. Do provozovny nemají přístup osoby, jež svým jednáním či vzhledem působí jako osoby s horečkou, zánětlivými nebo infekčními chorobami, mykózami, osoby zahmyzené, pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek (drog). Do vodní zóny nemají přístup osoby s jakýmkoliv otevřeným zraněním nebo s obvazem na těle. Rovněž může být odepřen vstup osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost provozu, čistotu nebo by mohla negativně působit na výchovu dětí. Návštěvníci, kteří přišli pouze jako doprovod účastníka vodních kurzů, musí na požádání recepční sdělit jméno a příjmení osoby, kterou doprovází. Do ostatních částí provozovny je povolen vstup jen po zaplacení dané služby.
 12. Návštěvní řády platí od data uvedené platnosti vždy až do data platnosti případného nového znění Návštěvních řádů. Vydáním nového znění Návštěvních řádů se ruší znění všech Návštěvních řádů předcházejících.
 13. Informační povinnost o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů: V případě, že dojde ke sporu se spotřebitelem v oblasti výrobků nebo služeb poskytovaných AQUAPARK OLOMOUC, s. a v rámci reklamačního řízení nedojde k jeho urovnání, je spotřebitel oprávněn se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení takového spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, www.coi.cz.
 14. AQUAPARK OLOMOUC, a.s. pro účely efektivní komunikace se zákazníky PSO + Delfínek a případně pro účely plnění svých zákonných či smluvních povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje zákazníka popř. jím uvedených dalších osob. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s poskytováním služeb a plněním právních vztahů z toho plynoucích, a to v průběhu účinnosti smluvního vztahu a dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností z poskytnutého plnění po dobu nutnou pro jejich uchovávání v souladu s příslušnými právními předpisy. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na internetové adrese bazen-olomouc.cz. Zákazník je povinen všechny subjekty údajů, jejichž údaje sám poskytne, informovat o zpracování a předat jim informace obsažené v Zásadách zpracování osobních údajů výše uvedených.

 

C. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRO ÚČASTNÍKY VODNÍCH AKTIVIT

Hygienické a zdravotní požadavky

 1. Vodní a plavecké aktivity jsou určené pouze pro klienty (děti i dospělé), jejichž zdravotní stav nevylučuje pobyt ve vodě (upravené podle vyhlášky 238/2011 ve znění pozdějších předpisů) a umožňuje jim pravidelné návštěvy těchto aktivit. Ošetřující lékař dítěte by měl s účastí dítěte ve vybrané vodní aktivitě (daném kurzu) souhlasit, rodič by se měl jeho doporučením řídit.

 2. Při vstupu do šatny se vyzujte, sundejte obuv i svým dětem, totéž zajistěte i u případného doprovodu. (Odkládací botníky slouží pouze ke krátkodobému odložení obuvi před uzamčením do skříňky.) Přezujte do čistých přezůvek sebe i své dítě a při další manipulaci s dítětem (položení dítěte, přebalování, sezení, lezení apod.) používejte z hygienických důvodů vždy pod své dítě vhodnou a čistou podložku (nepropustná přebalovací podložka, osuška, plena apod.). Vhodnou podložku (osušku) prosím použijte při sezení i pod sebe, abyste zamezili kontaktu holé pokožky se sedací plochou.

 3. Před vstupem do sprchy nejprve navštivte WC. Pokud si o potřebu již umí dítě říct, zajistěte u něj totéž (WC nebo nočník).

 4. Před sprchováním a vstupem do bazénu se Vy i dítě svlékněte do naha. Při přechodu z šatny do sprchy na sobě můžete mít pouze ručník či župan. Při sprchování celé tělo nejprve důkladně namydlete, pozornost věnujte zejména rizikovým partiím (nohy, ruce, okolí konečníku, genitálie, podpaží, obličej /odličte make up/, vlasy /smyjte lak, gel, vymývatelnou barvu/). Vše potom důkladně spláchněte vodou. Teprve po důkladné očistě celého těla si oblékněte čisté plavky. Totéž proveďte u dítěte. (U dítěte, které je pouze kojené, stačí umýt mýdlem jen zadeček.) Důkladné umytí a osprchování musí bezpodmínečně proběhnout bez ohledu na to, kolikrát jste se již ten den sprchovali! Pokud si všimnete, že se někdo před vstupem do bazénu neumyl nebo se umyl nedostatečně, neprodleně to oznamte cvičitelce. Pokud se prokáže, že jste se Vy nebo Vaše dítě před vstupem do bazénu důkladně neumyli (nebo jste nezajistili důkladné umytí dítěte – účastníka plaveckého kurzu), budete vyloučeni z kurzu bez možnosti jakékoliv náhrady. Uvědomte si, že v případě zanedbání důkladné očisty své i svého dítěte, zhoršujete následně kvalitu vody a prostředí nejen ostatním ale také sobě a vlastnímu dítěti!
 5. Dlouhé vlasy pevně stáhněte sobě i svému dítěti. Doporučujeme Vám použití plavecké čepice.
 6. V případě menstruace v termínu lekce si tuto lekci včas omluvte a nahraďte si ji v nejbližším možném termínu. (Ženám doporučujeme použít preventivně menstruační tampon.)
 7. Těsně před samotným vstupem do bazénu zkontrolujte, že v plavkách dítěte není stolice. Jestliže zjistíte, že má dítě během pobytu ve vodě v plavkách stolici, ihned opusťte bazén a nahlaste to cvičitelce. Snažte se těmto situacím za každou cenu předcházet a během lekce dítě i z tohoto důvodu nepřetržitě sledujte! Pokud stolicí znehodnotí vodu dítě starší 4 let, odpovídá za tímto způsobenou škodu rodič dítěte. Výše škody bude stanovena jako částka odpovídající ušlému zisku provozovatele z neuskutečněných lekcí daného dne v důsledku vyvolaného přerušení provozu, nákladům na výměnu vody, ohřev a dezinfekci a na poskytnutí náhradních termínů dalším klientům kurzů toho dne, které nebyly uskutečněny z uvedeného důvodu.
 8. Pokud potřebuje dítě vykonat potřebu během lekce a umí si o ni říct, jděte s ním okamžitě na WC nebo ho posaďte na nočník. Nočník poté vylijte do WC (ne do umyvadla, ne na odtokový kanálek!), vypláchněte ho čistou vodou a postavte ho na původní místo. Dítěti potom vždy znovu umyjte zadeček pod sprchou! Pokud musíte na WC během lekce i Vy, znovu se potom osprchujte. Močení na podlahu, do sprch nebo na odtokové kanálky je u osob, které již svoji potřebu ovládají, zakázáno. Naopak u nejmenších dětí, které svoji potřebu ještě neovládají, lze doporučit, aby se vymočily ještě ve sprše při sprchování před samotným plaváním, kdy tak často přirozeně reagují na tekoucí vodu. Omezíte tím tak u nich případné močení do bazénové vody.
 9. Potřebujete – li v průběhu lekce vyčistit sobě nebo dítěti nos, vždy použijte papírové kapesníky, které jsou zdarma k dispozici v bazénové hale, po použití je vyhoďte do koše.
 10. Zajistěte, aby děti nejedly těsně před plaváním (starším dětem doporučujeme nejméně 1 hod před plaváním nejíst) – snížíte tak možnost znehodnocení vody zvratky nebo stolicí.
 11. Nejmenším dětem (cca do 24 měsíců) doporučujeme jednorázové plavací plenky, které musí i po namočení dobře přiléhat k tělíčku dítěte. Po plavání použitou plenku vyhoďte. Textilní plavky musí být elastické, pevně přiléhající k tělu, zejména v oblasti bříška a nožiček (s volnými plavkami nebo plenkou nesmí dítě do vody), bez kovových ozdob a kapes, plavky volného typu (nebo tzv. bermudy, šortky) nejsou povoleny ani pro dospělé! Pro plavání v krytém bazénu nejsou vhodné celotělové plavky určené pro plavání u moře (ochrana před spálením pokožky). Textilní plavky po plavání doma pečlivě vyperte a vymáchejte. Pokud je necháte pouze uschnout a nevyperete je, snižujete tak kvalitu vody při vaší příští návštěvě. Špinavé či zapáchající plavky jsou důvodem k vyloučení z kurzu.
 12. Zodpovídáte (jako rodič, jiný zákonný zástupce dítěte nebo jiný plnoletý doprovod dítěte) za to, že spolu s dítětem netrpíte v průběhu lekce a kurzu nebo náhradního plavání infekční chorobou, a že jste v průběhu předcházejících 14 dní před aktuální lekcí nepřišli do styku s osobou/osobami trpící infekční chorobou (zejména: rýma, kašel, chřipková onemocnění, kožní onemocnění, moluska - dětské bradavice, plísně, gynekologická onemocnění, zánět močových cest a močového měchýře, zánět spojivek, středního ucha atd.). Uvědomte si, že v případě zanedbání projevů případných zdravotních problémů či projevů nemoci vážně ohrožujete nejen ostatní účastníky kurzu, ale též svoje dítě a personál Delfínka.
 13. Dodržujte aklimatizační pobyt dítěte před odchodem z budovy. Doba aklimatizace by měla být tím delší, čím je větší rozdíl teplot venku a v budově. V případě zanedbání aklimatizace zvyšujete riziko onemocnění. Po plavání (během aklimatizace) oblečte dítě jen lehce, úměrně aktuální teplotě v místnosti. Dítě kompletně oblékněte až těsně před odchodem z budovy.
 14. Dětem čistěte uši až po plavání a to prostřednictvím přířezů z buničité vaty, kdy z jednoho dílku přířezu oddělíte jednu vrstvu, smotáte ji do kornoutku a zavedete co nejhlouběji do ucha. Několikrát postup opakujete, dokud není smotek zcela suchý. Čištění uší prostřednictvím vaty na tyčince není vhodné pro nejmenší děti.

