• Sauna volných míst 42
 • Počet lidí v areálu 2

Bazén a vany Aquacentra Delfínek

Hlavní bazén Aquacentra Delfínek o velikosti 6x4 m a hloubkou 1,2 m je zpravidla vyhříván na 28 až 32 °C. Pro nejmenší děti je k dispozici také plavecká vana s hloubkou 0,5 m a teplotou vody 32 až 36 °C.

Veškeré bazény jsou plněny pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, která je upravována nezávadnou technologií pro úpravu a desinfekci vody. 

 

Nabídka plaveckých kurzů:

Momentálně nenabízíme zkušební lekce žádného níže vypsaného plaveckého kurzu Aquacentra Delfínek.

Všechny druhy plavání a kurzů probíhají v prostorách Aquacentra Delfínek přístupné vlastním vchodem. Registrace na jednotlivé kurzy probíhají na recepci Aquaventra Delfínek (více informací k zápisu do příslušného kurzu níže).


1) INDIVIDUÁLNÍ PLAVÁNÍ VE VANĚ

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ: Individuální plavání ve vaně je určeno dětem od dokončeného 3. měsíce věku do cca 5. měsíce věku. 

JAK KURZ PROBÍHÁ: Cvičitelka se během lekce věnuje pouze jednomu dítěti a jeho rodiči. Lekce obsahují základní a nejjednodušší prvky kojeneckého plavání a jejich kombinace. Součástí může být i zahájení nácviku potápění.
Během lekce je ve vodě pouze dítě. Rodič s dítětem pracuje podle pokynů cvičitelky. Ta nejprve každý nový prvek a úchop ukáže a vysvětlí a poté kontroluje provedení rodičem. Lekce trvá 30 minut, ale dítě může být zpočátku ve vodě jen několik minut – zpravidla dvakrát 5–10 minut. Vždy záleží na individuální reakci dítěte na pobyt ve vodě. Zbytek času vyplňuje odpočinek, teorie kojeneckého a batolecího plavání, případně nácvik kojenecké masáže, maminka může dítě nakojit, atp. Pro každé dítě se do předem vyčištěné vany napouští čistá, chemicky neošetřená voda (34 – 37°C).

DÉLKA A DALŠÍ INFORMACE O KURZU: Zájemci o plavání ve vaně se můžou osobně přihlásit na recepci Delfínka a zároveň zaplatít zálohu 200,- Kč. Přihlášené následně telefonicky kontaktuje některá ze cvičitelek a nabídne mu termín lekce. Dítě ve vanách zpravidla absolvuje 3 – 4 lekce.

 

2) ZÁKLADNÍ KURZ PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ: Základní kurz plavání kojenců a batolat je určený pro děti od dokončeného 6. měsíce věku, ale většina dětí u nás začíná plavat i mnohem později. Horní věková hranice pro základní kurz není určena, ale děti starší 15 měsíců, které dobře reagují na pobyt ve vodě, je možné po konzultaci se cvičitelkou zařadit do kurzů pokračovacích. 

JAK KURZ PROBÍHÁ: Obsahem základního kurzu je nácvik základních úchopů a poloh kojeneckého a batolecího plavání a abeceda potápění. Vše za doprovodu básniček a písniček a s využitím hraček. Plavecké pomůcky a hračky jsou v této fázi využívány převážně na hraní. Voda v bazénu je chemicky a fyzikálně ošetřena.

DÉLKA A DALŠÍ INFORMACE O KURZU: Základní kurz probíhá 1x nebo 2x týdně v úterních dopoledních hodinách (od 8 do 10 hodin) nebo čtvrtečních odpoledních hodinách (od 12 do 14 hodin).
Kurz má zpravidla 10–14 lekcí po 30 minutách. V kurzu jsou děti rozděleny do skupin podle věku a případně i podle schopností. Rodič je ve vodě spolu s dítětem. Většinu času zabere pobyt ve vodě, zbytek vyplňuje teorie týkající se plavání nebo psychomotorického vývoje. Nedílnou součástí je i otužování, které je do lekcí postupně zařazováno.

Zájemci o zařazení do základního kurzu se musí nejprve přihlásit do pořadníku pro základní kurzy, které jsou vypisovány v pravidelných intervalech (informace na recepci, přihlášení nebo rezervace míst nejsou možné telefonicky ani emailem).
Při přihlášení se platí záloha 500,- Kč. Po zápisu do pořadníku má zájemce místo v kurzu jisté. Zahájení kurzu předchází informační schůzka, na které jsou děti rozděleny do jednotlivých skupin a rodičům jsou předány všechny potřebné informace (návštěvní řád, hygienické a bezpečnostní pokyny a další potřebné vstupní informace).

3) POKRAČOVACÍ KURZ PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ: Pokračovací kurz plavání kojenců a batolat plynule navazuje na základní kurzy a je vhodný pro děti v rozmezí od 7 měsíců do 4 let. Děti jsou do jednotlivých skupin rozděleny podle věku, případně podle dovedností.

