• Sauna volných míst 44
 • Počet lidí v areálu 14

Bazén a vany Aquacentra Delfínek

Hlavní bazén Aquacentra Delfínek o velikosti 6x4 m a hloubkou 1,2 m je zpravidla vyhříván na 28 až 32 °C. Pro nejmenší děti je k dispozici také plavecká vana s hloubkou 0,5 m a teplotou vody 32 až 36 °C.

Veškeré bazény jsou plněny pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, která je upravována nezávadnou technologií pro úpravu a desinfekci vody. 

 

Nabídka plaveckých kurzů:

Momentálně nenabízíme zkušební lekce žádného níže vypsaného plaveckého kurzu Aquacentra Delfínek.

Všechny druhy plavání a kurzů probíhají v prostorách Aquacentra Delfínek přístupné vlastním vchodem. Registrace probíhají pouze online.


1) INDIVIDUÁLNÍ PLAVÁNÍ VE VANĚ

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ: Individuální plavání ve vaně je určeno dětem od dokončeného 3. měsíce věku do cca 5. měsíce věku. 

JAK KURZ PROBÍHÁ: Cvičitelka se během lekce věnuje pouze jednomu dítěti a jeho rodiči. Lekce obsahují základní a nejjednodušší prvky kojeneckého plavání a jejich kombinace. Součástí může být i zahájení nácviku potápění.

Během lekce je ve vodě pouze dítě. Rodič s dítětem pracuje podle pokynů cvičitelky. Ta nejprve každý nový prvek a úchop ukáže a vysvětlí a poté kontroluje provedení rodičem. Lekce trvá 30 minut, ale dítě může být zpočátku ve vodě jen několik minut – zpravidla dvakrát 5–10 minut. Vždy záleží na individuální reakci dítěte na pobyt ve vodě. Zbytek času vyplňuje odpočinek, teorie kojeneckého a batolecího plavání, případně nácvik kojenecké masáže, maminka může dítě nakojit, atp. Pro každé dítě se do předem vyčištěné vany napouští čistá, chemicky neošetřená voda (34 – 37°C).

DÉLKA A DALŠÍ INFORMACE O KURZU: Zájemci o plavání ve vaně se můžou přihlásit online a zároveň zaplatit zálohu 200,- Kč. Přihlášené následně telefonicky kontaktuje některá ze cvičitelů/lek a nabídne mu termín lekce. Dítě ve vanách zpravidla absolvuje 3 – 4 lekce.

 

2) ZÁKLADNÍ KURZ PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ: Základní kurz plavání kojenců a batolat je určený pro děti od dokončeného 6. měsíce věku, ale většina dětí u nás začíná plavat i mnohem později. Horní věková hranice pro základní kurz je 12 měsíců.

JAK KURZ PROBÍHÁ: Obsahem základního kurzu je nácvik základních úchopů a poloh kojeneckého a batolecího plavání a abeceda potápění. Vše za doprovodu básniček a písniček a s využitím hraček. Plavecké pomůcky a hračky jsou v této fázi využívány převážně na hraní. Voda v bazénu je chemicky a fyzikálně ošetřena.

DÉLKA A DALŠÍ INFORMACE O KURZU: Základní kurz probíhá zpravidla 1x týdně.
Kurz má 10–14 lekcí po 30 minutách. V kurzu jsou děti rozděleny do skupin podle věku. Rodič je ve vodě spolu s dítětem. Většinu času zabere pobyt ve vodě, zbytek vyplňuje teorie týkající se plavání nebo psychomotorického vývoje. 

Při online přihlášení se platí záloha 500,- Kč, která je splatná do 24hodin od zapsání do vybraného kurzu. Zahájení kurzu předchází informační schůzka, na které jsou rodičům jsou předány všechny potřebné informace (návštěvní řád, hygienické a bezpečnostní pokyny a další potřebné vstupní informace).

 

3) POZÁKLADNÍ KURZ PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ: Kurz zpravidla navazuje na základní. Kurzy jsou určené pro děti od 8mi  do 16ti měsíců věku dítěte. 

JAK KURZ PROBÍHÁ: Lekce probíhají jednou týdně v dopoledních, nebo odpoledních hodinách. Obsahem kurzu je zdokonalování získaných dovedností ze základního kurzu (nácvik základních úchopů a poloh dítěte) a postupné přidávání dalších dovedností a činností, vždy v závislosti na věku dítěte. Lekce jsou vedeny hravou formou za doprovodu básniček a písniček.

DÉLKA A DALŠÍ INFORMACE O KURZU: Pozákladní kurz probíhá zpravidla 1x týdně.
Kurz má 10–14 lekcí po 30 minutách. V kurzu jsou děti rozděleny do skupin podle věku. Rodič je ve vodě spolu s dítětem. 

Při online přihlášení se platí záloha 500,- Kč, která je splatná do 24hodin od zapsání do vybraného kurzu. 

 

4) POKRAČOVACÍ KURZ PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ: Pokračovací kurz plavání kojenců a batolat plynule navazuje na pozákladní kurzy a je vhodný pro děti v rozmezí od 12ti měsíců do 4 let. Děti jsou do jednotlivých skupin rozděleny podle věku.