 

Organizačně – provozní požadavky

 1. Před první lekcí nového kurzu odevzdejte na recepci vyplněný Evidenční list dítěte nebo do první lekce v kurzu zajistěte potvrzení stejných dat v elektronické podobě ve Vašem Elektronickém účtu klienta. Evidenční list slouží mimo jiné i jako potvrzení o bezinfekčnosti dítěte a doprovodu, který s ním bude vstupovat do vody. Rovněž musí být v Evidenčním listu přesně uvedena adresa zákonných zástupců (rodičů) dítěte a aktuální telefonní čísla.
 2. Všechny zavazadla a svršky včetně obuvi si odložte v šatně, případně v odpočívárně, ale veškeré věci, které nebudete potřebovat při plavání nebo hygieně, si ihned uzamkněte do skříňky! Klíč noste vždy a všude u sebe. Do prostor sprch a bazénů je zakázáno nosit skleněné, rozbitné či jinak nebezpečné předměty.
 3. Během sprchování se chovejte tiše, komunikujte pouze se svým dítětem. Dítě si během Vaší očisty můžete odložit do odkládací ohrádky v místnosti sprch nebo požádat o výpomoc kolegyně z kurzu. Po sprchování čekejte na svoji lekci v přístupové chodbičce na bazén, nikdy ne v bazénové hale. Do přístupové chodbičky vstupujte až těsně před zahájením lekce (1 – 2 minuty). Do prostor bazénové haly je možné vstoupit až ve chvíli zahájení dané lekce a po výzvě cvičitelky. Ve vodě může být s dítětem pouze jedna dospělá osoba.
 4. Ve vodě se chovejte tiše, nekřičte, nebavte se mezi sebou, vždy se řiďte pokyny cvičitelky. Plavecké pomůcky a hračky si můžete brát jen na pokyn cvičitelky, používání vlastních není dovoleno. Nedovolte dětem kousat do plaveckých pomůcek. Obzvláště zamezte kousání do nafukovacích pomůcek a kousání a okusování nebo konzumaci pěnových pomůcek!
 5. Každý, kdo s vámi vstupuje do prostor bazénů, sprch a šaten jako doprovod, je povinen použít gumové návleky na obuv. Doprovod (diváci) mají vstup do areálu povolen jen se souhlasem recepční a cvičitelky. Poučte svůj doprovod (diváky), že nesmí svým pohybem, hovorem nebo jiným projevem rušit průběh lekce nebo chování dítěte/dětí v bazénu. Po celou dobu musí diváci sedět na vyhrazeném místě, zbytečně se nepohybovat po hale, nemluvit, netelefonovat, nejíst! Na výzvu cvičitelky musí diváci opustit bazénovou halu. Další průběh lekce pak mohou sledovat z chodbičky přes prosklené dveře. Totéž zajistěte i u dětí: děti (diváci) zejména nesmí vstupovat do vody nebo si s touto vodou hrát (máčet si v ní ruce, nohy, přelévat ji apod.), brát si plavecké pomůcky a hračky odložené u bazénu, nesmí poškozovat vybavení Aquacentra Delfínek (žaluzie, pomůcky, hračky, odkládací ohrádky apod.)! Personál Aquacentra Delfínek nemůže zajišťovat dozor nad dětmi, které ponecháte jako diváky u prostor bazénu nebo je necháte bez dozoru pohybovat po prostorách Aquacentra Delfínek. Za své dítě zcela zodpovídáte. V každém okamžiku musíte vědět, kde se vaše dítě nachází a co právě dělá. Nikdy ho nenechávejte bez dozoru.
 6. Pokud jako dospělý doprovod doprovázíte dítě na plavecký výcvik, máte povinnost zajistit důkladné umytí a osprchování dítěte před vstupem do bazénu! Pokud výcvik probíhá v bazénu Aquacentra Delfínek a jedná se o první plavecký výcvik u daného dítěte, můžete být v bazénové hale a sledovat výcvik celou první lekci v daném kurzu. V ostatních lekcích kurzu můžete být v bazénové hale prvních a posledních 5 minut lekce, potom se musíte přesunout do vstupní chodby před bazénovou halou, odkud můžete lekci shlédnout. Během pobytu v bazénové hale máte zakázáno: hovor, telefonování, konzumaci jídla, zasahování do vedení lekce, jakoukoliv manipulaci s pomůckami nebo vybavením bazénové haly. V průběhu lekce musíte doprovázet dítě na WC. Pokud doprovázíte dítě navštěvující kurz probíhající na PSO, musíte u dítěte rovněž zajistit důkladné umytí a osprchování a ve stanoveném čase a místě musíte dítě předat cvičitelce, po skončení lekce si dítě ve stanoveném termínu převzít zpět. Na případná zpoždění nemůže být brán zřetel. Opožděný přístup na lekci např. z tribuny PSO není možný, rovněž není možné zajistit hlídání dítěte při zpoždění rodiče po skončení lekce. Lekci můžete shlédnout z tribuny PSO. Přístup na tribunu PSO je možný pouze přes hlavní vstup na PSO.
 7. Ve všech prostorách vodní zóny a kondičního sálu je přísný zákaz konzumace jídla. V odpočívárně můžete své dítě nakojit, ale konzumace jiného jídla zde není dovolena. Pro konzumaci jídla je určena jen vstupní hala nebo aklimatizační místnost u recepce, ve které můžete dítě nakrmit, ale ani zde se vaše dítě nemůže s jídlem volně pohybovat po místnosti. Jídlo pro děti vám recepční na požádání ohřeje v mikrovlnné troubě, pokud je jídlo ve vhodném obalu. Jestliže Vaše dítě jedlo v krmící židličce, požádejte recepční o prostředek, kterým židličku očistíte. V aklimatizační místnosti musíte být přezutí. Po svém dítěti i po sobě musíte vždy uklidit, před odchodem po sobě ukliďte hračky a odneste použité nádobí zpět do recepce. Pokud použije dítě nočník, musíte obsah vylít do WC a poté důkladně opláchnout.
 8. V době extrémních mrazů (-10°C a méně) Vám doporučujeme si lekci včas omluvit a poté nahradit v nejbližším možném termínu. V případě podnětu z hygienické stanice v době epidemií jsou kurzy přerušeny. Telefonicky si, prosím, před vaším kurzem ověřte, zda kurzy probíhají, případně sledujte info na našich stránkách bazen-olomouc.cz v aktualitách. Teplota vody v bazénu je 28°C - 32°C.
 9. Ve všech prostorách areálu se pohybujte pomalu a opatrně, všude je přísný zákaz běhání. Obzvláště obezřetní buďte v mokrých prostorách a na schodech. Věnujte pozornost překračování vodních zábran před vstupem do sprch. Při sprchování buďte velice opatrní a myslete na to, že namydlené dítě může být velice kluzké. Používejte čistou obuv s protiskluznou podrážkou. Dítě přebalujte jen na bezpečném místě, nenechávejte ho bez dozoru. Nikdy neodcházejte od dítěte na přebalovacím pultu. Neodkládejte děti před dveře. Odkládací ohrádky jsou určeny nejmenším dětem. Neodkládejte do ohrádky dítě v botách a zamezte poškozování ohrádek (trhání obalů, vytrhávání výplní nebo trhání síťoviny).
 10. Neskákejte do bazénu po nohách ani po hlavě. Všechny skoky musí být provedeny pod dozorem nebo s dopomocí cvičitelky.
 11. Při plaveckém výcviku a přípravce pro akvabely zodpovídá za dítě cvičitelka, avšak pouze v době, kdy se dítě nachází v bazénové hale a v termínu lekce. Vy musíte dítě na lekci připravit (návštěva WC, důkladné umytí mýdlem bez plavek, osprchování, oblečení do plavek) a v případě potřeby ho doprovázet na WC během lekce.
 12. Cvičitelka se musí věnovat všem dětem ve skupině, neočekávejte, že se celou lekci bude věnovat pouze vám. Cvičitelka má právo na jakékoli přesuny ve skupinách. Skupiny odpovídají věku dětí, jejich schopnostem a dovednostem. Respektujte její doporučení na případné změny kurzu nebo času lekce. Přesun dítěte do lekce vyšší úrovně musí schválit cvičitelka, která s dítětem pracovala v posledním absolvovaném kurzu. Máte-li pochyby o správnosti vedení lekce, obraťte se přímo na vedoucí.
 13. V případě nejasností, dotazů, připomínek či stížností se obraťte na cvičitelku, popř. recepční.
 14. Změna cvičitele/lky v průběhu kurzu vyhrazena.
 15. S návštěvními řády se seznamte ještě před první návštěvou vybrané aktivity a dále před zahájením každého dalšího kurzu nebo jednotlivé aktivity, do kterých jste se přihlásili. V průběhu roku může docházet ke změnám ve znění návštěvních řádů. Dodržováním návštěvního řádu chráníte sebe, své dítě i ostatní návštěvníky.
 16. Zakoupením kurzu (zaplacením zálohy za kurz) a převzetím karty stvrzujete, že jste seznámeni s  návštěvními řády a budete se jimi řídit a že vám byly poskytnuty informace o zpracování osobních údajů o zákaznících Plaveckého stadionu Olomouc a Aquacentra Delfínek. Při nedodržení návštěvního řádu můžete být vyloučeni z kurzu bez možnosti nahradit si neabsolvované lekce a bez možnosti vrácení peněz.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY VYBRANÝCH TYPŮ AKTIVIT