JAK KURZ PROBÍHÁ: Obsahem kurzu je zdokonalování získaných dovedností ze základního kurzu a postupné přidávání dalších dovedností a činností, vždy v závislosti na věku dítěte. Čím jsou děti mladší, tím více si ve vodě hrají. Čím je díte starší (okolo třetího roku věku), tím více jsou do výuky zařazovány základní plavecké dovednosti (splývání na prsou a na zádech, kraulové a znakové nohy, skoky atp.). Rodič je ve vodě spolu s dítětem.

DÉLKA A DALŠÍ INFORMACE O KURZU: Tyto kurzy trvají zpravidla tři měsíce. Plaveme 1x týdně dopoledne nebo odpoledne a lekce trvá 30 minut. Časy lekcí jsou proměnlivé na základě věku dětí a jejich dovedností. Při kurzu jsou častokrát využívány plavecké pomůcky.

Při zápisu do kurzu se platí záloha 500,- Kč, která je vratná jen při včasném odhlášení (alespoň 1 den před zahájením kurzu). Po zaplacení zálohy je lekce rezervována jen do termínu zahájení 1. lekce, pokud nezaplatíte doplatek ceny nebo se z lekce neomluvíte, vaše rezervace propadá a místo nabízíme dalším zájemcům. Doplatek ceny kurzu se platí před první lekcí.

Mezičlánkem mezi pokračovacím a plaveckým kurzem je kurz předplavecký. Je ideální pro přechod a přípravu dítěte (3–4 r.) do plaveckého kurzu. Dítě je ve vodě zatím stále s jedním z rodičů, ale cvičitelka již zaměřuje tento kurz více na získávání a zdokonalování základních plaveckých dovedností dítěte. Podle pokročilosti dětí v lekci je možné zařadit i krátkodobý (5–15 minut) pobyt dětí ve vodě bez rodičů – jen se cvičitelkou. Rodiče pak sledují děti ze břehu.

 

4) PLAVECKÝ VÝCVIK

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ: Pro děti od 4 let. Ve vodě jsou děti již samotné bez rodičů, pouze se cvičitelkou nebo cvičitelem. Kurz je zpravidla 3 měsíční, 1x týdně 45 minut. V lekci je maximálně 8 dětí na jednu cvičitelku/cvičitele. Děti jsou rozděleny do skupin Z, C, B, A, A+ podle schopností a dovedností.

DÉLKA A DALŠÍ INFORMACE O KURZU: Kurz je zpravidla 3 měsíční, probíhá jedenkrát týdně v odpoledních hodinách a trvá 45 minut. V lekci je maximálně 8 dětí na jednu cvičitelku/cvičitele.

Po zaplacení zálohy je lekce rezervována jen do termínu zahájení 1. lekce, pokud nezaplatíte doplatek ceny nebo se z lekce neomluvíte, vaše rezervace propadá a místo nabízíme dalším zájemcům. Doplatek ceny kurzu se platí před první lekcí.

O postupu dítěte do vyšší úrovně rozhoduje cvičitelka. Prvním plaveckým způsobem, který nacvičujeme, je kraul, poté znak a jako poslední prsa. Děti na Delfínku zůstávají většinou do 6–8 let a poté přecházejí do velkého bazénu, kde pokračují ve zdokonalovacím výcviku.

Druhy plaveckých skupin:

Z – úplní začátečníci bez předchozích zkušeností s vodními kurzy

 • seznamování s vodou
 • hry ve vodě
 • nácvik dýchání do vody s dopomocí, ponoření úst, nosu, očí a následně celého obličeje s výdechem do vody
 • splývání v poloze na břiše s plaveckou deskou a pomocí cvičitelky
 • splývání v poloze na zádech s plaveckou deskou a pomocí cvičitelky
 • nácvik a postupné procvičování kraulových a znakových nohou s deskou a s dopomocí cvičitelky
 • jednoduché skoky do vody (po nohách)

C – začátečníci (a děti z pokračovacích kurzů)

 • splývání v poloze na břiše s plaveckou deskou a pomocí cvičitelky, nácvik a procvičování kraulových nohou s deskou a poté bez desky
 • splývání v poloze na zádech s plaveckou deskou a pomocí cvičitelky, nácvik a procvičování znakových nohou s deskou a poté bez desky
 • nácvik a postupné procvičování kraulových  paží, používání plaveckých pomůcek (desky, kroužky apod.)
 • celý plavecký způsob kraul a jeho zdokonalování
 • jednoduché skoky do vody (po nohách), nácvik a výcvik šipky z polohy v sedu nebo v kleku, jednoduché kombinace základních plaveckých dovedností, vylovení předmětu z malé hloubky, hry ve vodě procvičující základní plavecké dovednosti

B – středně pokročilí

Pro zařazení do této úrovně musí dítě umět následující dovednosti:

 • samostatně splývat délku bazénu na břiše a na zádech bez dopomoci, opakovaně ponořit obličej a vydechovat do vody (bez známek stresu)
 • překonat délku bazénu jen se zařazením kraulových a znakových nohou – bez dopomoci
 • s dopomocí cvičitelky zvládne kraulové paže
 • kraul