JAK KURZ PROBÍHÁ: Obsahem kurzu je zdokonalování získaných dovedností ze základního a pozákladního kurzu a postupné přidávání dalších dovedností a činností, vždy v závislosti na věku dítěte. Čím jsou děti mladší, tím více si ve vodě hrají. Čím je díte starší (okolo třetího roku věku), tím více jsou do výuky zařazovány základní plavecké dovednosti (splývání na prsou a na zádech, kraulové a znakové nohy, skoky atp.). 

DÉLKA A DALŠÍ INFORMACE O KURZU: Pokračovací kurz probíhá zpravidla 1x týdně.
Kurz má 10–14 lekcí po 30 minutách. V kurzu jsou děti rozděleny do skupin podle věku. Rodič je ve vodě spolu s dítětem. 

Při online přihlášení se platí záloha 500,- Kč, která je splatná do 24hodin od zapsání do vybraného kurzu. 

Mezičlánkem mezi pokračovacím a plaveckým kurzem je kurz předplavecký. Je ideální pro přechod a přípravu dítěte (3–4 r.) do plaveckého kurzu. Dítě je ve vodě zatím stále s jedním z rodičů, ale cvičitel/ka již zaměřuje tento kurz více na získávání a zdokonalování základních plaveckých dovedností dítěte. Podle pokročilosti dětí v lekci je možné zařadit i krátkodobý (5–15 minut) pobyt dětí ve vodě bez rodičů – jen se cvičitelkou. Rodiče pak sledují děti ze břehu.

 

5) PLAVECKÝ VÝCVIK

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ: Pro děti od 4 let. Ve vodě jsou děti již samotné bez rodičů, pouze se cvičitelkou nebo cvičitelem. Děti jsou rozděleny do skupin Z, Z+, C, B, A podle schopností a dovedností.

DÉLKA A DALŠÍ INFORMACE O KURZU: Kurz je zpravidla 3 měsíční, probíhá jedenkrát týdně v odpoledních hodinách a trvá 45 minut. V lekci je maximálně 8 dětí na jednu cvičitelku/cvičitele.

O postupu dítěte do vyšší úrovně rozhoduje cvičitel/lka. Prvním plaveckým způsobem, který nacvičujeme, je kraul, poté znak a jako poslední prsa. Děti na Delfínku zůstávají většinou do 6–8 let a poté přecházejí do velkého bazénu, kde pokračují ve zdokonalovacím výcviku - B+, A+.

Při online přihlášení se platí záloha 500,- Kč, která je splatná do 24hodin od zapsání do vybraného kurzu.

Druhy plaveckých skupin:

Z – úplní začátečníci bez předchozích zkušeností s vodními kurzy

 • seznamování s vodou
 • hry ve vodě
 • nácvik dýchání do vody s dopomocí, ponoření úst, nosu, očí a následně celého obličeje s výdechem do vody
 • splývání v poloze na břiše s plaveckou deskou a pomocí cvičitelky
 • splývání v poloze na zádech s plaveckou deskou a pomocí cvičitelky
 • nácvik a postupné procvičování kraulových a znakových nohou s deskou a s dopomocí cvičitelky
 • jednoduché skoky do vody (po nohách)

Z+ – začátečníci (děti z pokračovacích a předplaveckých kurzů)

C – mírně pokročilí 

 • splývání v poloze na břiše s plaveckou deskou a pomocí cvičitelky, nácvik a procvičování kraulových nohou s deskou a poté bez desky
 • splývání v poloze na zádech s plaveckou deskou a pomocí cvičitelky, nácvik a procvičování znakových nohou s deskou a poté bez desky
 • nácvik a postupné procvičování kraulových  paží, používání plaveckých pomůcek (desky, kroužky apod.)
 • celý plavecký způsob kraul a jeho zdokonalování
 • jednoduché skoky do vody (po nohách), nácvik a výcvik šipky z polohy v sedu nebo v kleku, jednoduché kombinace základních plaveckých dovedností, vylovení předmětu z malé hloubky, hry ve vodě procvičující základní plavecké dovednosti

B – středně pokročilí

Pro zařazení do této úrovně musí dítě umět následující dovednosti:

 • samostatně splývat délku bazénu na břiše a na zádech bez dopomoci, opakovaně ponořit obličej a vydechovat do vody (bez známek stresu)
 • překonat délku bazénu jen se zařazením kraulových a znakových nohou – bez dopomoci
 • s dopomocí cvičitelky zvládne kraulové paže
 • kraul

Ve skupině B probíhá nácvik a zdokonalování těchto dovedností:

 • kraulové a znakové nohy, pokračování ve zdokonalování kraulu
 • kraulové a znakové paže – zaměření na odstranění technických chyb
 • kraulové nádechy
 • nácvik znakových nohou a paží
 • celý plavecký způsob znak a jeho zdokonalování
 • nácvik šipky z různých poloh – zaměření na polohu ze stoje
 • vylovení předmětu ze dna bazénu

A – pokročilí

Pro zařazení do této úrovně musí dítě umět následující dovednosti:

 • s jistotou plave kraul a znak
 • vyloví předmět ze dna bazénu

Ve skupině A probíhá nácvik a zdokonalování těchto dovedností:

 • prsové nohy a prsové paže (nácvik s deskou nebo dopomocí cvičitelky), nejprve zvlášť, potom nácvik správné souhry
 • nácvik a zdokonalování správného dýchání při různých plaveckých způsobech
 • zdokonalování plaveckých dovedností (plavecké způsoby, skoky, potápění)
 • hry, soutěže

 

6) ZDOKONALOVACÍ PLAVECKÝ VÝCVIK B+

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ: Je určen pro školáky 6 -10 let, kteří patří mezi mírně pokročilé plavce a absolvovali v Delfínku alespoň jeden kurz, případně absolvovali plavecký výcvik jinde.

JAK KURZ PROBÍHÁ: Tento zdokonalovací kurz probíhá již ve velkém bazénu na Plaveckém stadionu. Organizuje ho však Delfínek, proto děti stále ještě přichází nejprve na Delfínka, kde se na lekci připraví (osprchují, převléknou do plavek, obléknou si župan) a cvičitelé je na velký bazén odvedou. Po ukončení lekce se děti vrací zpět na Delfínka, kde si je na určeném místě přebírají rodiče zpět.

Děti si musí nejprve zvyknout na větší rozměry bazénu (délku i hloubku) a na chladnější vodu. Kurz je zaměřen zejména na zdokonalení techniky dosud naučených plaveckých způsobů.

DÉLKA A DALŠÍ INFORMACE O KURZU: Ve skupině je max. 12 dětí a skupinu vedou vždy 2 cvičitelé. Klademe důraz na kvalitu vedení lekce. Kurz je zpravidla 3 měsíční, probíhá jedenkrát týdně v odpoledních hodinách a trvá 60 minut. 

Při online přihlášení se platí záloha 500,- Kč, která je splatná do 24hodin od zapsání do vybraného kurzu.

 

7) ZDOKONALOVACÍ PLAVECKÝ VÝCVIK A+

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ: Je určen pro školáky 6 -11 let, kteří patří mezi nejpokročilejší plavce a absolvovali v Delfínku alespoň jeden kurz v úrovni A, B+, případně absolvovali plavecký výcvik jinde, ale s jistotou zvládají dovednosti úrovně A.

JAK KURZ PROBÍHÁ: Tento zdokonalovací kurz probíhá již ve velkém bazénu na Plaveckém stadionu. Organizuje ho však Delfínek, proto děti stále ještě přichází nejprve na Delfínka, kde se na lekci připraví (osprchují, převléknou do plavek, obléknou si župan) a cvičitelé je na velký bazén odvedou. Po ukončení lekce se děti vrací zpět na Delfínka, kde si je na určeném místě přebírají rodiče zpět.

Děti si musí nejprve zvyknout na větší rozměry bazénu (délku i hloubku) a na chladnější vodu. Kurz je zaměřen zejména na zdokonalení techniky dosud naučených plaveckých způsobů a na rozvoj kondice. U nejpokročilejších plavců je možné později zařadit i nácvik nových dovedností (obrátky, skoky) a plaveckého způsobu motýlek.

DÉLKA A DALŠÍ INFORMACE O KURZU: Ve skupině je max. 10 dětí a skupinu vedou vždy 2 cvičitelé. Klademe důraz na kvalitu vedení lekce. Kurz je zpravidla 3 měsíční, probíhá jedenkrát týdně v odpoledních hodinách a trvá 60 minut. 

Při online přihlášení se platí záloha 500,- Kč, která je splatná do 24hodin od zapsání do vybraného kurzu.

 

AQUAEROBIC v Aquacentru Delfínek

Cvičení ve vodě probíhá v hlavním bazénu Aquacentra Delfínek o velikosti 6x4 m a hloubkou 1,2 m je zpravidla vyhříván na 28 až 32 °C.

Jde o kondiční cvičení s hudbou ve vodě pro udržení nebo zvýšení kondice. Cvičení je určeno pro každého, jak pro úplné začátečníky neplavce, tak pro zkušené cvičence, bez rozdílu věku či pohlaví. Prospívá srdečně cévnímu a dýchacímu systému a samozřejmě pohybové soustavě.

Proč cvičit AQUAEROBIC?

 • až 4x rychlejší redukce váhy
 • zvyšuje psychickou i fyzickou kondici
 • intenzivně prokrvuje pokožku
 • posiluje kardiovaskulární systém
 • efektivně posiluje svalový aparát
 • hodiny mohou navštěvovat začátečníci i pokročilí společně
 • potlačuje celulitidu ( masážní efekt vodního prostředí )
 • pomáhá ke zlepšení vnímání polohy těla
 • odlehčuje zatížení páteře
 • napomůže ke zlepšení hojivých procesů svalů, šlach, kostí a kloubů

Kapacita lekce je 8 cvičících.

Od 13.9.2023 cvičíme každou STŘEDU v 18.45. Lekce neprobíhají v době letních prázdnin.

Cena lekce 220,-/45minut. Rezervace nutná na recepci Aquacentra DELFÍNEK.