 1. Zdokonalovací plavecký výcvik pro pokročilé tzv. A+: Lekce probíhají v přilehlém bazénu Plaveckého stadionu v Olomouci pod vedením cvičitelů střediska Delfínek. Při pobytu v ostatních  částech areálu Plaveckého stadionu (mimo prostor střediska Delfínek) se návštěvníci i cvičitelé řídí Návštěvním řádem PSO. Děti využívají zázemí Aquacentra Delfínek (šatny, sprchy, WC, prohřívána). Pro zařazení dítěte do skupiny A+ je nutné splnit následující kritéria: věk minimálně 6 let, dobrý zdravotní stav bez zdravotních potíží nebo omezení, před zařazením do A+ absolvovat alespoň jeden kurz z nabídky střediska Delfínek (nebo jiný kurz, dítě však musí zvládnout níže uvedená kritéria), doporučení cvičitele. Dítě musí bez zjevných potíží zvládnout v bazénu následující dovednosti: dýchání do vody bez známek stresu, splývání na prsou a na znak bez dopomoci, skok do vody po nohách, vylovení předmětu ze dna bazénu, plaveckými způsoby kraul a znak bez dopomoci přeplavat délku bazénu v Delfínku (nebo jinde alespoň 20m), zahájit nácvik prsových nohou a paží, dítě musí být samostatné (ke dveřím WC s doprovodem – na WC samostatně, vydržet po dobu lekce bez rodičů, samo se vysmrkat, nasadit plavecké brýle, apod.)
 2. Organizace: délka lekce 45 min (30 min plavecký výcvik, 5 min rozcvičení u bazénu, 10 min přesuny), počet dětí v lekci 10, počet cvičitelů v jedné lekci 2, oba cvičitelé zodpovídají za bezpečnost dětí stejnou měrou!
 3. Technické údaje: teplota vody 26,8–27°C, teplota vzduchu 28°C, délka dráhy 20m, hloubka 1,25–1,40m
 4. Cvičitelé zodpovídají za bezpečnost dětí od chvíle osobního předání dětí rodiči před lekcí do termínu ukončení lekce, lekce je ukončena příchodem dětí k chodbě prohřívárny střediska Delfínek, kde již musí rodiče dětí čekat na předání dětí, cvičitel/é nemohou čekat na opozdilé rodiče
 5. Průběh lekce: dítě na středisku Delfínek osprchujte a umyjte, dohlédněte, aby si došlo na WC ještě na Delfínku. Dítě si oblékne plavky, župan a čistou a bezpečnou protiskluznou obuv vhodnou k vodě. Do košíku (misky) si s sebou vezme kapesníky, plavecké brýle, plaveckou čepici a ručník. Dlouhé vlasy musí být pečlivě spletené a po stranách navíc zajištěné několika sponkami (i u chlapců). Gumové plavecké čepičky by měli dětem navléknout rodiče. Děti musíte zcela připravit nejpozději 5 min před zahájením lekce a být připraveni na předání dítěte cvičitelkám v prostorách chodbičky před vstupem na bazén (v Delfínku). Tam si děti převezme cvičitelka a odvede je přes zázemí střediska Delfínek a Plaveckého stadionu na bazén PSO. Pokud chcete lekci shlédnout, můžete využít tribunu PSO, ale musíte na ni dojít vstupem na PSO. Po ukončení lekce převedou cvičitelé děti zpět na Delfínka, kde již musíte čekat na předání dětí. Předávání dětí před lekcí a po ní musí proběhnout v přesně daných časech, které jsou oznámeny při zápisu do kurzů. Z organizačních důvodů není možné čekat na opozdilce před nebo po lekci. Pokud zmeškáte předání dítěte před zahájením lekce, tato lekce propadá bez náhrady – lekce bude vedena jako neomluvená. Nelze na ni čerpat náhradní plavání ani za ni nelze požadovat vrácení peněz. Nemůžete požadovat po jiném personálu střediska Delfínek, aby Vaše dítě dodatečně dovedl na PSO nebo zařadil do probíhajícího výcviku v bazénu Aquacentra Delfínek.
 6. Výcvikový proces:
 • Před první lekcí cvičitelé seznámí děti s bezpečnostními nařízeními, které se jich bezprostředně týkají: po celou dobu lekce nesmí děti běhat nebo rychle chodit, strkat do ostatních, potápět jiné děti, shazovat je do vody, děti nesmí skákat do vody bez souhlasu cvičitelů, nesmí strkat prsty do otvorů pro uchycení plaveckých drah, nesmí si brát plavecké pomůcky bez dovolení, nesmí se potápět nebo dlouhodobě zadržovat dech pod vodou, pokud to není na pokyn cvičitele a pod jeho kontrolou, nesmí se pod vodou nebo na suchu tahat za plavky nebo vlasy.
 • Cvičitel/ka může dítě při provádění jednotlivých cvičebních prvků korigovat dotykem.
 1. Rodič musí být připraven po celou dobu trvání lekce osobně si dítě ihned převzít v prostorách haly střediska Delfínek, a to např. v případě nevolnosti nebo úrazu. Z těchto důvodů musí být doprovod dítěte po celou dobu lekce k zastižení (přímo nebo na mobilu). Při úrazu bude cvičitel/ka postupovat dle závažnosti úrazu. Drobný úraz (odřenina) bude ošetřen na místě plavčíkem PSO nebo ve středisku Delfínek zdravotnickými prostředky z lékárničky. K vážnějšímu úrazu bude přivolána rychlá záchranná služba.
 2. Individuální plavání ve vaně: Při zápisu do pořadníku této služby složíte zálohu 200,-Kč a budete čekat na telefonickou výzvu cvičitelky k účasti na lekci, jejíž termín Vám nabídne, pokud tak nebude učiněno přímo při zápisu do pořadníku. Telefonická nabídka by měla proběhnout nejpozději do 14 dnů od dovršení 3 měsíců věku dítěte, nebo pokud je dítě starší 3 měsíců již při zápisu do pořadníku, do 14 dní od dne zápisu do pořadníku. Pokud Vám nabídnutý termín lekce vyhovuje a potvrdíte cvičitelce účast na lekci, bude Vám tato lekce rezervována. Na lekci se dostavte s dostatečným předstihem, který bude nutný na vyřízení doplatku lekce na recepci a na přípravu na samotnou lekci. Pokud se z nějakého důvodu nebudete moci rezervované lekce zúčastnit, musíte se z lekce včas omluvit – nejpozději však 24 hodin před zahájením lekce. Pokud se z lekce neomluvíte nebo se omluvíte pozdě, Vaše lekce se považuje za absolvovanou a nárok na vrácení zálohy zaniká. Rodiči, který bude s dítětem během lekce pracovat, doporučujeme, aby se na lekci převlékl do lehkého oblečení (tílko, šortky) a přezul se do čistých a protiskluzných přezůvek. Pro přípravu na lekce ve vanách je využíváno zázemí vodní zóny a obecně tak pro pobyt v těchto prostorách platí pokyny jako pro všechny ostatní účastníky jiných služeb. Lekce probíhá ve vyčleněných prostorách, do kterých je možné vstoupit až na výzvu cvičitelky. Pobyt dítěte ve vodě se řídí aktuální reakcí dítěte.