Ve skupině B probíhá nácvik a zdokonalování těchto dovedností:

 • kraulové a znakové nohy, pokračování ve zdokonalování kraulu
 • kraulové a znakové paže – zaměření na odstranění technických chyb
 • kraulové nádechy
 • nácvik znakových nohou a paží
 • celý plavecký způsob znak a jeho zdokonalování
 • nácvik šipky z různých poloh – zaměření na polohu ze stoje
 • vylovení předmětu ze dna bazénu

A – pokročilí

Pro zařazení do této úrovně musí dítě umět následující dovednosti:

 • s jistotou plave kraul a znak
 • vyloví předmět ze dna bazénu

Ve skupině A probíhá nácvik a zdokonalování těchto dovedností:

 • prsové nohy a prsové paže (nácvik s deskou nebo dopomocí cvičitelky), nejprve zvlášť, potom nácvik správné souhry
 • nácvik a zdokonalování správného dýchání při různých plaveckých způsobech
 • zdokonalování plaveckých dovedností (plavecké způsoby, skoky, potápění)
 • hry, soutěže

 

5) ZDOKONALOVACÍ PLAVECKÝ VÝCVIK A+

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ: Je určen pro školáky 6 -10 let, kteří patří mezi nejpokročilejší plavce a absolvovali v Delfínku alespoň jeden kurz v úrovni A, případně absolvovali plavecký výcvik jinde, ale s jistotou zvládají dovednosti úrovně A.

JAK KURZ PROBÍHÁ: Tento zdokonalovací kurz probíhá již ve velkém bazénu na Plaveckém stadionu. Organizuje ho však Delfínek, proto děti stále ještě přichází nejprve na Delfínka, kde se na lekci připraví (osprchují, převléknou do plavek, obléknou si župan) a cvičitelé je na velký bazén odvedou. Po ukončení lekce se děti vrací zpět na Delfínka, kde si je na určeném místě přebírají rodiče zpět.

Děti si musí nejprve zvyknout na větší rozměry bazénu (délku i hloubku) a na chladnější vodu. Kurz je zaměřen zejména na zdokonalení techniky dosud naučených plaveckých způsobů a na rozvoj kondice. U nejpokročilejších plavců je možné později zařadit i nácvik nových dovedností (obrátky, skoky) a plaveckého způsobu motýlek.

DÉLKA A DALŠÍ INFORMACE O KURZU: Ve skupině je max. 10 dětí a skupinu vedou vždy 2 cvičitelé. Klademe důraz na kvalitu vedení lekce.

 

6) Plavecký výcvik pro děti neplavce

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ: Je určen pro úplné neplavce a plavecké začátečníky ve věku 8 – 10 let.

JAK KURZ PROBÍHÁ: Tento plavecký kurz probíhá již ve velkém bazénu na Plaveckém stadionu. Organizuje ho však Delfínek, proto děti přichází nejprve na Delfínka, kde se na lekci připraví (osprchují, převléknou do plavek, obléknou si župan) a cvičitelé je na velký bazén odvedou. Po ukončení lekce se děti vrací zpět na Delfínka, kde si je na určeném místě přebírají rodiče zpět. Ve vodě jsou děti již samotné bez rodičů, pouze se cvičitelkou nebo cvičitelem.

Náplní kurzů je výcvik základních plaveckých dovedností (dýchání do vody, jednoduché skoky, splývání na prsou, zádech atp.), výcvik základů jednoho vybraného plaveckého způsobu (volba prvního plaveckého způsobu závisí na lektorech kurzu, kteří vyhodnocují počáteční úroveň dovedností dětí ve skupině), výcvik základů dalších plaveckých způsobů, zdokonalování získaných dovedností a naučených plaveckých způsobů, rozvíjení kondice. Míra nácviku dalších dovedností závisí na počáteční úrovni dovedností, celkové kondici a schopnostech každého účastníka.

Při zápisu do kurzu se platí záloha 500,– Kč, která je vratná jen při včasném odhlášení (alespoň 1 den před zahájením kurzu). Po zaplacení zálohy je lekce rezervována jen do termínu zahájení 1. lekce, pokud nezaplatíte doplatek ceny nebo se z lekce neomluvíte, vaše rezervace propadá a místo nabízíme dalším zájemcům. Doplatek ceny kurzu se platí před první lekcí.

DÉLKA A DALŠÍ INFORMACE O KURZU: Kurz je zpravidla 3 měsíční, probíhá jedenkrát týdně v odpoledních hodinách a trvá 60 minut. Ve skupině je max. 12 dětí a skupinu vedou vždy 2 cvičitelé. Klademe důraz na kvalitu vedení lekce. V průběhu lekcí mohou být používány různé plavecké pomůcky (pásy, desky, ploutve), děti mohou být na základě svých dovedností rozděleny do 2 – 3 úrovní. Lekce probíhají v 50m bazénu na jeho mělčí straně, rozhodnutím lektora může být celá lekce nebo jen část realizována i ve větší hloubce.