Finance

 1. Při zápisu do kurzu nebo do pořadníku základního kurzu platíte zálohu 500,- Kč. Záloha Vám může být vrácena jen po vrácení dokladu o zaplacení a při včasném, řádném a prokazatelném odhlášení, nejpozději však 1 den před zahájením 1. lekce v daném kurzu nebo jeden den před termínem zahájení informativní schůzky základního kurzu! Nedožadujte se vrácení zálohy po uplynutí termínu.
 2. Celý doplatek ceny kurzu musíte zaplatit předem, nejpozději do zahájení Vaší první lekce v kurzu. Pokud není uhrazen doplatek, recepční vás vyřadí z evidence a uvolněné místo ihned nabízí dalším zájemcům o kurz nebo termín náhradní lekce. Můžete platit hotově, kartou, přijímáme i některé typy platebních poukázek (info na recepci). Při platbě v hotovosti uvítáme, pokud si peníze připravíte přesně – urychlíte tím odbavení, děkujeme.
 3. Peníze za kurz, který jste zaplatili, ale z různých důvodů jste ho neabsolvovali celý, vám nebudou vráceny. V případě volné kapacity však můžete využít náhradních lekcí. Nevybrané lekce vám rovněž nebudou převáděny do dalších kurzů.
 4. Výjimkou při vrácení peněz je dlouhodobé vážné onemocnění dítěte či doprovodu s dlouhodobou rekonvalescencí potvrzené lékařem a včasné omluvení lekce nejméně 3 dny předem. Pokud budete požadovat vrácení peněz za nevybrané avšak včas omluvené lekce, musíte předložit: platné lékařské potvrzení, kartu na dané období a doklady o zaplacení ceny daného kurzu (záloha +doplatek). Pokud splníte všechny podmínky vrácení peněz, recepční vám vrátí 30% z původně zaplacené částky za nevybrané a nejméně 3 dny (72 hodin) předem omluvené lekce.
 5. Pokud budete chtít kurz předčasně ukončit a zrušit tak zbývající lekce v kurzu bez možnosti opětovného zařazení dítěte do kurzu, lze požádat o vrácení peněz. Kurz je nutné zrušit s alespoň týdenním předstihem, recepční musíte předložit kartu, všechny doklady o zaplacení a potvrzení od lékaře, že ze zdravotních důvodů se dítě nebo doprovod nemůže nadále účastnit plavání, recepční vám vrátí 50% z původní ceny zrušených lekcí. Pokud požadujete výplatu peněz v hotovosti, je nutné z důvodu zajištění hotovosti dohodnout termín předem s vedoucí recepce nebo požadovaný termín výběru písemně oznámit 5 pracovních dnů předem. Nelze zrušit jen některé lekce.
 6. Veškeré nároky na uplatnění vrácení peněz lze požadovat pouze v době platnosti karty vztažené k danému kurzu tzn. během aktuálního kurzu a během období vyhrazeného na čerpání náhrad k tomuto kurzu! Nedožadujte se čerpání náhrady po uplynutí termínu. Délka platnosti karty je vyznačena rezervačním systémem automaticky ihned při zakoupení kurzu.

 

Vytvoření elektronického účtu klienta a práce s ním

 1. Pro zřízení Elektronického účtu klienta (dále jen účet) je třeba mít uhrazenu zálohu (při zápisu do pořadníku základního kurzu nebo kurzu pokračovacího či plaveckého) a zadat recepční základní údaje (jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, jméno, příjmení a telefonní číslo na zákonného zástupce, který kurz pro dítě sjednává). Poté Vám recepční vydá doklad o zaplacení zálohy a zároveň lístek se základními údaji o zvoleném typu kurzu s termínem infoschůzky k vybranému základnímu kurzu, nebo s termínem zahájení vybraného typu kurzu pokračovacího či plaveckého. Obdržíte rovněž login a heslo k Vašemu účtu. Ze svého komunikačního zařízení se následně prostřednictvím internetu přihlásíte do svého účtu, budete vyzváni ke změně hesla a poté můžete doplnit další údaje ve Vašem účtu. Budete vyzváni k potvrzení o seznámení s návštěvními řády, potvrzení o bezinfekčnosti, akceptaci návštěvního řádu a získáte Informace o zpracování osobních údajů. Při následné platbě doplatku Vám recepční zároveň prodá čipovou kartu, kterou se poté budete vždy prokazovat před každou lekcí v kurzu nebo při čerpání náhrady.

 2. Jestliže již máte svůj účet vytvořený a zároveň máte i kartu, při platbě zálohy Vám recepční vydá doklad o zaplacení a zároveň lístek se základními údaji o vybraném typu kurzu.

 3. Ze svého komunikačního zařízení můžete přes Elektronický účet klienta sledovat historii absolvovaných kurzů, aktuální stav, omlouvat lekce a hledat si náhradní termíny za předem omluvené lekce.

 

Karta

 1. Prostřednictvím karty recepční identifikuje Váš účet a aktualizuje údaje v něm. Ihned po obdržení karty si prosím zkontrolujte, že je karta nepoškozená a správně označená jménem a příjmením Vašeho dítěte permanentním fixem. Po celou dobu uchovávání karty dbejte na to, aby nedošlo k jejímu poškození (magnetický proužek) a označení bylo vždy zřetelně čitelné. Cena karty je stanovena v ceníku. Nepoškozenou kartu je možné do 2 let od data prodeje prodat zpět za cenu uvedenou v ceníku. Při ztrátě karty lze zakoupit další.
 2. Kartou se na recepci prokažte před každou lekcí nebo náhradou. Karta slouží i jako záloha za klíč od šatní skříňky. Jestliže kartu zapomenete a přesto chcete lekci absolvovat, musíte recepční dokázat, že do dané lekce patříte, kurz máte skutečně zaplacený a nebyly Vám vráceny peníze za danou lekci.

 

Omluvy

 1. Neúčast na všech typech lekcí může být oznámena kdykoliv, avšak aby zákazníkovi vznikl nárok na pozdější čerpání náhradní lekce, je nutné lekci omluvit nejpozději 24 hodin před zahájením dané lekce. Optimální by bylo 7 dní. Buďte k sobě ohleduplní a svoji neúčast nahlaste s dostatečným předstihem několika dní tak, aby si případní zájemci o vaše místo mohli nahradit. Omluvu je možné provést ze svého účtu – PC, osobně na recepci Delfínka nebo telefonicky. Pokud mluvíte s recepční osobně, bude do Vašeho účtu zaznamenán termín omluvy přímo během telefonického hovoru, pokud ponecháte vzkaz na záznamníku, musíte počítat s tím, že do Vašeho účtu bude vložen termín omluvy se zpožděním, které bude způsobeno nárazovým vybíráním vzkazů ze záznamníku. Pozdější omluva, pokud proběhne, bude do systému zaznamenána, není však možné za ni požadovat náhradní lekci. Jen za včasně omluvenou neúčast můžete později čerpat náhradní plavání!

 

Náhrady

 1. Lekce, kterých jste se z různých důvodů nemohli zúčastnit, avšak máte je v požadovaném limitu omluvené, si můžete v případě volné kapacity v jiných termínech - lekcích nahradit. Můžete využít neobsazených míst v jednotlivých lekcích nebo volných míst po momentálně nepřítomných dětech v jednotlivých kurzech. Evidenci vede recepční a prostřednictvím svých účtů ji spoluvytváří i jednotliví klienti. Při rezervaci náhradního termínu je nutné dbát na stejný věk dětí. Čím jsou děti menší, tím musí být skupina věkově vyrovnanější! Tento způsob nahrazování není vhodný pro účastníky základních kurzů. Účastníkům základního kurzu, kteří chtějí s plaváním u nás pokračovat, doporučujeme nahradit nevybrané lekce v dalším - pokračovacím kurzu, tzn. během období určeného na dočerpání omluvených lekcí - výše uvedeným způsobem. Pokud nemáte zájem pokračovat v plavání, poraďte se s cvičitelkou nebo recepční, která vám doporučí nejlepší způsob náhrady ještě během trvání vašeho základního kurzu.
 2. Nahrazovat lze pouze v případě, že máte na účtu omluvenou lekci, která byla omluvena ve stanoveném termínu, je platná a dosud nevyčerpaná. Nahrazovat lze zpětně (tzn. lekce, ze kterých jste se včas omluvili) nebo si můžete nahradit dopředu, pokud víte, že se v budoucnu nebudete moci některé z lekcí zúčastnit. Jestliže si ale chcete vybrat náhradu předem, musí být tato lekce omluvena s nejméně 3 denním předstihem. Nenechávejte si nahrazování až na konec kurzu nebo na konec platnosti období určeného pro výběr náhradních lekcí. Může se tak stát, že nebude volná kapacita pro vaši náhradu a nevybrané lekce vám bez náhrady propadnou.
 3. V okamžiku, kdy si zarezervujete náhradu, bude tato náhrada označena v systému jako obsazená a nemůže být nabízena jiným zájemcům. Na rezervovanou náhradní lekci se vztahují stejné podmínky jako na lekci z kurzu, pokud se jí nemůžete zúčastnit, musíte se z ní včas odhlásit. Náhradní lekce je 24 hodin před jejím zahájením danému klientovi připsána jako absolvovaná.
 4. Neabsolvované lekce můžete nahrazovat v průběhu právě probíhajícího kurzu a během ihned následujícího období. Délka období pro čerpání zbývajících náhrad vychází z počtu lekcí v konkrétním kurzu, které se převedou na počet týdnů. Lhůta začíná běžet od poslední lekce v aktuálním kurzu (kurz má 12 lekcí, pak platnost období pro náhrady skončí přesně 12 týdnů po poslední plánované lekci v kurzu, kurz má 6 lekcí, pak platnost období pro náhrady skončí přesně 6 týdnů po poslední plánované lekci v daném kurzu). Po uplynutí této doby všechny vaše nevybrané lekce propadají bez možnosti náhrady.
 5. Jestliže se klient omluví pozdě, ale jeho místo v dané lekci obsadí náhradní účastník, stává se jeho pozdní omluva omluvou řádnou i s nárokem na čerpání náhradního termínu. Systém automaticky obsazuje náhradníky do dané lekce podle času přihlášení o náhradní termín (aktuální zájemce o náhradní termín je přiřazen ke klientovi, který se v dané skupině omluvil nejdříve, zájemci jsou přiřazováni postupně). Jestliže si klient za sebe sám sežene náhradního zájemce (z řad našich aktuálních klientů, jehož věk /nebo úroveň dovedností v plaveckých skupinách/ odpovídá zařazení do skupiny), je nutné, aby přiřazení na místo pozdě omluveného klienta provedla přímo recepční (osobně nebo telefonicky).
 6. V případě náhlého onemocnění dítěte, kdy již není možné provést včasnou omluvu lekce s nárokem na náhradní termín, má v rámci jednoho kurzu, který má alespoň 10 lekcí, klient možnost písemně požádat vedoucí Delfínka o změnu až 2 pozdních omluv na omluvy řádné s možností čerpání náhradních termínů. Tyto změny budou klientovi zaznamenány do jeho účtu.

 

D. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRO FITCENTRUM

 1. Fitcentrum je navštěvováno za účelem zvyšování kondice. Každý si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes atd.) musí před návštěvou fitcentra konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Zákazník, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál fitcentra a následně respektovat jeho pokyny.
 2. Do fitcentra nemají přístup: osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných drog a osoby nemocné (infekce, mykózy atd.). Děti do 14 let mohou do fitcentra pouze v doprovodu rodiče nebo plnoletého doprovodu, který za dítě plně zodpovídá (trenér, cvičitel). V celém areálu je přísný zákaz kouření.
 3. Při návštěvě fitcentra zájmovými skupinami (sportovní oddíly, zájmové kluby), je vedoucí této skupiny zodpovědný za program, dodržování bezpečnostních opatření, dodržování návštěvního řádu fitcentra a návštěvních řádů střediska plavání batolat.
 4. Zákazník musí být ve fitcentru přezutý do čisté sportovní obuvi, při samotném cvičení musí používat vlastní čistý ručník (nebo jinou vhodnou a dostatečně velkou podložku), který si pod sebe pokládá při cvičení na podložce, aby zamezil přímému kontaktu holého těla se cvičebním nářadím. Zákazník by se měl chovat tiše, nerušit svým chováním (křik, hlasitý hovor) ostatní. Po absolvování své cvičební lekce se nesmí zbytečně zdržovat v prostorách cvičebního sálu a omezovat tak další skupinu cvičících. Pokud zákazník během návštěvy zjistí poruchu na zařízení, nářadí nebo náčiní, musí to neprodleně oznámit obsluze fitcentra, která provede patřičná opatření.
 5. Každý by si měl být vědom svých schopností a nepřeceňovat své síly. Před první návštěvou se zákazník musí informovat o jednotlivých typech kondičního cvičení, jejich zaměření a zejména fyzické náročnosti (síla, rychlost, vytrvalost, koordinace) nebo náročnosti choreografie sestavy dané Vyhne se tak případnému extrémnímu přetížení organismu nebo zklamání ze špatně zvolené lekce. Každý začátečník by měl před první návštěvou absolvovat zdravotní prohlídku a konzultovat svůj zdravotní stav se svým ošetřujícím lékařem, který poté vybranou pohybovou aktivitu schválí nebo doporučí případná omezení, kterými se zákazník musí řídit. Začátečník rovněž musí oznámit cvičitelce dané lekce, že je na její lekci poprvé a musí se řídit jejím doporučením. Pokud si zákazník zvolí určitý typ lekce, ale až v průběhu lekce zjistí, že je nad jeho aktuální fyzické možnosti nebo mu nevyhovuje typ cvičení či způsob vedení lekce cvičitelkou, může kdykoliv z lekce odejít, avšak bez nároku vrácení peněz.
 6. Vstupné na jednotlivé aktivity můžete uhradit platbou v hotovosti nejdříve 59 minut před zahájením dané aktivity. Pokud však chcete využívat možnosti rezervovat si vstupy na vybrané aktivity nebo využít cenově zvýhodněných vstupů při nákupu 10 vstupů (permanentky) na kondiční lekce, musíte si zřídit Elektronický účet klienta (dále jen účet) - rezervace či vstupy na permanentku jsou umožněny pouze registrovaným klientům, kteří mají zřízený účet. Na tento účet si potom můžete průběžně nakupovat libovolné množství vstupů na jednotlivé typy aktivit uvedených v aktuální nabídce a ty následně čerpat do vypršení termínu platnosti jednotlivých vstupů a do naplnění kapacity cvičebního sálu/bazénu pro daný typ aktivity.
 7. Současně s vytvořením účtu si musíte zakoupit kartu. Cena karty je stanovena v ceníku. Prostřednictvím karty recepční identifikuje Váš účet a aktualizuje údaje v něm uvedené (nákup vstupů, čerpání vstupů). Ihned po obdržení karty si prosím zkontrolujte, že je karta nepoškozená a správně označená Vaším jménem a příjmením permanentním fixem. Po celou dobu uchovávání karty dbejte na to, aby nedošlo k jejímu poškození (čip) a označení bylo vždy zřetelně čitelné. Nepoškozenou a funkční kartu je možné do 2 let od data prodeje prodat zpět za cenu uvedenou v ceníku. Při ztrátě karty lze zakoupit další. Kartou se na recepci prokažte před každým vstupem, který chcete čerpat z Vašeho účtu. Karta může sloužit i jako záloha za klíč od šatní skříňky. Jestliže kartu zapomenete, a přesto chcete vstup čerpaný ze svého účtu využít, musíte recepční prokázat, že daný účet je Váš (po potvrzení identity předložením průkazu totožnosti, musí úspěšně proběhnout zatelefonování na telefonní číslo uvedené v účtu tak, aby došlo ke spojení s mobilním telefonem, který máte při sobě).
 8. Pro vytvoření účtu na recepci Delfínka musíte recepční sdělit následující informace: Vaše jméno, příjmení a číslo telefonu. Recepční Vám poté sdělí Vaše dočasné heslo a login. Při Vašem prvním přihlášení do svého účtu prostřednictvím internetového připojení ze svého komunikačního zařízení budete vyzvání ke změně hesla a poté můžete doplnit další údaje ve Vašem účtu. Rovněž je nutné učinit potvrzení o seznámení se s návštěvními řády kondičního cvičení. Ze svého komunikačního zařízení můžete sledovat aktuální stav svého účtu (počet zbývajících vstupů na jednotlivé typy aktivit a dobu jejich platnosti), rezervovat si jednotlivé vstupy na konkrétní lekce, jestliže je u nich rezervace možná a rušit si rezervované vstupy.
 9. Na účet je možné předem zakoupit vstupy na různé druhy aktivit:
      ◦ Rezervace kondičního cvičení, rezervace kondičního cvičení – sleva
      ◦ Permanentka na 10 vstupů kondičního cvičení, permanentka na 10 vstupů kondičního cvičení – sleva
      ◦ Cvičení dětí (věk 1–2 roky, délka lekce 30 minut), cvičení dětí (věk 2–3, 3–4 roky, délka lekce 45 minut)
      ◦ Kondiční cvičení pro děti od 6 let
      ◦ Aktuální nabídka pro dané období se může od výše uvedených druhů odlišovat. Dostupné druhy aktivit na dané období jsou vždy uvedeny v rozpisu kondičního cvičení na dané období. Podrobnosti na požádání sdělí i recepční střediska Delfínek. Ceny za jednotlivé vstupy se řídí aktuálním ceníkem. Pokud klient požaduje slevu, musí se při každém nákupu vstupů prokázat platným průkazem nebo dokladem, který jeho nárok na slevu potvrzuje (ISIC karta, důchodový výměr apod.). Všechny zakoupené vstupy je nutné vyčerpat nejpozději k určitému datu. Doba platnosti pro jednotlivé vstupy je stanovena v ceníku a začíná plynout od data nákupu daného vstupu. Po uplynutí doby platnosti pro daný vstup už není možné tento vstup vyčerpat a není možné za něj vrátit peníze! Účet neslouží jako elektronická peněženka, není možné směnit nevyčerpané vstupy zpět za peníze nebo z účtu hradit zboží a jiné než uvedené služby.
 10. Podmínky rezervace:
      ◦ Předem zakoupený vstup s možností rezervace kondičního cvičení, cvičení dětí, případně jiné dle aktuální nabídky, můžete uplatnit pouze pro rezervaci vstupu na lekci, která je v rozpisu kondičního cvičení označena možností rezervace. Zpravidla jde o jednotlivé lekce zaměřené na posilování, posilování na stepech, power jógu, jógu, stepaerobic, cvičení na míčích, pilates, cvičení dětí a další dle aktuální nabídky rozpisu cvičení na dané období. Jestliže si koupíte vstupy s možností rezervace, můžete je následně uplatnit a prostřednictvím internetového připojení si můžete rezervovat vybranou aktivitu. Jakmile rezervaci provedete, vybranou aktivitu máte rezervovanou a systém ji již nenabízí dalším zájemcům. Pokud následně zjistíte, že se rezervované aktivity nemůžete zúčastnit, je nutné tuto rezervaci včas zrušit, a to nejpozději 60 minut před zahájením rezervované aktivity – lekce! Pokud danou rezervaci zrušíte později, bude už registrována jako absolvovaná lekce. Za pozdní zrušení rezervace nebo neúčast na rezervované lekci nelze požadovat náhradu (přesun nevyčerpaného rezervovaného vstupu za již uskutečněnou aktivitu na aktivitu dosud neuskutečněnou) a to ani formou vrácení hotovosti. Zakoupením rezervovaného vstupu a následně provedením rezervace konkrétní lekce (konkrétní den, čas a druh lekce) budete mít zajištěn vstup na Vámi předem rezervovanou aktivitu – lekci. Rezervace však nezajišťuje, že lekci odcvičí vždy stejná cvičitelka ani nerezervuje oblíbené místo na cvičební ploše/v bazénu. Lekce, na které je možné zakoupit rezervaci, určuje vedoucí střediska nebo vedoucí recepce. Termín zahájení prodeje určuje vedoucí recepce, nejdříve však 1–5 týdnů před zahájením dané lekce. Prodej probíhá až do vyčerpání volné kapacity cvičebních míst pro daný typ lekce – cvičení, možnost rezervovat si danou lekci končí 60 minut před zahájením dané lekce. Platnost rezervovaného vstupu a následně možnost vstupu na danou lekci končí 5 minut před plánovaným zahájením lekce. Pět minut před zahájením lekce může recepční volná místa dosud nepřítomných klientů s původně rezervovaným vstupem obsazovat dalšími zájemci o účast v dané lekci, kteří zaplatí běžné vstupné. Lekce se pak může zúčastnit pouze v případě, že kapacita sálu/bazénu/dětské herny není vyčerpána a lekce zatím nebyla zahájena. Po zahájení cvičení pak jen s výslovným souhlasem cvičitelky, na jehož udělení Vám však nevzniká nárok a cvičitelka není povinna své rozhodnutí zdůvodňovat! Jestliže přijdete po zahájení cvičení a cvičitelka nedovolí zapojení do lekce (z důvodů zdravotních, bezpečnostních nebo pro narušení průběhu lekce – stávající klienti se musí přesouvat, uvolňovat místo pozdě příchozímu apod.), stává se vstupné příjmem provozovatele za předchozí uskutečněnou rezervaci kapacity. Nedomáhejte se vstupu do cvičebního sálu nebo vrácení vstupu, jestliže jste přišli pozdě a kapacita sálu je již plně obsazena. Za pozdní příchod na rezervovanou aktivitu (nejpozději 5 min před zahájením lekce) nebo nevyčerpané, neomluvené nebo pozdě omluvené vstupné s rezervací vám zpětně nebude poskytnuta žádná náhrada. Vstupné nebude převáděno na jiné termíny, nemůže za něj být vydáno náhradní vstupné ani vám za něj nebudou vráceny peníze.
      ◦ Poznámky:
          ▪ vstup na cvičení dětí lze rezervovat pouze na ty druhy cvičení dětí, které odpovídají původně zakoupenému druhu (liší se délkou lekce, věkovou kategorií, cenou).
 11. Podmínky vstupu při nákupu cenově zvýhodněné permanentky s 10 vstupy na kondiční cvičení:
      ◦ vstupy je možné jednotlivě uplatňovat pouze před vybranou lekcí kondičního cvičení, nejdříve však 59 minut před jejím zahájením. Na tento typ cenově zvýhodněného vstupného nelze uplatnit rezervaci vstupu, v případě naplněné kapacity kondičního sálu pro dané cvičení tak nelze tento typ vstupného uplatnit.
      ◦ Permanentka na 10 vstupů je vhodná pro klienty, kteří navštěvují různé typy lekcí a v četnosti minimálně 1x týdně, není vhodná pro klienty, kteří navštěvují lekce nepravidelně, v četnosti nižší než 1x týdně nebo navštěvují jen 1 typ lekcí s nízkým výskytem v rozpisu (plánu) lekcí na dané období – např. jen 1x týdně. Zrušení nebo omezení četnosti některého typu lekcí v týdenním plánu nebo zrušení lekcí z důvodu onemocnění cvičitelky nemůže být důvodem k prodloužení platnosti permanentky.
 12. Pokud se vyskytnou překážky na straně provozovatele (např. nemoc cvičitelky nebo výpadek proudu) a lekce neproběhne, bude vám vrácen vstup zpět na Váš účet, poté je možné tento vstup uplatnit na jiný termín. Jestliže by do konce platnosti pro čerpání tohoto vráceného vstupu zbývalo méně než 14 dní, bude lhůta pro čerpání daného vstupu nastavena na 14 dní. Podmínkou rezervace vstupu v jiném termínu je volná kapacita vybraného cvičení – termínu. Nevyčerpání nakoupených vstupů ze strany klienta, ať už z jakýchkoliv jeho důvodů, není důvodem k vrácení platby nebo k prodloužení doby platnosti nakoupených vstupů. Doporučujeme, abyste nakupovali vždy jen takové množství vstupů na dané aktivity, které jste schopni v době jejich platnosti reálně vyčerpat.
 13. Negarantujeme vstup nebo možnost rezervace v případě již naplněné kapacity cvičebního sálu.
 14. Telefonické omluvy nebo objednávky nejsou možné a zpětně na ně není možné brát ohled!!! Nedomáhejte se prosím převedení rezervací na jiné termíny po telefonu.
 15. Jestliže nechcete nebo nemůžete dodržet výše uvedené podmínky, nekupujte si vstupné s rezervací, permanentky, případně jiné bonusové typy vstupů na kondiční cvičení a pro vstup na vybrané lekce využijte platbu za hotové před samotnou lekcí, avšak bez možnosti rezervovat si vstup na danou lekci nebo využít cenového zvýhodnění! Převzetím karty a nákupem vstupů se zavazujete respektovat výše uvedená pravidla a pokyny.
 16. Zakoupením vstupného/karty stvrzujete, že jste seznámeni s návštěvními řády a souhlasíte s nimi a budete se jimi řídit a že vám byly poskytnuty informace o zpracování osobních údajů. Při nedodržení návštěvního řádu můžete být vyloučeni z účasti bez možnosti nahradit si neabsolvované lekce a bez možnosti vrácení peněz.

 

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s:

 • Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále také jen jako "Nařízení GDPR"),
 • zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále také jen jako "Zákon"),

Vám tímto dokumentem poskytujeme základní informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem osobních údajů tj. společností AQUAPARK OLOMOUC, a.s., IČO: 27820378, CZ27820378, Kafkova č. 526/21, 78301 Olomouc, Slavonín, zaps. v OR u KS v Ostravě, odd. B, vl. 3425 (dále také jen jako "Aquapark Olomouc").

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účel, prostředky a rozhoduje o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů, je Aquapark Olomouc. Aquapark Olomouc je dále oprávněn pověřit zpracováním Vašich osobních údajů třetí osobu (externí zpracovatel osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR).

Za správnost a zákonnost zpracování osobních údajů odpovídá Aquapark Olomouc.

Z JAKÉHO DŮVODU JSOU ZPRACOVÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje lze zpracovávat, existuje-li alespoň jeden z těchto zákonných důvodů:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

JAKÉ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY, ZA JAKÝM ÚČELEM A JAK DLOUHO?

Osobní údaje jako jméno a příjmení, akad. tituly, obchodní firma (obchodní název), datum narození, bydliště, místo podnikání, živnostenské oprávnění, IČO, DIČ, jsou zpracovávány za tím účelem, aby bylo vyhověno povinnostem souvisejícím s ekonomickou (podnikatelskou) aktivitou těchto osob a požadavkům vyplývajícím z právních předpisů především v oblasti účetnictví, daní, archivnictví apod.

Osobní údaje jako jméno a příjmení, akad. tituly, obchodní firma (název), datum narození, bydliště, místo podnikání, živnostenské oprávnění, IČO, DIČ, bankovní spojení, kontaktní adresy a údaje (např. i telefon, e-mail), údaje týkající se osobní či podnikatelské aktivity ve vztahu k Aquaparku Olomouc, údaje o platbách, pohledávkách a závazcích, budou zpracovávány v souladu se zvlášť uděleným souhlasem ke zpracování údajů, a to za účelem provádění marketingové činnosti ze strany Aquaparku Olomouc, zejména informování (písemně, telefonicky, SMS, e-mailem apod.) o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách Aquaparku Olomouc a jejich obchodních partnerů, včetně činění nabídek těchto služeb a produktů, mj. i formou obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků uskutečňovaných ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., stejně jako pro marketingové analýzy prováděné s cílem přizpůsobit nabídku Aquaparku Olomouc Vašim potřebám.

Oprávnění zpracovávat osobní údaje vzniká pouze na základě titulů (důvodů) předvídaných Nařízením GDPR a Zákonem, tj. zejména na základě Vašeho písemného Souhlasu se zpracováním osobních údajů (uděleným platně - byť i jen zčásti - i před datem účinnosti Nařízení GDPR), uzavřené obchodní smlouvy či na základě plnění zákonem stanovených povinností Aquaparku Olomouc, popř. v souladu s oprávněnými zájmy Aquaparku Olomouc jakožto správce osobních údajů.

Osobní údaje získané z obrazového záznamu kamerového systému provozovaného Aquaparkem Olomouc jsou zpracovávány za účelem ochrany majetku a dalších oprávněných zájmů Aquaparku Olomouc s tím, že informace o počtu a rozmístění kamerových zařízení jsou umístěny na veřejně přístupných místech.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu zpracování, maximálně však po dobu deseti (10) let ode dne podpisu písemného Souhlasu se zpracováním osobních údajů (byl-li udělen), dále pak po dobu trvání obchodního vztahu (byl-li uzavřen) a po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Tím není dotčeno Vaše právo, jako subjektu údajů, kdykoliv požadovat ukončení zpracovávání osobních údajů (viz níže).

JAKOU FORMOU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY, ULOŽENY A CHRÁNĚNY?

Osobní údaje mohou být zpracovávány, hodnoceny a profilovány manuálně nebo i automaticky (pomocí výpočetní techniky). Osobní údaje budou bezpečně uchovány v elektronické nebo listinné podobě, včetně jejich uložení do příslušného softwaru. Osobní údaje budou zpracovávány osobami zvláště k tomu pověřenými, řádně proškolenými a budou elektronicky či fyzicky chráněny proti ztrátě či zneužití.

Ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze ti zaměstnanci Aquaparku Olomouc, u kterých je tento přístup nezbytný pro naplnění stanoveného účelu zpracování, a kteří jsou povinni o obsahu těchto údajů zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení jejich pracovního poměru.

V případě předávání osobních údajů třetí osobě mimo Aquapark Olomouc (zejména zpracovatel osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR) bude s touto osobou (zpracovatelem) podepsána řádná smlouva, na základě které bude garantována ochrana osobních údajů dle Nařízení GDPR.

V souvislosti se skončením smluvního vztahu bude provedena kompletní likvidace osobních údajů obchodních partnerů, pro jejichž zpracování odpadl důvod; i po skončení smluvního vztahu budou po předepsanou dobu zpracovávány písemnosti, jejichž uchování Aquaparku Olomouc ukládají zvláštní právní předpisy především v oblasti daní, archivnictví apod. a písemnosti, které jsou nezbytné k ochraně práv Aquaparku Olomouc.

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Jako subjekt zpracování osobních údajů máte zejména následující práva:

 1. své osobní údaje poskytnout pouze na základě svého svobodného a dobrovolného rozhodnutí (právo neposkytnout údaje),
 2. svůj souhlas ke zpracování údajů (byl-li udělen) kdykoliv odvolat, a to min. stejnou formou (písemně, mailem či ústně), jako byl tento souhlas udělen; v případě pochybností platí, že toto odvolání musí být doručeno písemně do sídla Aquaparku Olomouc,Odvoláním souhlasu není dotčeno právo správce zpracovávat osobní údaje z jiného zákonného důvodu.
 3. požadovat informaci, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
 4. požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 5. vyžádat přístup k těmto osobním údajům,
 6. podat námitky proti zpracovávaným osobním údajům,
 7. požadovat aktualizaci osobních údajů, jejich opravu, doplnění, omezení či přímo výmaz,
 8. požadovat úplný výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
 9. uplatnit právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování a profilování,
 10. požadovat přenesení osobních údajů k jinému správci,
 11. v souladu se Zákonem obrátit se v případě pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 708 37 627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 se žádostí o zajištění opatření k nápravě, Svá práva můžete uplatnit stejnou formou, jakou jste své osobní údaje poskytli; v případě pochybností svá práva uplatňujte písemným podáním doručeným na adresu sídla Aquaparku Olomouc.